Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet

SFS nr
2004:299
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:185

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om sådan
inlåningsverksamhet som andra företag än institut enligt lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall
upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument eller motsvarande utländska
bestämmelser. Lag (2005:934).

2 § För utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i
Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar
och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

3 § I denna lag avses med inlåningsverksamhet mottagande från
allmänheten av återbetalningspliktiga medel som efter
uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst ett
år.

4 § Inlåningsverksamhet får drivas bara av aktiebolag eller
ekonomiska föreningar som är registrerade enligt 7 § hos
Finansinspektionen.

Bestämmelser i andra författningar om aktiebolag eller
ekonomiska föreningar gäller även för företag som driver
inlåningsverksamhet, om inte annat följer av denna lag eller i
övrigt är särskilt föreskrivet.

Kapitalkrav

5 § Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som driver
inlåningsverksamhet skall ha ett bundet eget kapital som uppgår
till minst tio respektive fem miljoner kronor. Om bolaget eller
föreningen har euro som redovisningsvaluta och har haft det
sedan bolaget eller föreningen bildades, skall det bundna egna
kapitalet uppgå till minst det belopp i euro som motsvarade tio
respektive fem miljoner kronor enligt den av Europeiska
centralbanken då fastställda växelkursen. Har bolaget eller
föreningen tidigare haft kronor som redovisningsvaluta, skall
det bundna egna kapitalet uppgå till minst det belopp i euro
som motsvarade tio respektive fem miljoner kronor vid bytet av
redovisningsvaluta.

Kravet på bundet eget kapital i första stycket gäller inte
inlåningsverksamhet som drivs av sådan ekonomisk förening som
anges i 2 kap. 3 § första stycket 7 lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse.

Krav på ägare och ledning

6 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt
skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller som har gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet får inte ha ett kvalificerat innehav i ett
företag som driver inlåningsverksamhet eller ingå i
företagets ledning.

Med kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom
om att förändringar har skett i den krets som har ett
kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning,
ska företaget snarast anmäla förändringen till
Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett
kvalificerat innehav i företaget, ska den juridiska personen
snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning
till inspektionen. Lag (2015:185).

Registrering

7 § Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som avser att
driva inlåningsverksamhet skall ansöka om registrering hos
Finansinspektionen. Om företaget uppfyller kraven i 5 § första
stycket, 6 § första stycket samt 11 och 12 §§ skall
registrering ske.

Finansinspektionen skall föra ett särskilt register över
företag som driver inlåningsverksamhet.

Informationsplikt

8 § Ett företag som driver inlåningsverksamhet skall tydligt
informera fordringsägaren om att mottagna medel inte omfattas
av insättningsgarantin och att det innebär att medlen kan
förloras om företaget försätts i konkurs eller annars har
betalningssvårigheter. Företaget skall också tydligt informera
fordringsägaren om hur företaget avser att använda de mottagna
medlen.

Informationen skall lämnas vid marknadsföring av
inlåningsverksamheten och innan ett avtalsförhållande ingås.
Informationen skall vidare under avtalstiden framgå av
kontoutdrag och liknande material som rör
fordringsförhållandet.

Beloppsbegränsning

9 § Behållningen för varje konsument som placerar sina medel
hos ett företag som driver inlåningsverksamhet får uppgå till
högst 50 000 kronor.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

10 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver
inlåningsverksamhet enligt denna lag att medverka till att
förhindra penningtvätt finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna
Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs
för att inspektionen ska kunna kontrollera att lagen om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.

Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt,
genomföra en undersökning hos företaget. Lag (2009:74).

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

10 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett privat aktiebolag som driver
inlåningsverksamhet. Detta gäller dock inte i fråga om bolag
vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga
instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen
gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som driver
inlåningsverksamhet.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:556).

Revision

11 § I ett företag som driver inlåningsverksamhet skall minst
en revisor väljas av bolagsstämman eller föreningsstämman.

12 § Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får
vara revisor i ett företag som driver inlåningsverksamhet.

Minst en revisor som bolagsstämman eller föreningsstämman har
utsett ska vara auktoriserad revisor. Lag (2013:232).

13 § Om en revisor vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom om
förhållanden som kan utgöra en väsentlig överträdelse av de
författningar som reglerar företagets inlåningsverksamhet,
skall revisorn omgående rapportera detta till
Finansinspektionen.

Årlig kontroll

14 § Finansinspektionen skall minst en gång per år kontrollera
att registrerade företag uppfyller villkoren i 5 § första
stycket, 6 § första stycket, 8 §, såvitt avser erbjudanden
riktade bara till andra än konsumenter, samt 9, 11 och 12 §§.

Ett registrerat företag skall på begäran lämna
Finansinspektionen de upplysningar om inlåningsverksamheten som
behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra skyldigheten
enligt första stycket.

Ingripanden

15 § Om någon driver sådan inlåningsverksamhet som avses i
denna lag utan att vara registrerad, skall Finansinspektionen
förelägga denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får
besluta hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss verksamhet,
får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att
lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver
för att bedöma om så är fallet.

Den som är revisor i ett företag är dessutom på begäran av
Finansinspektionen skyldig att lämna sådana upplysningar om den
verksamhet som drivs av företaget som han eller hon har fått
kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag i företaget.

16 § Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när
den gäller ett erbjudande riktat till konsumenter, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant
åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring
enligt 10 § samma lag.

Ett åsidosättande av informationsplikten i 8 § kan medföra
marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§
marknadsföringslagen.

Om det saknas möjlighet att ingripa enligt
marknadsföringslagen, får Finansinspektionen förelägga
företaget att fullgöra informationsplikten. Om föreläggandet
inte följs får inspektionen avföra företaget ur registret.
Lag (2008:506).

17 § Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när
den gäller ett erbjudande riktat bara till andra än
konsumenter, får Finansinspektionen förelägga företaget att
fullgöra informationsplikten. Om föreläggandet inte följs får
inspektionen avföra företaget ur registret.

18 § Finansinspektionen får förelägga ett företag som driver
inlåningsverksamhet att göra rättelse om företaget

1. inte uppfyller kravet i 5 § första stycket eller 6 § första
stycket,

2. överträder en bestämmelse i 9 §, 10 § andra stycket, 11 §,
12 § eller 14 § andra stycket,

3. överträder en bestämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, eller en
föreskrift som har meddelats med stöd av den lagen, eller

4. överträder någon annan bestämmelse i en författning som
reglerar företagets inlåningsverksamhet.

Om en innehavare som avses i 6 § andra stycket inte uppfyller
kravet i 6 § första stycket, får inspektionen förelägga denne
att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att
innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren
är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning
diskvalificerade personen.

Om ett företag inte gör rättelse får inspektionen avföra det
ur registret. Ett företag ska också avföras ur registret om
det anmäler att det inte längre driver inlåningsverksamhet
eller om det på annat sätt framgår att inlåningsverksamheten
har upphört. Lag (2009:74).

19 § Förelägganden enligt 15 §, 16 § tredje stycket samt 17 och
18 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande
skall gälla omedelbart.

20 § Om ett företag avregistreras får Finansinspektionen
bestämma hur avvecklingen av inlåningsverksamheten skall ske.

Överklagande

21 § Finansinspektionens beslut enligt 15 § andra stycket får
inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgifter

22 § Ett företag som driver inlåningsverksamhet skall med
årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med
anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som
avses i första stycket.

Övergångsbestämmelser

2004:299

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ett företag som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande
driver inlåningsverksamhet får fortsätta att driva verksamheten
till den 1 januari 2005 eller, om ansökan om registrering har
kommit in till Finansinspektionen senast vid den tidpunkten,
till dess beslut om registrering har vunnit laga kraft.

3. Bestämmelsen om beloppsbegränsning i 9 § skall inte gälla
för ett företag som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande
driver verksamhet med stöd av punkten 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1572) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617), punkten 2 första meningen i
övergångsbestämmelserna till lagen (2000:375) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617) eller punkten 2 första meningen i
övergångsbestämmelserna till lagen (2000:376) om ändring i
lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.