Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS nr
2004:297
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:184

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och
finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av
Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret.

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller
bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer
till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

Definition av bankrörelse

3 § Med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår

1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och

2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för
fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Med generella betalsystem avses system för förmedling av
betalningar från ett stort antal från varandra fristående
betalare avsett att nå ett stort antal från varandra fristående
slutliga betalningsmottagare.

Definition av finansieringsrörelse

4 § Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår
näringsverksamhet som har till ändamål att

1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och

2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i
finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös
egendom till nyttjande (leasing). Lag (2009:616).

Övriga definitioner

5 § I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars
huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast
egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan
liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga
verksamheten i ett eller flera kreditinstitut,
värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att
driva bankrörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har
behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera
driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är
kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt
företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt
enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.
1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara
tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till
rörelse som avses i denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012,

10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av
kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av
direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG,

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått
tillstånd att driva finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har
fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och
kreditmarknadsförening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i
ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i
5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller
av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen
(1987:619),

18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i
artikel 4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i
hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i
hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse, och

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och
ett utländskt kreditföretag. Lag (2014:982).

5 a § Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett
kvalificerat innehav enligt 5 § 15 ska följande bestämmelser
i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,

– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och
femte styckena, om beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller
röstetal,

– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för
clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans
räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,

– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har
meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med
finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, och

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med
stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella
instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska
tillämpas enligt första och andra styckena ska också
tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett
kreditinstitut som driver finansieringsrörelse innehar till
följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 lagen om
värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för
att ingripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från
förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för
aktier eller andelar som innehas under motsvarande
förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av
ett utländskt kreditinstitut som driver
finansieringsrörelse. Lag (2015:184).

6 § Ett kreditinstitut och ett annat företag skall anses ha
nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag
äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst
20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag
till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse
mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett
motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett
kreditinstitut, om

1. den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i kreditinstitutet,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i
kreditinstitutet, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över kreditinstitutet
att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har
i förhållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person
och kreditinstitutet.

Mottagande av återbetalningspliktiga medel

7 § Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva
näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot
återbetalningspliktiga medel från allmänheten, om inte annat är
särskilt föreskrivet.

Första stycket gäller inte för verksamhet för vilken det skall
upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument eller motsvarande utländska
bestämmelser. Lag (2005:932).

Reglers tillämpning på andra företag än kreditinstitut

8 § Om ett kreditinstitut står under tillsyn på gruppnivå i
enlighet med artiklarna 11–23 i förordning (EU) nr 575/2013,
ska bestämmelserna i 6–9, 13 och 15 kap. denna lag samt
bestämmelserna i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag om ett instituts rörelse
och om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar
för övriga företag i företagsgruppen. Begränsningarna i fråga
om ett instituts rörelse ska avse företagen i företagsgruppen
gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från
bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag
prövas av Finansinspektionen. Lag (2014:982).

Bank i firman m.m.

9 § Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut
får i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin
affärsrörelse använda ordet bank. Ett utländskt kreditinstitut
får driva verksamhet i Sverige under den firma som institutet
använder i det land där det har sitt huvudkontor.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära
anknytning till någon som avses i första stycket får, efter
tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sin
firma.

Vad som sägs i denna paragraf hindrar inte att ett företag som
omfattas av pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pantbank
i sin firma eller annars i sin rörelse. Lag (2011:460).

Tystnadsplikt

10 § Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte
obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i en anmälan
eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en
bestämmelse som gäller för kreditinstitutets verksamhet, om
uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser
som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första
stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för
kreditupplysningsändamål. Lag (2014:982).

Uppgiftsskyldighet

10 a § I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om
skyldighet för kreditinstitut att lämna uppgifter till
överförmyndaren. Lag (2008:913).

11 § Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till institutet, om det under en
utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat
eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

12 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter
enligt 11 § får förordna att kreditinstitutet samt dess
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 11 §
eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:497).

Ansvarsbestämmelse

13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 12 §.
Lag (2005:497).

2 kap. Tillståndspliktig bank- och finansieringsrörelse

Tillståndsplikt

1 § Bankrörelse eller finansieringsrörelse får drivas bara
efter tillstånd, om inte annat framgår av denna lag.

Undantag från tillståndsplikt för bankrörelse

2 § Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om
elektroniska pengar, eller

2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751)
om betaltjänster. Lag (2011:768).

Undantag från tillståndsplikt för finansieringsrörelse

3 § Tillstånd enligt denna lag behövs inte för
finansieringsrörelse som drivs av

1. en bank,

2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva
bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska
skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen
(1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för
dem tillämpliga lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med
avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs
eller säljs av

a) företaget, eller

b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande
utländska företagsgrupp, förutsatt att

– koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt
ändamål att driva finansiell verksamhet, och

– företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel
från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara
värdepapper som avses i 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden med en löptid på minst ett
år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva
fordringar, och

b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från
allmänheten,

6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma
koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt
att koncernen eller

företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva
finansiell verksamhet,

7. en ekonomisk förening, vilken

a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska
personer,

b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg
identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens
stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna
eller från finansiella företag, och

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c
tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs
av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan
rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller
för tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751)
om betaltjänster. Lag (2010:760).

3 kap. Tillstånd för svenska företag

Förutsättningar för tillstånd

1 § Tillstånd att driva bankrörelse får ges för svenska
aktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse får ges för svenska
aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska företag att driva
bankrörelse eller finansieringsrörelse i Sverige finns i 4 kap.

2 § Ett svenskt företag ska ges tillstånd att driva
bankrörelse eller finansieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer
överens med denna lag och andra författningar och i övrigt
innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn
till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer
att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett
kvalificerat innehav i företaget bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut,

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara
verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon
av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig
för en sådan uppgift, och

5. styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och
erfarenheter för att leda företaget.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare
är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att kreditinstitutets
verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i
denna lag och andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget
är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av
innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant
företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära
förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
företaget. Lag (2014:982).

Godkännande av bolagsordning m.m.

3 § Bolagsordning, stadgar eller reglemente för ett företag
skall godkännas i samband med att det får tillstånd att driva
bank- eller finansieringsrörelse.

4 § Ett kreditinstitut som har beslutat att ändra sin
bolagsordning, sina stadgar eller sitt reglemente, skall ansöka
om godkännande av ändringen. Ändringen skall godkännas om
bolagsordningen, stadgarna eller reglementet överensstämmer med
denna lag och andra författningar samt i övrigt innehåller de
särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen
och arten av institutets verksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordning, stadgar eller
reglemente får inte registreras innan det har godkänts.

Startkapital m.m.

5 § Ett bankaktiebolag skall när rörelsen påbörjas ha ett
startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd
motsvarar minst fem miljoner euro.

6 § En sparbank skall när rörelsen påbörjas ha ett startkapital
som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst en
miljon euro.

7 § En medlemsbank och ett kreditmarknadsföretag skall när
rörelsen påbörjas ha ett startkapital som vid tidpunkten för
beslut om tillstånd motsvarar minst fem miljoner euro.

Om balansomslutningen i den planerade rörelsen kan beräknas
uppgå till högst etthundra miljoner kronor eller, om institutet
kommer att ha sin redovisning i euro, tolv miljoner euro, får
institutet i samband med prövning av en ansökan om tillstånd
medges att ha ett lägre startkapital än det som anges i första
stycket, dock lägst motsvarande en miljon euro.

I 9 kap. 2 § finns bestämmelser om storleken på institutets
kapitalbas för det fall att balansomslutningen under rörelsens
gång överstiger etthundra miljoner kronor eller, om institutet
har sin redovisning i euro, tolv miljoner euro. Lag (2004:444).

Prövningen av ansökan

8 § En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller
finansieringsrörelse, liksom frågor om godkännande av
bolagsordning, stadgar eller reglemente enligt 3 eller 4 §
och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av
Finansinspektionen. Lag (2013:455).

8 a § Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd
samråda med motsvarande utländska tillsynsmyndighet i ett
annat land inom EES, om företaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett
utländskt kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till
moderföretaget till ett utländskt kreditinstitut, ett företag
för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av
samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll
över ett utländskt kreditinstitut, ett företag för
elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet.
Lag (2013:455).

Ansökan om tillstånd

9 § Ett aktiebolag och en ekonomisk förening får ansöka om
tillstånd innan företaget registrerats i aktiebolags-,
europabolags-, förenings- eller europakooperativsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från
stiftelseurkundens undertecknande, räknas den tid som anges i 2
kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet.
Om en ekonomisk förening har ansökt om tillstånd inom sex
månader från beslutet om att bilda föreningen, räknas den tid
som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar från tillståndsbeslutet. Lag (2006:612).

4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige

Kreditinstitut hemmahörande inom EES

1 § Ett utländskt kreditinstitut som hör hemma inom EES och där
driver finansieringsrörelse får börja driva sådan verksamhet
som anges i 7 kap. 1 § andra stycket genom filial i Sverige,
två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig
myndighet i institutets hemland har tagit emot en underrättelse
som innehåller

1. en plan för den avsedda verksamheten här i landet med
uppgift om bland annat filialens organisation,

2. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, samt

3. uppgift om kreditinstitutets kapitalbas och
kapitaltäckningsgrad.

Finansinspektionen får medge att verksamheten påbörjas tidigare
än vad som anges i första stycket. Om det behövs skall
Finansinspektionen, innan det utländska kreditinstitutet börjar
driva verksamhet från filialen, upplysa institutet om de
bestämmelser som gäller för verksamheten här i landet.

2 § Ett utländskt kreditinstitut som avses i 1 § får erbjuda
och tillhandahålla sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket i Sverige utan att inrätta filial här, så snart
Finansinspektionen från en behörig myndighet i institutets
hemland har tagit emot en underrättelse som anger vilka
tjänster institutet avser att tillhandahålla i Sverige.

3 § Vad som sägs i 1 och 2 §§ om ett utländskt kreditinstitut
gäller även ett finansiellt institut som hör hemma inom EES och
dess dotterföretag, om det finansiella institutet är
dotterföretag till ett sådant utländskt kreditinstitut som
avses i 1 § eller ägs gemensamt av två eller flera sådana
utländska kreditinstitut och uppfyller samtliga följande
villkor.

1. Det eller de utländska kreditinstitut som äger det
finansiella institutet (ägande kreditinstitut) skall vara
auktoriserade som kreditinstitut i det EES-land vars lag gäller
för det finansiella institutet.

2. Den ifrågavarande verksamheten skall drivas i det EES-land
vars lag gäller för det finansiella institutet.

3. Ägande kreditinstitut skall inneha minst 90 procent av
samtliga röster i det finansiella institutet.

4. Ägande kreditinstitut skall tillgodose behöriga myndigheters
krav på sund förvaltning av det finansiella institutet och
skall ha utfäst sig att, med samtycke av hemlandets behöriga
myndigheter, solidariskt svara för de åtaganden som det
finansiella institutet har gjort.

5. Det finansiella institutet skall omfattas, särskilt med
avseende på verksamheten i fråga, av den gruppbaserade tillsyn
som ägande kreditinstitut är föremål för.

Att villkoren i första stycket är uppfyllda skall framgå av de
underrättelser som avses i 1 och 2 §§.

En sådan underrättelse som avses i 1 § skall beträffande sådana
företag som avses i första stycket innehålla uppgift även om
den konsoliderade kapitaltäckningsgraden för ägande
kreditinstitut eller dess moderföretag.

Övriga utländska kreditinstitut

4 § Ett annat utländskt kreditinstitut än ett sådant som avses
i 1 § får ges tillstånd att driva bankrörelse eller
finansieringsrörelse från filial i Sverige. Tillstånd ska ges
om

1. institutet står under betryggande tillsyn av en behörig
myndighet i hemlandet och den myndigheten har medgett att
företaget etablerar sig i Sverige,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 3 kap.
2–7 §§, och

3. insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti
som

a) omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om
insättningsgaranti och

b) har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000
euro. Lag (2010:1866).

5 § Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 §
prövas av Finansinspektionen. Lag (2013:455).

6 § Ett kreditinstitut hemmahörande utanför EES får efter
anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet som
huvudsakligen avser representation och förmedling av bank- och
finansieringstjänster från kontor eller annat fast driftställe
(representationskontor) i Sverige.

Tillåten verksamhet

7 § Ett utländskt kreditinstitut som driver rörelse med stöd av
1, 2 eller 4 § får här driva bara sådan verksamhet som omfattas
av institutets verksamhetstillstånd i hemlandet.

Ett utländskt företag som avses i 3 § får här driva bara sådan
verksamhet som är tillåten enligt företagets bolagsordning
eller stadgar och bara i den utsträckning det eller de
utländska kreditinstitut som äger företaget eller dess
moderföretag skulle ha rätt enligt första stycket att driva
sådan verksamhet.

I 4 kap. 2 § 2 och 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
finns bestämmelser om att verksamhet som avses i 2 kap. 1 §
samma lag under vissa förutsättningar får drivas av utländska
kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 1 och 2 §§ och
av finansiella institut och dotterföretag som driver verksamhet
med stöd av 3 §. Lag (2007:563).

5 kap. Svenska företags verksamhet utomlands

Filialverksamhet inom EES

1 § Vill ett kreditinstitut som driver verksamhet som har till
ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från
allmänheten och att lämna kredit, ställa garanti för kredit
eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta
lös egendom till nyttjande inrätta en filial inom EES för
verksamhet som anges i 7 kap. 1 § andra stycket, skall
institutet underrätta Finansinspektionen innan verksamheten
påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

1. information om institutets plan för filialverksamheten, med
uppgift om filialens organisation, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning.

2 § Finner Finansinspektionen i fall som avses i 1 § att det
inte finns skäl att ifrågasätta institutets administrativa
struktur eller finansiella situation, skall inspektionen inom
tre månader från det att underrättelsen togs emot lämna över
den till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall
inrättas. Inspektionen skall samtidigt lämna uppgift om
storleken av institutets kapitalbas och kapitaltäckningsgrad.

Finansinspektionen skall underrätta kreditinstitutet när
inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar
för att lämna över den underrättelse som avses i första
stycket, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre
månader från det att underrättelsen togs emot.

3 § Om ett kreditinstitut som avses i 1 § skall ändra något av
de förhållanden som angetts i institutets underrättelse till
Finansinspektionen efter det att filialen har inrättats, skall
institutet skriftligen underrätta inspektionen minst en månad
innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det
att underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga
myndigheten i det andra landet skall genast underrättas om
beslutet.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

4 § Vill ett kreditinstitut som avses i 1 § erbjuda och
tillhandahålla sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket inom EES utan att inrätta filial där, skall institutet
underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land
verksamheten skall drivas och vilka tjänster som skall
erbjudas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där verksamheten skall drivas.

Övriga fall av filialverksamhet utomlands

5 § I andra fall än som avses i 1 § skall ett kreditinstitut
som planerar att inrätta en filial utomlands ansöka om
tillstånd hos Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd skall
ges om det finns skäl att anta att den planerade rörelsen
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar institutets verksamhet.

6 kap. Övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse

Soliditet och likviditet

1 § Ett kreditinstituts rörelse skall drivas på ett sådant sätt
att institutets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte
äventyras.

Riskhantering

2 § Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt
rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är
förknippad med. Institutet skall härvid se till att det har en
tillfredsställande intern kontroll.

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess
kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker
sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra
sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall
det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande
värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och
fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de
risker som det är eller kan komma att bli exponerat för.
Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder för att
säkerställa att de är heltäckande. Lag (2006:1387).

2 a § Ett kreditinstitut ska tillhandahålla ändamålsenliga
rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar
om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för
kreditinstitutets verksamhet.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som
avses i första stycket. Lag (2014:982).

Genomlysning

3 § Ett kreditinstituts rörelse skall organiseras och drivas på
ett sådant sätt att institutets struktur, förbindelser med
andra företag och ställning kan överblickas. Lag (2006:1387).

System för uppgifter om insättare och deras insättningar

3 a § Ett kreditinstituts system för hantering av uppgifter om
insättare och deras insättningar ska vara sådana att
kreditinstitutet utan dröjsmål kan sammanställa en fullständig
och tillförlitlig förteckning över institutets samtliga
insättare och deras respektive insättningar. Lag (2011:830).

Sundhet

4 § Ett kreditinstituts rörelse skall även i andra avseenden än
som sägs i 1-3 §§ drivas på ett sätt som är sunt.

Proportionalitet

4 a § Bestämmelserna i 1-3 §§ skall tillämpas i proportion till
arten och omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och
till deras komplexitetsgrad. Lag (2006:1387).

Styrelsens ansvar

4 b § Styrelsen i ett kreditinstitut ansvarar för att kraven i
1-3 §§ uppfylls. Lag (2006:1387).

Rörlig ersättning

4 c § Den rörliga ersättningen till en anställd vars funktion
eller totala ersättningsnivå innebär att han eller hon kan ha
en väsentlig inverkan på ett kreditinstituts riskprofil får
inte vara större än den fasta ersättningen. Lag (2014:982).

Riktlinjer och instruktioner

5 § Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns
skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den
omfattning som behövs för att uppfylla kraven i 1-3 och 4 a §§
och för att i övrigt styra rörelsen. Dessa riktlinjer och
instruktioner skall utvärderas och ses över regelbundet.
Lag (2006:1387).

Huvudkontor i Sverige

6 § Varje kreditinstitut skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

Uppdragsavtal

7 § Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra
någon av de tjänster som avses i 7 kap. 1 §, skall institutet
anmäla detta till Finansinspektionen och ge in uppdragsavtalet.
Ett sådant uppdrag får ges om

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot
kunden,

2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade
och säkerhetsmässigt betryggande former, och

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan
uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag eller andra
författningar som reglerar institutets verksamhet.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva
värdepappersrörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i
stället bestämmelserna i 8 kap. 14 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Lag (2007:563).

7 kap. Verksamhet och innehav av egendom

Finansiell verksamhet

1 § Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet
och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning
från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra
jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av
konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller
fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva
fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om
betaltjänster,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper,

10. driva rembursverksamhet,

11. tillhandahålla värdefackstjänster,

12. driva valutahandel,

13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som
föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som
föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om
elektroniska pengar, samt

16. tillhandahålla investeringstjänster och driva
investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som
inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet
med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den
12 november 2010 om tidsschema, administration och andra
aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
inom gemenskapen. Lag (2012:374).

Innehav av egendom i allmänhet

2 § Ett kreditinstitut får inneha bara

1. egendom som behövs för att driva sådan verksamhet som
avses i 1 §,

2. egendom som förvärvats till skyddande av fordran enligt
3–8 §§, och

3. aktier och andelar med de begränsningar som anges i
tillsynsförordningen. Lag (2014:982).

Innehav av egendom för att skydda en fordran

3 § För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES, på en handelsplattform enligt
1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller
vid exekutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör
säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida
avsevärd förlust, som betalning för en fordran överta egendom
som utgör säkerhet för fordran eller annan egendom.
Lag (2007:563).

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte egen aktie eller aktie i
moderbolag. För förvärv av sådana aktier finns bestämmelser i
19 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Vad som sägs i 3 § gäller
inte heller bevis om andel eller tillskott till medlemsbank
eller kreditmarknadsförening. I fråga om en sparbanks förvärv
av bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i
sparbanken gäller bestämmelserna i 5 kap. 7 § första stycket
sparbankslagen (1987:619). Lag (2005:932).

5 § I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt
3 § får ett kreditinstitut förvärva aktier eller andelar i ett
företag som bildats för att förvalta egendomen eller för att
fortsätta en verksamhet som drivs med denna.

Har aktier eller andelar förvärvats enligt 3 § eller enligt
första stycket, får kreditinstitutet förvärva ytterligare
aktier eller andelar i samma företag om det finns en uppenbar
risk för att institutet annars lider förlust.

Har aktier eller andelar i ett företag förvärvats enligt 3 §
eller enligt första eller andra stycket, får kreditinstitutet,
om företaget överlåter sina tillgångar på ett annat företag,
byta ut dessa aktier eller andelar mot aktier eller andelar i
det andra företaget.

6 § Den egendom som ett kreditinstitut har förvärvat enligt 3
eller 5 § skall avyttras när det är lämpligt med hänsyn till
marknadsförhållandena. Egendomen skall dock avyttras senast när
det kan göras utan förlust för institutet. Om egendomen inte
har avyttrats inom tre år från förvärvet, får institutet
fortsätta att inneha egendomen bara om Finansinspektionen ger
tillstånd till det.

7 § Förvärv av egendom för att skydda en fordran skall anmälas
till Finansinspektionen.

8 § Ett kreditinstitut skall till Finansinspektionen varje år
lämna en särskild redovisning av egendom som förvärvats för att
skydda en fordran.

Innehav av aktier och andelar

9 § Har upphävts genom lag (2014:982).

10 § Har upphävts genom lag (2014:982).

11 § Har upphävts genom lag (2014:982).

Tillstånd för förvärv av egendom i vissa fall

12 § Ett kreditinstitut får bara efter tillstånd av
Finansinspektionen förvärva egendom om institutets
motprestation motsvarar mer än 25 procent av dess kapitalbas.
Tillstånd skall inhämtas före förvärvet.

Tillstånd skall ges om det inte kan antas att förvärvet leder
till överträdelse av denna lag eller andra författningar.

8 kap. Hantering av krediter och övriga engagemang

Kreditprövning

1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska
det pröva risken för att de förpliktelser som följer av
kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en
kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas
bli fullgjorda. Lag (2010:1853).

Beslutsunderlag

2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad
så att den som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt
beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten.

Dokumentation

3 § Ett kreditinstituts kreditbeslut skall dokumenteras så att
beslutsunderlaget redovisas och att kreditärendets hantering
även i övrigt kan följas.

Kreditliknande engagemang

4 § Vad som sägs i 1-3 §§ om kreditprövning, beslutsunderlag
och dokumentation skall tillämpas även på kreditliknande
engagemang.

Tillhandahållande av tjänster till en jävskrets

5 § Ett kreditinstitut får inte ingå avtal om tjänster på andra
villkor än sådana som institutet normalt tillämpar eller ingå
andra avtal på villkor som inte är affärsmässigt betingade med
eller till förmån för

1. styrelseledamot,

2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med
någon annan får avgöra kreditärenden som annars skall avgöras
av styrelsen,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom institutet,

4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som
motsvarar minst tre procent av hela kapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1-4, eller

6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-5
har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare
eller medlem.

En medlemsbank får inte heller ingå sådana avtal som avses i
första stycket med eller till förmån för en lekmannarevisor i
banken.

Finansinspektionen prövar om en delegat eller en anställd har
sådan ledande ställning som avses i första stycket 2 och 3.

6 § Institutets styrelse skall behandla ärenden som avses i
5 §. Den skall vidare i en förteckning föra in uppgifter om de
avtal som har träffats.

9 kap. Kapitalbasens storlek, motbok och omyndigas medel

1 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar
finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om
kapitalbuffertar. Lag (2014:982).

2 § En medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag som enligt 3
kap. 7 § andra stycket har medgetts att påbörja sin rörelse med
ett lägre startkapital än motsvarande fem miljoner euro får
under rörelsens gång ha en kapitalbas som understiger det
beloppet men som motsvarar minst

a) två miljoner euro om balansomslutningen överstiger etthundra
men inte tvåhundra miljoner kronor eller, om institutet har sin
redovisning i euro, tolv men inte tjugofyra miljoner euro,

b) tre miljoner euro om balansomslutningen överstiger tvåhundra
men inte trehundra miljoner kronor eller, om institutet har sin
redovisning i euro, tjugofyra men inte trettiosex miljoner
euro,

c) fyra miljoner euro om balansomslutningen överstiger
trehundra men inte fyrahundra miljoner kronor eller, om
institutet har sin redovisning i euro, trettiosex men inte
fyrtioåtta miljoner euro.

Om balansomslutningen överstiger fyrahundra miljoner kronor
eller, om institutet har sin redovisning i euro, sextio
miljoner euro, skall institutet ha en kapitalbas motsvarande
minst fem miljoner euro.

Kapitalbasens storlek enligt första och andra styckena skall
beräknas efter den kurs som gällde vid beslut om tillstånd
enligt 3 kap.

3 § Har upphävts genom lag (2014:982).

Motbok

4 § Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om
tillgodohavande på räkning, skall ställas till viss person och
innehålla uppgift om att överlåtelse får ske bara till viss
person och att överlåtelse bör anmälas hos banken.

Banken får inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa
betalning till någon annan än rätt innehavare av en motbok.

I fråga om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller
särskilda bestämmelser. Lag (2004:444).

Omyndigas medel

5 § Om ett bevis som avses i 9 kap. 8 § andra stycket
föräldrabalken har visats upp ska detta antecknas på ett sätt
som gör förhållandet känt inom banken eller
kreditmarknadsföretaget. Anteckning av motsvarande slag ska
göras om inskränkningar i

1. föräldrars rätt att förfoga över insatta medel som följer av
13 kap. 8 § föräldrabalken eller av beslut som har fattats
enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken och

2. förmyndares, förvaltares och gode mäns rätt att förfoga över
medel som följer av beslut som har fattats enligt 14 kap. 21 §
föräldrabalken. Lag (2008:913).

10 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
bankaktiebolag

1 § För bankaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i
allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är
särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen
(2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande
fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället
för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I fråga om bankaktiebolag ska det som föreskrivs om
Bolagsverket i följande bestämmelser i stället gälla
Finansinspektionen:

1. 8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket aktiebolagslagen,
och

2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen. Lag (2014:557).

Aktiekapital

2 § Ett bankaktiebolags aktiekapital skall bestämmas med hänsyn
till den planerade rörelsens omfattning och art. Lag (2005:932).

Teckning av aktier

3 § Om teckning av aktier innebär att någon som inte har
prövats enligt 3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och
tredje styckena kommer att ha ett kvalificerat innehav i
bankaktiebolaget, får bolaget inte bildas utan att en sådan
prövning av aktietecknaren görs. Om denne vid den prövningen
inte anses lämplig, får bolaget inte heller bildas.
Lag (2009:361).

Bolagsstämma

4 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt och insyn i 7
kap. 32 och 36 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller att
upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för någon enskild person.

Bestämmelserna i 7 kap. 34 och 35 §§ aktiebolagslagen skall
tillämpas också när styrelsen har funnit att en upplysning som
har begärts enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen inte kan lämnas
till aktieägare utan nämnvärd olägenhet för någon enskild
person. Lag (2005:932).

Bolagets ledning

5 § Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre
ledamöter. Flertalet av ledamöterna skall vara personer som
inte är anställda i banken eller i företag som ingår i en
koncern där banken är moderbolag. Lag (2005:932).

5 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett bankaktiebolag som är ett privat
aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §
samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:557).

6 § I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkställande
direktör. Bolagets verkställande direktör får inte vara
ordförande i styrelsen. Lag (2005:932).

7 § Ett bemyndigande att företräda bolaget och att teckna dess
firma enligt 8 kap. 37 § första stycket aktiebolagslagen
(2005:551) får bara lämnas till två eller flera personer i
förening. Ingen annan inskränkning får registreras.
Lag (2005:932).

8 § Bolagsstämmans ordförande skall innan styrelseval förrättas
i ett bankaktiebolag lämna uppgift till stämman om vilka
uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag.
Lag (2005:932).

8 a § Den som är ledamot i styrelsen för ett bankaktiebolag
eller är dess verkställande direktör får utöver detta uppdrag
ha det antal uppdrag som styrelseledamot eller verkställande
direktör i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten,
omfattningen och komplexiteten hos bolagets verksamhet.

Om ett bankaktiebolag är betydande i fråga om storlek, intern
organisation samt verksamhetens art, omfattning och
komplexitet, får en styrelseledamot eller verkställande
direktör endast inneha en av följande kombinationer av
uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som
styrelseledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.
Lag (2014:982).

8 b § Vid tillämpningen av 8 a § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där
bankaktiebolaget har ett kvalificerat innehav räknas som ett
enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte
huvudsakligen har ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten gäller inte
8 a § andra stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
bankaktiebolag som är betydande får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot utöver de som anges i 8 a § andra stycket 1
eller 2. Lag (2014:982).

8 c § Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett bankaktiebolag ska avsätta tillräckligt med tid för att
kunna utföra sitt uppdrag. Lag (2014:982).

Revision

9 § Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en
revisor som bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad
revisor.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor, är
bestämmelserna om Bolagsverkets förordnande av revisor i 9
kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tillämpliga.
Lag (2013:743).

10 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt gentemot
bolagsstämman i 9 kap. 45 § samt 10 kap. 17 och 22 §§
aktiebolagslagen (2005:551) gäller att upplysningar får lämnas
bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild
person. Lag (2005:932).

11 § I 13 kap. 10 § finns bestämmelser om revisors och särskild
granskares rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.
Lag (2005:932).

Egen aktie som säkerhet

12 § Ett bankaktiebolag får ta emot egna aktier eller aktier i
sitt moderbolag som pant, om dessa aktier utgör en mindre del
av de aktier som lämnas som säkerhet för en kredit.
Lag (2005:932).

12 a § Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och
lekmannarevisor skall bankaktiebolag anses som aktiebolag som
avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag. Lag (2006:405).

Minskning av aktiekapitalet m.m.

13 § Skall minskningsbeloppet användas helt eller delvis för
ändamål som avses i 20 kap. 1 § första stycket 2 eller 3
aktiebolagslagen (2005:551), får bankaktiebolaget inte
verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från allmän
domstol.

Finansinspektionen får medge att minskning av aktiekapitalet
får ske utan tillstånd från allmän domstol, om bankaktiebolaget
samtidigt med minskningen vidtar åtgärder som medför att varken
bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar
till följd av beslutet om minskning. Lag (2005:932).

14 § I stället för bestämmelserna i 20 kap. 24-29 §§
aktiebolagslagen (2005:551) skall bestämmelserna i denna
paragraf tillämpas.

Tillstånd enligt 13 § skall sökas senast två månader efter det
att minskningsbeslutet har registrerats. Ett bevis om
registreringen skall följa med ansökan.

Domstolen skall utan dröjsmål inhämta Finansinspektionens
yttrande om och i så fall i vilken utsträckning minskningen kan
komma att inverka på insättarnas rätt. Om domstolen med hänsyn
till yttrandets innehåll finner att minskningen inte bör
verkställas, skall ansökan genast avslås. I annat fall skall
domstolen kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill
motsätta sig ansökan att senast en viss dag skriftligen anmäla
detta hos domstolen. Domstolen skall dock inte kalla
borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension
eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt
lönegarantilagen (1992:497). I föreläggandet skall det anges
att den som inte har gjort en anmälan enligt denna paragraf
skall anses ha medgett ansökan. I kallelsen skall ett
kortfattat sammandrag av inspektionens yttrande tas in.
Domstolen skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post-
och Inrikes Tidningar.
Tillstånd skall ges, om ingen av de borgenärer som har kallats
motsätter sig ansökan eller om det visas att de borgenärer som
har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har
betryggande säkerhet för sina fordringar. Att en insättare
motsätter sig ansökan utgör dock inte något hinder, om
inspektionens yttrande ger grund för att ge tillstånd.
Lag (2005:932).

15 § I stället för 20 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

Under tre år efter registreringen av ett beslut om minskning av
aktiekapitalet för förlusttäckning får vinstutdelning inte
beslutas utan tillstånd från allmän domstol. Tillstånd behövs
dock inte om aktiekapitalet efter eller i samband med
minskningsbeslutet har ökats med minst minskningsbeloppet. I
fråga om domstolens tillstånd gäller 14 § i tillämpliga delar.
Lag (2005:932).

16 § I stället för 20 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

Minskning av reservfonden får ske för

1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital
som motsvarar förlusten,

2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission
av aktier, och

3. återbetalning till aktieägarna eller annat ändamål, om
allmän domstol med tillämpning av 14 § ger tillstånd till
minskningen. Lag (2005:932).

Lån från bolaget till aktieägare m.fl.

17 § I stället för bestämmelserna i 21 kap. aktiebolagslagen
(2005:551) gäller bestämmelserna i denna paragraf och i 8 kap.
5 §.

Ett bankaktiebolag får ge förskott, lämna lån eller ställa
säkerhet för lån i syfte att gäldenären skall förvärva aktier i
bolaget eller överordnat bolag i samma koncern, bara om det
därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid
beräkningen av om det finns full täckning för det bundna egna
kapitalet skall förskott och lån enligt första meningen
behandlas som fordringar utan värde samt säkerheter enligt
första meningen behandlas som bolagets skuld.
Även om det inte finns något hinder enligt andra stycket får
förskott, lån eller säkerhet lämnas endast i den mån det
framstår som försvarligt med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt. Lag (2005:932).

Fusion

18 § Ett bankaktiebolag får vara överlåtande bolag vid en
fusion bara om ett annat bankaktiebolag eller en motsvarande
juridisk person med hemvist i en annan stat inom EES än
Sverige är övertagande bolag. Lag (2009:711).

19 § Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 23 kap.
19–21, 22–24 och 45 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället
tillämpas 20–22 §§ detta kapitel. I 24 och 25 §§ finns
särskilda bestämmelser om fusion genom absorption av helägt
dotterbolag. Lag (2009:711).

20 § När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag,
ska såväl överlåtande som övertagande bolag ansöka om
tillstånd att verkställa planen. Vid en gränsöverskridande
fusion ska ansökan göras av det eller de svenska bolag som
deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos
Finansinspektionen.
Vid fusion genom kombination ska bolagen
dessutom ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och
godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för det
övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller
detta bara om det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i
Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter
det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag
och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 14 §
första stycket aktiebolagslagen (2005:551), senast två år
efter det att fusionsplanen kungjorts enligt 27 kap. 3 §
aktiebolagslagen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och
Skatteverket om ansökningar enligt första stycket.
Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om
lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Lag (2013:455).

21 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa
en fusionsplan skall prövas att bolagens borgenärer
tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd
behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska
förhållanden och om borgenärerna inte redan har en sådan
säkerhet. Lag (2005:932).

22 § En ansökan enligt 20 § ska avslås om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller
till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning
eller mot bolagsordningen,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer eller om
prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den
nämnda förordningen,

3. vid kombination, revisorsyttrandena enligt 23 kap. 11 §
aktiebolagslagen (2005:551) inte utvisar att de överlåtande
bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta,

4. bolagens borgenärer inte har tillförsäkrats en sådan
betryggande säkerhet som avses i 21 § eller de fusionerande
bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller andra
fordringsägares intressen, eller

5. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår
enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr
139/2004 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid,
får tillståndsfrågan förklaras vilande under högst sex
månader. Lag (2009:711).

23 § I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan
av fusionen för registrering ska anmälan göras senast två
månader från det att Finansinspektionens tillstånd att
verkställa fusionsplanen har vunnit laga kraft.
Lag (2013:455).

24 § Fusion genom absorption av ett helägt dotterbolag får ske
även om det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget
inte får förvärva enligt denna lag. Sådan egendom måste
avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns
särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga denna frist.
Lag (2005:932).

25 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte
23 kap. 32 och 33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället
gäller vad som sägs i denna paragraf.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa
fusionsplanen. Ansökan ska ges in inom en månad efter det att
fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget och, om
fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 30 §
aktiebolagslagen, senast två år efter det att uppgift om att
planen har registrerats har kungjorts. Frågor om sådant
tillstånd prövas av Finansinspektionen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 21 och
22 §§ i tillämpliga delar. Vad som sägs om överlåtande bolag
ska avse dotterbolag och vad som sägs om övertagande bolag
ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar
enligt andra stycket och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av sådana ansökningar. Bolagsverket
ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet
enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen. Lag (2013:455).

25 a § I stället för 23 kap. 50 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551) gäller följande. Det särskilda
bokslutet ska innehålla en balansräkning och en
resultaträkning. När dessa handlingar upprättas ska
bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas. Det särskilda
bokslutet ska dessutom innehålla vissa tilläggsupplysningar och
specifikationer. Därvid gäller 6 kap. 5 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078) i tillämpliga delar. Bokslutet ska
undertecknas och ges in till registreringsmyndigheten inom en
månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.
Lag (2010:1530).

25 b § I stället för föreskrifterna i 23 kap. 52 § tredje
stycket aktiebolagslagen (2005:551) om att väcka talan gäller
följande. Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 51 § första
stycket aktiebolagslagen och 23 kap. 52 § första stycket
samma lag får talan inte väckas efter det att
Finansinspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft
har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen enligt
20–22 §§. Lag (2013:455).

Delning

26 § När ett bankaktiebolag deltar i en delning tillämpas
27-30 §§.

Ett bankaktiebolag får inte genom delning överlåta verksamhet
som bara får drivas efter tillstånd eller registrering till ett
bolag som inte har tillstånd eller inte har registrerats.
Lag (2005:932).

27 § Ett bankaktiebolag behöver inte underrätta sina kända
borgenärer enligt 24 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lag (2005:932).

28 § Bolagsverket skall inte kalla ett bankaktiebolags
borgenärer enligt 24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551). I
stället skall verket inhämta ett yttrande från
Finansinspektionen. Av yttrandet skall det framgå om

1. bankaktiebolagets borgenärer tillförsäkrats en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de
deltagande bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna
inte redan har en sådan säkerhet, och

2. de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är
sådana att delningen kan anses förenlig med insättares eller
andra fordringsägares intressen. Lag (2005:932).

29 § När Finansinspektionen kommit in med sitt yttrande och den
tid inom vilken borgenärerna kan motsätta sig ansökan enligt 24
kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) har gått ut, skall
Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där
styrelsen i det överlåtande bolaget har sitt säte.
Lag (2005:932).

30 § I stället för bestämmelsen i 24 kap. 26 § aktiebolagslagen
(2005:551) gäller att allmän domstol skall avslå en ansökan om
tillstånd att verkställa delningsplanen om

1. det inte av Finansinspektionens yttrande framgår att

a) bankaktiebolagets borgenärer har tillförsäkrats en sådan
betryggande säkerhet som avses i 28 § 1, eller

b) de deltagande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är
sådana att delningen kan anses förenlig med insättares eller
andra fordringsägares intressen, och

2. det inte visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan
har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina
fordringar.

Att någon av bankaktiebolagets borgenärer motsätter sig ansökan
innebär inte att ansökan skall avslås, om Finansinspektionens
yttrande ger grund för att ge tillstånd.

Om domstolen anser det nödvändigt får den begära att
Finansinspektionen kompletterar sitt yttrande. Lag (2005:932).

Likvidation

31 § Förutom i de fall som anges i 25 kap. 11 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska Bolagsverket besluta att ett
bankaktiebolag ska gå i likvidation om tillståndet att driva
bankrörelse har återkallats utan att bolaget i stället fått
tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell
rörelse. Beslutet ska fattas så snart det är praktiskt
möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om
likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvidation
gäller omedelbart.

I ärenden om likvidation av bankaktiebolag vars tillstånd att
driva bankrörelse har återkallats utan att bolaget i stället
fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell
rörelse, ska 25 kap. 24 § aktiebolagslagen inte tillämpas.
Lag (2013:165).

32 § Vid tillämpningen av 25 kap. 11 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall vad som där sägs i första stycket 2 om 8 kap.
3 § första stycket och 16 § årsredovisningslagen (1995:1554) i
stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Lag (2005:932).

33 § Ansökan om likvidation av ett bankaktiebolag enligt 31 §
detta kapitel eller 25 kap. 11 eller 17 § aktiebolagslagen
(2005:551) får också göras av Finansinspektionen.
Lag (2005:932).

34 § Utöver vad som föreskrivs i 25 kap. 45 § aktiebolagslagen
(2005:551) gäller att något beslut om att en likvidation skall
upphöra och bankaktiebolagets verksamhet återupptas inte får
fattas, om bolagets tillstånd att driva bankrörelse har
återkallats. Lag (2005:932).

Firma

35 § Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.
Lag (2005:932).

36 § Ett bankaktiebolag som har övertagit en sparbanks rörelse
vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet sparbank i
sin firma. Detsamma gäller ett bankaktiebolag som senare har
övertagit en sådan rörelse. Lag (2005:932).

Skadestånd

37 § Vad som i 29 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (2005:551)
föreskrivs om ansvar vid överträdelse av där angivna
bestämmelser gäller för bankaktiebolag även vid överträdelse
av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968)
om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Lag (2014:982).

Särskilda bestämmelser för europabolag

38 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8
oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen), när
ett beslut har meddelats enligt 20–22 §§ eller 25 § och
beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2009:711).

39 § När ett europabolag som har tillstånd att driva
bankrörelse avser att flytta sitt säte från Sverige till en
annan stat, tillämpas inte 10-15 §§ lagen (2004:575) om
europabolag. I stället tillämpas 40-42 §§ detta kapitel.
Lag (2005:932).

40 § Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen
har beslutat att bolagets säte ska flyttas till en annan
stat, ska bolaget ansöka om tillstånd till flyttningen.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.

Ansökan ska ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut
om flyttning.

Till ansökan ska följande handlingar fogas:

1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut
om flyttning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och

3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i
SE-förordningen.

Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje
stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder
mot att ta upp ansökan till prövning, ska bolaget föreläggas
att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om
bolaget inte gör detta, ska ansökan avvisas.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och
Skatteverket om ansökningar enligt första stycket.
Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om
lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Lag (2013:455).

40 a § Under den tid som Finansinspektionens handläggning av
en ansökan enligt 40 § pågår får Skatteverket besluta om att
bolaget under en viss tid om högst tolv månader inte får
flytta sitt säte till en annan stat. Tiden får förlängas om
det finns särskilda skäl, men bara med tre månader i taget.
Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Finansinspektionens
handläggning av ansökan enligt 40 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket bara om

1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2013:455).

41 § Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

1. bolagets borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet,
om ett sådant skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska
förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
flyttningen kan anses förenlig med insättares eller andra
fordringsägares intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i
SE-förordningen. Lag (2005:932).

42 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 8.8 i SE-förordningen när beslut har meddelats enligt
41 § och beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2005:932).

43 § I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 39-42 i SE-förordningen (dualistiskt
organiserade europabolag) skall vad som sägs i följande
bestämmelser i denna lag om ett bankaktiebolags styrelse eller
dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

1 kap. 12 § om meddelandeförbud,

3 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

8 kap. 5 § första stycket 1 om avtal om tjänster med eller till
förmån för styrelseledamot,

10 kap. 4 § andra stycket om upplysningsplikt mot stämman,

10 kap. 5 § andra meningen om styrelsens sammansättning,

10 kap. 8 § om uppdrag i andra företag,

13 kap. 12 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla
styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i
överläggningarna, samt

15 kap. 2 § om återkallelse av tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag
framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om
styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett
europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess
ledamöter. Lag (2006:612).

11 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
kreditmarknadsbolag

1 § Det som enligt 10 kap. gäller för bankaktiebolag ska även
gälla för kreditmarknadsbolag utom bestämmelserna om fusion i
18 §, om likvidation i 31–34 §§ och om firma i 35 och 36 §§.

Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 19–25 b §§ gäller bara vid
fusion mellan ett kreditmarknadsbolag och ett annat bolag och
bara om en bank inte är övertagande bolag. Ärenden som avser
tillstånd enligt 20, 25 eller 40 § prövas av
Finansinspektionen. Lag (2009:711).

2 § Ansökan om likvidation av ett kreditmarknadsbolag enligt 25
kap. 11 eller 17 § aktiebolagslagen (2005:551) får också göras
av Finansinspektionen. Lag (2005:932).

12 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för
kreditmarknadsföreningar

1 § För kreditmarknadsföreningar gäller föreskrifterna för
ekonomiska föreningar i allmänhet, om inte något annat följer
av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar till bestämmelser i
samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i
denna lag som gäller i stället för eller utöver
bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Det som föreskrivs om Bolagsverket i 12 kap. 13 § lagen om
ekonomiska föreningar ska, i fråga om
kreditmarknadsföreningar, i stället gälla Finansinspektionen.
Lag (2009:711).

Insatskapital

2 § Insatserna i en kreditmarknadsförening skall alltid
fullgöras i pengar.

Föreningens ledning

3 § Flertalet av ledamöterna i en kreditmarknadsförenings
styrelse skall vara personer som inte är anställda i föreningen
eller i företag som ingår i en koncern där föreningen är
moderföretag.

4 § I en kreditmarknadsförening skall styrelsen utse en
verkställande direktör. Föreningens verkställande direktör får
inte vara ordförande i styrelsen.

5 § Rätten att teckna en kreditmarknadsförenings firma får
utövas bara av två eller flera personer i förening om inte
annat följer av bestämmelserna i 6 kap. 12 § lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar. Ingen annan inskränkning får
registreras.

6 § Föreningsstämmans ordförande skall innan styrelseval
förrättas i en kreditmarknadsförening lämna uppgift till
stämman om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra
företag.

6 a § Den som är ledamot i styrelsen för en
kreditmarknadsförening eller är dess verkställande direktör
får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som
styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag
som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet samt till arten, omfattningen och
komplexiteten hos föreningens verksamhet.

Om en kreditmarknadsförening är betydande i fråga om storlek,
intern organisation samt verksamhetens art, omfattning och
komplexitet, får en styrelseledamot eller verkställande
direktör endast inneha en av följande kombinationer av
uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställande direktör och två uppdrag som
styrelseledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelseledamot.
Lag (2014:982).

6 b § Vid tillämpningen av 6 a § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma koncern eller i företag där
kreditmarknadsföreningen har ett kvalificerat innehav räknas
som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte
huvudsakligen har ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten representerar svenska staten, gäller
inte 6 a § andra stycket.

En styrelseledamot eller verkställande direktör i en
kreditmarknadsförening som är betydande får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot utöver de som anges i 6 a § andra stycket 1
eller 2. Lag (2014:982).

6 c § Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör
i en kreditmarknadsförening ska avsätta tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt uppdrag. Lag (2014:982).

Föreningsstämma

7 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 7 kap. 11 §
första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller
att upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för enskild.

Bestämmelserna i 7 kap. 11 § tredje stycket lagen om ekonomiska
föreningar skall tillämpas också när styrelsen funnit att en
upplysning som har begärts enligt 7 kap. 11 § första och andra
styckena samma lag inte kan lämnas till medlem utan nämnvärd
olägenhet för enskild. Lag (2004:444).

7 a § I stället för det som föreskrivs i 7 kap. 17 § femte
stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar om att väcka talan gäller följande. Utöver det som
föreskrivs i 7 kap. 17 § andra stycket lagen om ekonomiska
föreningar får talan inte väckas efter det att
Finansinspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft
har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen enligt 14–
16 §§ detta kapitel. Lag (2009:711).

Revision

8 § I en kreditmarknadsförening skall minst en revisor väljas
av föreningsstämman.

9 § Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor i en kreditmarknadsförening.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad
revisor. Lag (2013:231).

9 a § Vid tillämpningen av 8 kap. 7 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar om jäv för revisor skall
kreditmarknadsföreningar anses som föreningar som avses i 8
kap. 5 § första eller tredje stycket samma lag. Lag (2006:405).

10 § Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt i 8 kap.
16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att
upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd
olägenhet för enskild.

11 § I 13 kap. 10 § finns bestämmelser om revisorers och
särskilda granskares rapporteringsskyldighet till
Finansinspektionen.

Likvidation

12 § Ansökan om likvidation av en kreditmarknadsförening enligt
11 kap. 3, 4 eller 4 a § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar får också göras av Finansinspektionen.

Fusion

13 § Vid fusion med en kreditmarknadsförening tillämpas inte
12 kap. 10–12, 14–16 och 35 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. I stället tillämpas 14–16 §§ detta kapitel. När
fusionen avser en kreditmarknadsförening och ett helägt
dotteraktiebolag gäller 14–16 §§ i tillämpliga delar. Det som
föreskrivs där om överlåtande förening ska i stället avse
dotteraktiebolaget. Lag (2009:711).

14 § När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga
föreningar, ska såväl överlåtande som övertagande förening
ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en
gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av den eller de
svenska föreningar som deltar i fusionen. Ansökan ska göras
hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska föreningarna dessutom ansöka
om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och godkännande av stadgarna
enligt 3 kap. 3 § för den övertagande föreningen. Vid
gränsöverskridande fusion gäller detta bara om den
övertagande föreningen ska ha sitt hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter
det att fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och senast
två år efter det att registreringen av planen har kungjorts
enligt 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och
Skatteverket om ansökningar enligt första stycket.
Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om
lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Lag (2009:711).

15 § Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att
verkställa en fusionsplan ska Finansinspektionen pröva att
föreningarnas borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de
fusionerande föreningarnas ekonomiska förhållanden och om
borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.
Lag (2009:711).

16 § Finansinspektionen ska avslå en ansökan enligt 14 § om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller
till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning
eller mot stadgarna,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer eller om
prövning av fusionen pågår enligt konkurrenslagen eller den
nämnda förordningen,

3. föreningarnas borgenärer inte har tillförsäkrats en sådan
betryggande säkerhet som avses i 15 § eller de fusionerande
föreningarnas ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
fusionen inte kan anses förenlig med insättares eller andra
fordringsägares intressen, eller

4. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår
enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr
139/2004 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid,
får Finansinspektionen besluta att tillståndsfrågan ska vila
under högst sex månader. Lag (2009:711).

17 § I stället för det som föreskrivs i 12 kap. 17 § andra
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om
tidpunkten för anmälan av fusionen för registrering ska
anmälan göras senast två månader från det att
Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen
har vunnit laga kraft. Lag (2009:711).

18 § I stället för 12 kap. 40 § andra stycket lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar gäller följande. Det särskilda
bokslutet ska innehålla en balansräkning och en
resultaträkning. När dessa handlingar upprättas ska
bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas. Det särskilda
bokslutet ska dessutom innehålla vissa tilläggsupplysningar och
specifikationer. Därvid gäller 6 kap. 5 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078) i tillämpliga delar. Bokslutet ska
undertecknas och ges in till registreringsmyndigheten inom en
månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.
Lag (2010:1530).

19 § Fusion mellan en kreditmarknadsförening och ett helägt
dotteraktiebolag får ske även om det i dotteraktiebolaget
finns egendom som kreditmarknadsföreningen inte får förvärva
enligt denna lag. Sådan egendom måste avyttras senast ett år
från registreringen. Om det finns särskilda skäl får
Finansinspektionen förlänga denna frist. Lag (2009:711).

Skadestånd

20 § Vad som i 13 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar föreskrivs om ansvar vid överträdelse av den
lagen, av tillämplig lag om årsredovisning och av stadgarna
gäller beträffande kreditmarknadsföreningar även vid
överträdelse av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.
Lag (2014:982).

Särskilda bestämmelser för europakooperativ

21 § I fråga om skyddet för borgenärer till en
kreditmarknadsförening, som deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion, ska bestämmelserna i 14–16 §§
om tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas.
Lag (2009:711).

22 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22
juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar
(SCE-föreningar) (SCE-förordningen), när ett beslut har
meddelats enligt 14–16 §§ och beslutet har vunnit laga kraft.
Lag (2009:711).

23 § När ett europakooperativ som har tillstånd att driva
finansieringsrörelse avser att flytta sitt säte från Sverige
till en annan stat tillämpas inte 14-20 §§ lagen (2006:595) om
europakooperativ. I stället tillämpas 24-26 §§ i detta kapitel.
I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband
med en flyttning av europakooperativets säte, skall
bestämmelserna i 24 och 25 §§ tillämpas. Lag (2006:612).

24 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-
förordningen har beslutat att europakooperativets säte ska
flyttas till en annan stat, ska europakooperativet ansöka om
tillstånd till flyttningen. Frågan om sådant tillstånd prövas
av Finansinspektionen.

Ansökan ska ges in inom en månad från föreningsstämmans
beslut om flyttning.

Till ansökan ska följande handlingar fogas:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där
beslut om flyttning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och

3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE-
förordningen.

Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges
i tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat
hinder mot att ta upp ansökan till prövning, ska
europakooperativet föreläggas att inom viss tid yttra sig
eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta,
ska ansökan avvisas.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och
Skatteverket om ansökningar enligt första stycket.
Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om
lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av
sådana ansökningar. Lag (2009:711).

24 a § Under den tid som Finansinspektionens handläggning av
en ansökan enligt 24 § pågår får Skatteverket besluta om att
föreningen under en viss tid om högst tolv månader inte får
flytta sitt säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om
det finns särskilda skäl, men bara med tre månader i taget.
Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Finansinspektionens
handläggning av ansökan enligt 24 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket bara om

1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet,
och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2009:711).

25 § Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

1. europakooperativets borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till
europakooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna
inte redan har en sådan säkerhet,

2. europakooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är
sådana att flyttningen kan anses förenlig med insättares eller
andra fordringsägares intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 7.15 i
SCE-förordningen. Lag (2006:612).

26 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 7.8 i SCE-förordningen när beslut har meddelats
enligt 25 § och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får
dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett
sådant beslut som avses i 13 § lagen (2006:595) om
europakooperativ. Lag (2009:711).

27 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ) skall
vad som sägs om en kreditmarknadsförenings styrelse eller dess
ledamöter i följande bestämmelser i denna lag tillämpas på
tillsynsorganet eller dess ledamöter:

1 kap. 12 § om meddelandeförbud,

3 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

8 kap. 5 § första stycket 1 om avtal om tjänster med eller till
förmån för styrelseledamot,

12 kap. 3 § om styrelsens sammansättning,

12 kap. 6 § om uppdrag i andra företag,

12 kap. 7 § andra stycket om upplysningsplikt mot stämman,

13 kap. 12 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla
styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i
överläggningarna, samt

15 kap. 2 § om återkallelse av tillstånd.

Av 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om
europakooperativ framgår att bestämmelserna i första stycket om
styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett
europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess
ledamöter. Lag (2006:612).

28 § Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i
förekommande fall koncernredovisning, i enlighet med de
bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag som är tillämpliga på
kreditmarknadsföreningar. Lag (2006:612).

29 § Rätten att teckna firman för ett europakooperativ får
utövas bara av två eller flera personer i förening, om inte
annat följer av 6 kap. 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. Lag (2006:612).

13 kap. Tillsyn

Registreringsmyndighet

1 § Registreringsmyndighet för banker och filialer till
utländska bankföretag är Bolagsverket. Hos
registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta skrivs
de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen
(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om
medlemsbanker, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
eller andra författningar ska anmälas för registrering eller i
övrigt ska tas in i registret.

För registrering av kreditmarknadsbolag och
kreditmarknadsföreningar gäller vad som föreskrivs i
aktiebolagslagen respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. För registrering av filialer till utländska
kreditföretag gäller lagen om utländska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar
i bankregistret i elektronisk form, om det begärs.
Lag (2007:1465).

Tillsynen och dess omfattning

2 § Finansinspektionen har tillsyn över kreditinstitut och
utländska kreditinstitut som inrättat filial enligt 4 kap. 4 §.

För ett kreditinstitut omfattar tillsynen att rörelsen drivs
enligt

1. denna lag,

2. andra författningar som reglerar institutets verksamhet,

3. institutets bolagsordning, stadgar eller reglemente, och

4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som
reglerar institutets verksamhet.

Inspektionen har dessutom tillsyn över att kreditinstitutets
ägare och ledning uppfyller lämplighetskraven i denna lag.

För en filial till ett utländskt kreditinstitut som avses i 4
kap. 4 § skall inspektionen se till att institutet följer de
lagar och andra författningar som gäller för institutets
verksamhet här i landet.

Upplysningar från och undersökningar hos ett kreditinstitut

3 § Ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut
som inrättat filial i Sverige ska lämna Finansinspektionen de
upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som
avses i första stycket av personer som är anställda hos de
institut som avses i första stycket samt av personer som är
anställda i företag som avses i 6 kap. 1 § lagen (2014:968)
om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag. Lag (2014:982).

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 3 §
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån. Lag (2014:487).

4 § Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är
nödvändigt genomföra en undersökning hos ett kreditinstitut
och sådana utländska kreditinstitut som inrättat filial i
Sverige.

Innan en undersökning genomförs hos ett utländskt
kreditinstitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 1 §, ska
Finansinspektionen samråda med behörig myndighet i det land
inom EES som har auktoriserat det utländska
kreditinstitutet. Lag (2014:982).

Upplysningar från och undersökningar hos andra företag

5 § Om ett kreditinstitut ingår i en koncern, skall de övriga
företagen i koncernen lämna Finansinspektionen de upplysningar
om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet.

6 § Har ett företag fått i uppdrag av ett kreditinstitut att
driva någon del av institutets rörelse, får Finansinspektionen
genomföra undersökningar hos företaget, om det behövs för
tillsynen över institutet. Ett sådant företag skall också lämna
Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin
tillsyn över institutet.

Samarbete och utbyte av information

6 a § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet
samarbeta och utbyta information med utländska behöriga
myndigheter, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska
systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2014:982).

6 b § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som
framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i
kapitaltäckningsdirektivet. Lag (2014:982).

6 c § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som
avses i 6 b § till Europeiska bankmyndigheten för
tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och
51.2 i kapitaltäckningsdirektivet. Lag (2014:982).

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen skall i samarbete med behörig
hemlandsmyndighet utöva tillsyn över att likviditeten är
tillfredsställande i en här i landet inrättad filial till ett
utländskt kreditinstitut som avses i 4 kap. 1 §.

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet
i ett annat land inom EES genomföra en undersökning hos
filialen och hos en filial till ett sådant företag som avses i
4 kap. 3 §.

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig
myndighet i ett annat land inom EES genomföra en undersökning
hos en i Sverige inrättad filial till utländskt
kreditinstitut som avses i 4 kap. 1 § och hos en filial till
ett sådant företag som avses i 4 kap. 3 §. Lag (2014:982).

8 § Finansinspektionen skall lämna de uppgifter som en behörig
myndighet i ett annat land inom EES behöver för sin tillsyn
över ett utländskt kreditinstitut, ett utländskt finansiellt
institut eller dotterföretag som driver verksamhet här enligt 4
kap. 1, 2 eller 3 §.

Revision

9 § Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera
revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i
revisionen av ett kreditinstitut. Inspektionen får när som
helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode från institutet för sitt
arbete. Storleken på arvodet bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för en revisor
som förordnats av inspektionen. En revisor som förordnats av
Finansinspektionen skall oavsett stämmans anvisningar följa den
instruktion som inspektionen har utfärdat.

10 § En revisor eller en särskild granskare skall omgående
rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid
fullgörandet av sitt uppdrag i ett kreditinstitut får kännedom
om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 13 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 4 a kap. 14 och
15 §§ sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 14 och 15 §§
lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Revisorn och granskaren har en motsvarande
rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om
förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag
eller i ett företag som har en likartad förbindelse med
institutet. Lag (2005:932).

Upprättande av särskild balansräkning

11 § Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en
kreditmarknadsförening är skyldig att genast låta upprätta en
särskild balansräkning, om det finns skäl att anta att
institutet inte kan uppfylla kapitalbaskravet enligt 2 kap.
1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag.

Balansräkningen ska granskas av institutets revisor. Om
granskningen visar att kravet inte är uppfyllt, ska
institutets styrelse genast underrätta Finansinspektionen.
Lag (2014:982).

Sammankallande av styrelse eller stämma

12 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett
kreditinstitut. Om styrelsen inte har rättat sig efter en
begäran från inspektionen om att kalla till extra stämma, får
inspektionen utfärda en sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett
sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat
samt delta i överläggningarna.

Allmänt ombud vid konkurs

13 § När ett kreditinstitut har försatts i konkurs, skall
Finansinspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna
ombudet skall som konkursförvaltare delta i konkursboets
förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare som utses
enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en
sådan framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har
fattats, får det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess
helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare
gäller också det allmänna ombudet.

Finansinspektionens befogenheter vid ett kreditinstituts
likvidation

14 § Under ett kreditinstituts likvidation har
Finansinspektionen samma befogenheter i fråga om likvidatorerna
och stämman som inspektionen annars har i fråga om styrelsen
och stämman.

Pensions- eller personalstiftelse

15 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör
till ett kreditinstitut och stiftelsens förmögenhet
huvudsakligen kommer från medel som tillskjutits av
kreditinstitutet, skall Finansinspektionen se till att
stiftelsens tillgångar är placerade på ett sätt som bereder
skälig säkerhet. Vid den bedömningen skall stiftelsens ändamål
beaktas och hänsyn tas till vad som föreskrivs i denna lag om
placering av ett instituts medel. Om stiftelsens tillgångar
inte har placerats på ett tillfredsställande sätt, får
inspektionen förelägga stiftelsen att göra rättelse.

Den som företräder stiftelsen skall på Finansinspektionens
begäran hålla stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt
böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för
granskning. Han eller hon skall även lämna inspektionen alla de
upplysningar om stiftelsen som inspektionen begär.

Avgifter till Finansinspektionen

16 § Kreditinstitut och utländska kreditinstitut med filial
här i landet ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna. Detsamma
gäller sådana företag som avses i 4 kap. 3 § och som har
filial här i landet. Lag (2014:487).

14 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar
i ett kreditinstitut, som medför att förvärvarens sammanlagda
innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter
tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som
innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50
procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier
eller andelar, eller

2. så att institutet blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet.
Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har
gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att
förvärvaren ska få behålla aktierna eller andelarna.
Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter
förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en
fullständig ansökan kommit in till inspektionen skicka en
bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot.
Lag (2009:361).

2 § Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om
förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av ett kreditinstitut och det kan
antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn
ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten
i kreditinstitutet.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens
anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i
styrelsen för kreditinstitutet eller vara verkställande
direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen
av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga
kunskaper och erfarenheter för att leda institutet,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att
motverka att kreditinstitutets rörelse drivs på ett sätt som
är förenligt med denna lag och andra författningar som
reglerar institutets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av
förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant
företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan
kreditinstitutet och någon annan, får tillstånd ges bara om
förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
institutet. Lag (2014:982).

2 a § Frågan om tillstånd enligt 2 § får avgöras först efter
samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES om
förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat utländskt kreditinstitut,
företag för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller
värdepappersföretag, eller ett i det landet hemmahörande
förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och
andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1,
eller

3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant
företag som avses i 1. Lag (2011:883).

2 b § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar
efter det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket
skickades (bedömningsperioden). Om Finansinspektionen begär
kompletterande uppgifter kan bedömningsperioden förlängas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till
förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har
meddelat beslut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv,
får inspektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet
ska genomföras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden.
Lag (2009:361).

3 § Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav
av aktier eller andelar i ett kreditinstitut eller en så stor
del av ett sådant kvalificerat innehav att innehavet
därigenom kommer att understiga någon av de i 1 § första
stycket angivna gränserna ska skriftligen underrätta
Finansinspektionen om det. Lag (2009:361).

4 § När ett kreditinstitut får kännedom om att aktier eller
andelar i institutet förvärvats enligt 1 § eller avyttrats
enligt 3 §, skall institutet snarast anmäla förvärvet eller
avyttringen till Finansinspektionen.

När ett kreditinstitut i annat fall får kännedom om att det har
nära förbindelser med någon annan, skall institutet snarast
anmäla det till Finansinspektionen.

Ett annat kreditinstitut än en sparbank skall årligen till
Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet samt
storleken på innehaven.

5 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav av
aktier eller andelar i ett kreditinstitut, skall den juridiska
personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess
ledning till Finansinspektionen.

6 § Finansinspektionen får besluta att den som har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett
kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler aktier
eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är
kvalificerat

1. om innehavaren motverkar eller kan antas komma att
motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt
som är förenligt med kraven i denna lag och andra
författningar som reglerar institutets verksamhet,

2. om innehavaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina
skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet,

3. om innehavaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant
företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild
tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med
eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som
avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren
vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren
inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet. Lag (2014:982).

7 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 6 §
första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller
andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare
som avses i 6 § andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet
inte står i strid med inspektionens beslut.

7 a § Finansinspektionen får utöver det som anges i 6 och 7
§§ besluta att en ägare som inte följer bestämmelserna i 1
eller 3 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i
enlighet med 15 kap. 8–9 §§. Lag (2015:184).

8 § Aktier eller andelar som omfattas av förbud enligt 6 §
eller föreläggande enligt 7 § skall inte räknas med när det
fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna eller
andelarna i kreditinstitutet för att ett beslut skall bli
giltigt eller en befogenhet skall få utövas. Detta gäller dock
inte om en förvaltare har förordnats enligt 9 §.

9 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära
att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare
företräda sådana aktier eller andelar som enligt 6 § inte får
företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i
den ort där ägaren har sitt hemvist eller, om ägaren inte har
hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och
utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna
eller andelarna och skall på begäran förskotteras av
kreditinstitutet. Om den betalningsskyldige inte godtar
förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

10 § Om ett kreditinstitut har nära förbindelser med någon
annan och det hindrar en effektiv tillsyn av kreditinstitutet,
får Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier eller
andelar som medför att förbindelserna är nära att avyttra så
stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är
fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som
omfattas av ett beslut enligt första stycket inte får företräda
aktierna eller andelarna vid stämman. I så fall skall
bestämmelserna i 9 § tillämpas.

15 kap. Ingripanden

Ingripanden mot kreditinstitut och vissa fysiska personer

1 § Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter
enligt denna lag, andra författningar som reglerar
institutets verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar
eller reglemente eller interna instruktioner som har sin
grund i författningar som reglerar institutets verksamhet,
ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom
viss tid begränsa eller minska riskerna i rörelsen i något
avseende, begränsa eller helt underlåta utdelning eller
räntebetalningar eller vidta någon annan åtgärd för att komma
till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa
beslut eller genom att göra en anmärkning. Om överträdelsen
är allvarlig ska kreditinstitutets tillstånd återkallas
eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen ska även ingripa genom att utfärda ett
föreläggande i enlighet med andra stycket, om det är
sannolikt att ett kreditinstitut inom tolv månader inte
längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag
eller andra författningar som reglerar institutets
verksamhet. Lag (2014:982).

1 a § Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i
ett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande
direktör, eller ersättare för någon av dem, om
kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse genom att lämna falska uppgifter eller
på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till
Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som
avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till
Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett
kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet
samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1–4 a, 4 c eller 5 § eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 4,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om
efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven
enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen, i strid med artikel 99.1 i den
förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller
felaktig information till Finansinspektionen när det gäller
data som avses i artikel 101 i förordning (EU) nr 575/2013, i
den ursprungliga lydelsen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en
stor exponering i strid med artikel 394.1 i förordning (EU)
nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om
likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen
eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin
bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i förordning (EU)
nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att
hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i förordning
(EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna
enligt artikel 395 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen,

12. är exponerat för kreditrisken i en
värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i
artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga
lydelsen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig
eller felaktig information i strid med någon av artiklarna
431.1–431.3 och 451.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i den
ursprungliga lydelsen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i
institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63
i förordning (EU) nr 575/2013, i den ursprungliga lydelsen,
när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till
innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, eller

16. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören
eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant
uppdrag i institutet eller kvarstå i institutet trots att
kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap.
8 a–8 c §§, 12 kap. 6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 2 inte är uppfyllda.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av
tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1
eller 3 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar
i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om
institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre
år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett kreditinstitut, eller ersättare
för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.
Lag (2015:184).

1 b § Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn
till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått.
Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art,
överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det
finansiella systemet, skador som uppstått och graden av
ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig, om kreditinstitutet
gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för att
institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot institutet eller den fysiska personen
och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Lag (2015:184).

1 c § Utöver det som anges i 1 b § ska i försvårande riktning
beaktas om kreditinstitutet eller den fysiska personen
tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör
särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och
den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om

1. institutet eller den fysiska personen i väsentlig mån
genom ett aktivt samarbete har underlättat
Finansinspektionens utredning, och

2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den
fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska
upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av
Finansinspektionen. Lag (2015:184).

1 d § I lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om
möjlighet att ingripa genom beslut om särskilt kapitalbaskrav
och särskilt likviditetskrav.

I lagen (2014:966) om kapitalbuffertar finns bestämmelser om
ingripande mot ett kreditinstitut som inte uppfyller
kapitalbaskraven enligt den lagen. Lag (2015:184).

2 § Om någon som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller
är dess verkställande direktör inte uppfyller de krav som
anges i 3 kap. 2 § 4, ska Finansinspektionen återkalla
institutets tillstånd. Det får dock ske bara om inspektionen
först beslutat att anmärka på personen eller personerna och
om denne eller dessa, sedan en av inspektionen bestämd tid om
högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i
styrelsen eller som verkställande direktör

Första stycket gäller också om styrelsen i sin helhet inte
uppfyller de krav som anges i 3 kap. 2 § 5.

I stället för att återkalla tillståndet, får
Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller
verkställande direktör inte längre får vara det.
Finansinspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens
uppdrag gäller till dess institutet utsett en ny
styrelseledamot eller verkställande direktör. Lag (2014:982).

3 § Finansinspektionen ska återkalla ett kreditinstituts
tillstånd om institutet

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid
eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut
som har vunnit laga kraft,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat
driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. har överlåtit hela sin rörelse,

5. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan rörelse som tillståndet avser,

6. försatts i konkurs eller om beslut fattats om att
institutet ska träda i tvångslikvidation, eller

7. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter
eller på något annat otillbörligt sätt.

I fall som avses i första stycket 2, 5 och 7 får i stället
varning meddelas, om det är tillräckligt. Lag (2014:982).

4 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen bestämma
hur avvecklingen av rörelsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
rörelsen.

5 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet
underrättats om att ett svenskt kreditinstitut överträtt
föreskrifter som gäller i det landet för sådana institut, ska
inspektionen genast vidta de åtgärder som anges i 1–4 §§ mot
institutet, om det föreligger någon omständighet som avses
där. Inspektionen ska genast underrätta den behöriga
myndigheten om vilka åtgärder som vidtas. Lag (2014:982).

6 § Har upphävts genom lag (2013:455).

Sanktionsavgift

7 § Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning
eller varning enligt 1 § eller varning enligt 3 § första
stycket 7 jämfört med andra stycket, får Finansinspektionen
besluta att institutet ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2014:982).

8 § Sanktionsavgiften för ett kreditinstitut ska fastställas
till högst

1. tio procent av kreditinstitutets omsättning närmast
föregående räkenskapsår,

2. två gånger den vinst som institutet erhållit till följd av
regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som institutet undvikit till följd
av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än
5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under institutets
första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte
uppfyller kraven enligt 6 kap. 1 §. Lag (2015:184).

8 a § Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas
till högst

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor
motsvarade fem miljoner euro,

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit
till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att
fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit
till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att
fastställa.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:184).

9 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild
hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c
§§ samt till institutets eller den fysiska personens
finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som institutet eller den fysiska personen erhållit till
följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som
undvikits. Lag (2015:184).

Sanktionsföreläggande

9 a § Frågor om ingripanden mot fysiska personer för
överträdelser enligt 1 a § tas upp av Finansinspektionen
genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen
föreläggs att inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt
1 a § fjärde stycket som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett
domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som
görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan
verkan. Lag (2015:184).

9 b § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,

2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att
känneteckna den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

4. den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att
ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om
föreläggandet inte godkänns inom den tid som
Finansinspektionen anger. Lag (2015:184).

9 c § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom
angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att
sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den
förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av
Finansinspektionens beslut om ingripande mot kreditinstitutet
för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2015:184).

9 d § En sanktion för en överträdelse enligt 1 a § får
beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som
sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen ägde rum. Lag (2015:184).

Förseningsavgift

10 § Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de
upplysningar som föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första
stycket 7, får Finansinspektionen besluta att institutet ska
betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2014:982).

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och
förseningsavgift

11 § Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas
till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att
beslutet om den fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet
godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller
föreläggandet. Lag (2015:184).

12 § Finansinspektionens beslut att påföra sanktionsavgift
eller förseningsavgift får verkställas utan föregående dom
eller utslag om avgiften inte har betalts inom den tid som
anges i 11 §. Lag (2014:982).

13 § Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte
betalas inom den tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen
lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om
indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2014:982).

14 § En sanktionsavgift eller förseningsavgift som påförts
faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett
inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller
sanktionsföreläggandet godkändes. Lag (2015:184).

Ingripande mot utländska kreditinstitut och andra företag

15 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen får förelägga ett institut eller ett
företag, som tillhör någon av följande kategorier att göra
rättelse om det inte driver sin rörelse enligt de bestämmelser
som avses i 1 §, nämligen

1. utländska kreditinstitut som driver verksamhet här enligt 4
kap. 1 eller 2 §, och

2. sådana finansiella institut och dotterföretag som driver
verksamhet här enligt 4 kap. 3 §.

Om institutet eller företaget inte följer föreläggandet, skall
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda
institutet eller företaget att påbörja nya transaktioner här i
landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta den
behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall
får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse
till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart
det kan ske.

15 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Om ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i
Sverige enligt 4 kap. 1, 2 eller 3 § inte driver sin
verksamhet i enlighet med de bestämmelser som avses i 1 §
eller om det finns en väsentlig risk för att bestämmelserna
inte följs, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i institutets hemland.

I brådskande fall får inspektionen, i avvaktan på åtgärder
som vidtas av hemlandets behöriga myndigheter, själv vidta
åtgärder mot institutet i syfte att värna den finansiella
stabiliteten i Sverige. Åtgärderna ska stå i proportion till
syftet och upphöra så snart de inte längre behövs eller
hemmedlemsstatens myndigheter vidtar en sådan
rekonstruktionsåtgärd som avses i artikel 3 i direktiv
2001/24/EG. Lag (2014:982).

16 § Om ett kreditinstitut som driver verksamhet här enligt 4
kap. 1 eller 2 §, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat
i hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda
institutet att påbörja fler transaktioner här i landet.

Finansinspektionen skall även förbjuda ett sådant företag som
driver verksamhet här enligt 4 kap. 3 § att påbörja fler
transaktioner här i landet om ett utländskt kreditinstitut som
äger företaget eller dess moderföretag har fått sitt
verksamhetstillstånd återkallat. Om det av en underrättelse
från en behörig myndighet framgår att ett sådant företag som
avses i 4 kap. 3 § inte längre uppfyller något villkor som
anges i samma paragraf, får företaget inte längre med stöd av
den paragrafen driva verksamheten vidare här. I stället skall
svenska bestämmelser gälla för verksamheten.

17 § Om ett utländskt kreditinstitut driver verksamhet här
enligt 4 kap. 4 §, ska 1 § och 3 § första stycket 6 tillämpas
på verksamheten här i landet.

Ärenden som rör ingripanden som avses i 1 § prövas av
Finansinspektionen.

Om insättningar hos filialen omfattas av garanti till följd
av ett beslut enligt 3 § andra stycket lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och tillstånd till filialetablering inte
skulle ha meddelats utan ett sådant beslut, får inspektionen,
om kreditinstitutet inte fullgör sina skyldigheter enligt
lagen om insättningsgaranti, förelägga institutet att göra
rättelse. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att
filialtillståndet annars kan återkallas. Om institutet inte
har gjort rättelse inom ett år från föreläggandet, får
tillståndet återkallas. Vid en sådan prövning tillämpas andra
stycket.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.

Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i
institutets hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av
denna paragraf. Lag (2013:455).

Ingripande mot den som saknar tillstånd

18 § Om någon driver sådan rörelse som omfattas av denna lag
utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen
förelägga denne att upphöra med rörelsen. Inspektionen får
besluta hur avvecklingen av rörelsen ska ske. I ett
föreläggande som ställs till ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening ska Finansinspektionen upplysa om
att rätten efter ansökan av inspektionen kan komma att
besluta att bolaget eller föreningen ska gå i likvidation om
föreläggandet inte följs.

Finansinspektionen får även ingripa mot den som driver
rörelsen, genom beslut om sanktionsavgift enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss rörelse, får
inspektionen förelägga den som driver rörelsen att lämna de
upplysningar om rörelsen som inspektionen behöver för att
bedöma om så är fallet. Vidare är den som är revisor i ett
företag skyldig att på begäran av Finansinspektionen lämna
sådana upplysningar om företagets rörelse som revisorn fått
kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt
denna paragraf riktas mot såväl företaget som den som här i
landet är verksam för företagets räkning. Lag (2015:184).

19 § Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk
förening inte följer ett föreläggande enligt 18 § första
stycket att upphöra med rörelsen, skall rätten, efter ansökan
av Finansinspektionen, besluta att företaget skall gå i
likvidation. I dessa fall tillämpas bestämmelserna i 25 kap.
10, 25, 28-44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt 11
kap. 5 och 7-16 §§ samt 17 § fjärde och femte styckena lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslut om likvidation skall inte meddelas om det under ärendets
handläggning vid tingsrätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart. Lag (2005:932).

Vite

20 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud
enligt denna lag, får inspektionen förelägga vite.

16 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina
kunder eller till dem som institutet erbjuder sina
tjänster,

2. de krav som ska gälla för deltagande i
ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första
stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3
kap. 5–7 §§,

4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att
uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering,
genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare
och deras insättningar, sundhet samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§,

5. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av
styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av
styrelseledamöter,

6. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller
aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

7. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana
utländska kreditinstitut som inrättat filial i Sverige ska
lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet,
och

8. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.
Lag (2014:982).

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av
tillståndsärenden enligt 14 kap. 1, 2 och 2 b §§.
Lag (2009:361).

17 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15
kap. 9 a § och 18 § tredje stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra
stycket 1 får överklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om
förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla
omedelbart. Lag (2015:184).

1 a § Skatteverkets beslut enligt 10 kap. 40 a § och 12 kap.
24 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:711).

2 § Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 2 §
inte meddelas inom sex månader från det att ansökan gavs in,
ska sökanden av den myndighet som ska pröva ansökan
underrättas om skälen för detta. Sökanden får därefter begära
förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som
avses i 5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i
utlandet inom tre månader från det att underrättelsen togs
emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt
tredje stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta
sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära
förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra
stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Om myndigheten inte har meddelat ett beslut
som avses i första stycket inom sex månader från det att en
förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Om en
underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över
inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska
beslut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.
Lag (2013:455).

Övergångsbestämmelser

2004:297

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

2006:612

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har
kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga
om

1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid
bildande av ett europabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE-
förordningen, och

2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-
förordningen.

2007:316

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser
gäller dock, om fusionsplanen har blivit gällande hos
moderbolaget före denna tidpunkt.

2008:7

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal
har upprättats före ikraftträdandet.

2008:601

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid
ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller
som förbjudits enligt den lagen.

2009:361

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 2 §
eller 14 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen
före lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller
andelar i ett kreditinstitut i sådan omfattning att han eller
hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt
14 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvärvats efter
lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har
meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast
den 2 november 2009.

2009:616

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. Ett tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva
finansieringsrörelse som gäller vid ikraftträdandet ska
fortsätta att gälla.

2009:711

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före
ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om
europabolags och europakooperativs flyttning av säte där
bolagsstämmans eller föreningsstämmans beslut om flyttning
har fattats före ikraftträdandet.

2011:898

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan har kommit in till
tingsrätten före ikraftträdandet.

2013:165

1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in
till Bolagsverket före ikraftträdandet.

2013:455

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

2014:982

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i
fråga om 13 kap. 6 c och 7 §§ samt 15 kap. 15 § och i övrigt
den 2 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat
före ikraftträdandet.

2015:184

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum
före ikraftträdandet.