Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter

SFS nr
2004:203
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2004-03-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:406
Upphävd
2008-07-01

Allmänna föreskrifter

1 § I 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om
utbildning vid särskilda resurscenter. Denna förordning
innehåller ytterligare bestämmelser om sådan utbildning.

2 § I denna förordning avses med

– funktionshinder: fysiska funktionshinder; medicinskt,
psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar;
svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt
utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i 1
kap. 16 § skollagen (1985:1100),

– hemskola: den skola där eleven skulle ha fullgjort sin
skolgång om eleven inte mottagits för utbildning vid ett
resurscenter,

– resurscenter: resurscenter inom Specialpedagogiska
institutet,

– språkstörning: specifik störning av tal- och
språkutvecklingen,

– synskada: nedsättning av synförmågan, och

– visstidsutbildning: att en elev för en period tas emot för
utbildning vid ett resurscenter.

3 § Utöver de bestämmelser i skollagen (1985:1100) som rör
grundskolan skall bestämmelserna i grundskoleförordningen
(1994:1194) tillämpas vid visstidsutbildning vid ett
resurscenter, om inte annat följer av denna förordning. För
elever med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder som
avses i 1 kap. 16 § skollagen skall, utöver de bestämmelser i
skollagen som rör särskolan, särskoleförordningen (1995:206)
tillämpas vid visstidsutbildning på ett resurscenter, om inte
annat följer av denna förordning. Efter beslut av rektorn för
resurscentret får de avvikelser göras från
grundskoleförordningen respektive särskoleförordningen som är
nödvändiga med hänsyn till elevens behov och undervisningens
uppläggning vid resurscentret.

De skyldigheter som en kommun har enligt grundskoleförordningen
och särskoleförordningen skall vid tillämpning av denna
förordning avse Specialpedagogiska institutet.

4 § Visstidsutbildning skall finnas vid Resurscenter syn Örebro
i Örebro (Ekeskolan) och vid Resurscenter tal och språk i
Sigtuna (Hällsboskolan).

Utbildningens syfte

5 § Utbildningen vid resurscentren skall syfta till att ge
elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever
med grav språkstörning en utbildning som är anpassad till varje
elevs förutsättningar. Utbildningen skall vidare syfta till att
ge eleven förutsättningar för fortsatt utbildning i hemskolan
eller hemkommunen.

Utbildningen skall så långt möjligt motsvara den utbildning som
ges i grundskola eller särskola och skall fortgå så länge
elevens behov kräver det och det inte finns förutsättningar att
anordna utbildning av motsvarande kvalitet i hemskolan eller
hemkommunen.

Specialpedagogiska institutets ansvar

6 § Specialpedagogiska institutet skall som huvudman svara för
utbildningen vid resurscentren. Institutet skall se till att
skolpliktiga elever vid resurscentren fullgör sin skolgång.

Specialpedagogiska institutet skall svara för att eleverna vid
resurscentren kostnadsfritt får de resor som krävs för
utbildningen.

Specialpedagogiska institutet skall svara för att elever vid
resurscentren som till följd av skolgången måste bo utanför det
egna hemmet utan extra kostnad får tillfredsställande
förhållanden.

Ansökan och beslut

7 § Elevens vårdnadshavare får ansöka om mottagande vid ett
särskilt resurscenter. Om elevens vårdnadshavare medger det får
även hemkommunen ansöka om mottagande.

Vad som sägs om vårdnadshavare i första stycket skall i stället
gälla för eleven om denne fyllt 18 år.

8 § En ansökan av eleven eller dennes vårdnadshavare om att tas
emot för visstidsutbildning skall lämnas in till hemkommunen.
Kommunen skall omedelbart sända ansökan vidare till
Specialpedagogiska institutet. Till ansökan skall kommunen foga
ett yttrande där det framgår vilka möjligheter kommunen har att
på annat sätt se till att eleven ges en fullgod utbildning.

En ansökan av kommunen om mottagande skall ges in till
Specialpedagogiska institutet. Till ansökan skall kommunen foga
ett sådant medgivande som anges i 7 §. Av ansökan skall framgå
vilka möjligheter kommunen har att på annat sätt kunna se till
att eleven ges en fullgod utbildning. Kommunen skall sända en
kopia av ansökan till eleven eller elevens vårdnadshavare.

Kommunen skall även i övrigt lämna de uppgifter till
Specialpedagogiska institutet som är nödvändiga för att
institutet skall kunna bedöma en ansökan.

9 § Beslut om mottagande av elever för visstidsutbildning
fattas av Specialpedagogiska institutet.

Vid prövningen av om eleven skall tas emot i visstidsutbildning
skall elevens bästa sättas i främsta rummet. Som en del av
prövningen skall särskilt bedömas hemkommunens möjligheter att
på annat sätt se till att eleven ges en fullgod utbildning.

Av beslutet skall framgå under hur lång tid
visstidsutbildningen skall pågå.

Samverkan och information

10 § Resurscentret och elevens hemkommun skall samråda om
elevens utbildning vid resurscentret.

Resurscentret och elevens hemkommun skall gemensamt planera
elevens fortsatta utbildning inför elevens återgång till
undervisning inom hemskolan eller hemkommunen. Elevens
vårdnadshavare skall hållas informerade om elevens utbildning.
Eleven och elevens vårdnadshavare skall beredas tillfälle att
delta i resurscentrets och hemkommunens samråd och planering.

Vid utvecklingssamtal skall företrädare för hemskolan eller
hemkommunen medverka i den utsträckning som behövs för att
syftet med utvecklingssamtalet skall kunna uppnås.

11 § Resurscentren är skyldiga att lämna de uppgifter till
Specialpedagogiska institutet som institutet begär.

Överklagande

12 § Beslut som avses i 9 § om mottagande av en elev för
visstidsutbildning får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd.

Beslutet får överklagas endast av elevens vårdnadshavare eller,
om eleven har fyllt 18 år, av eleven.

Övergångsbestämmelser

2008:406

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att
fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

2. Vad som i förordningen föreskrivs om Specialpedagogiska
institutet ska från och med den 1 juli 2008 i stället avse
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

3. Beslut i fråga om mottagande av elev för visstidsutbildning
som har fattats före den 1 juli 2008 får överklagas enligt
äldre bestämmelser.