Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd

SFS nr
2004:283
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1272

1 § Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004
av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i
hamnanläggningar samt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.
Förordning (2004:514).

2 § Sambandspunkt enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr
725/2004 är Transportstyrelsen. Förordning (2008:1152).

3 § Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i
förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte
annat är föreskrivet. Förordning (2008:1152).

4 § Utsedd myndighet och administration enligt bilagorna till
förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte
annat är föreskrivet. Förordning (2008:1152).

5 § Transportstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt
förordning (EG) nr 725/2004 skall fullgöras av Sverige, utom
såvitt avser artikel 9.2, 12 och 14. Förordning (2008:1152).

6 § Transportstyrelsen får efter överenskommelse med
Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att
Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska fullgöra uppgifter
som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av
3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i
Transportstyrelsens författningssamling.
Förordning (2014:1272).

7 § När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller
Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som följer av 3–6
§§ ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen
och Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid
tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten
behöver. Förordning (2014:1272).

8 § Tillsyn av ett fartyg enligt förordning (EG) nr 725/2004
skall om det är möjligt samordnas med den tillsyn som skall
göras enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och föreskrifter
meddelade med stöd av den lagen.

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan skall
innehålla,

2. sjöfartsskyddsdeklarationer,

3. tillsyn, och

4. avgifter till staten för sjöfartsskyddet.
Förordning (2008:1152).

10 § Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om
sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till
förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och
som har meddelats av annan än behörig befattningshavare hos
Transportstyrelsen ska genast underställas denne.
Förordning (2008:1152).