Lag (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

SFS nr
2004:505
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:338

1 § Vid de tingsrätter som regeringen bestämmer får på försök
följande avvikelser göras från vad som annars gäller för
handläggning av brottmål.

2 § Den tilltalade får delges stämningsansökan och andra
handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning enligt
3 a § delgivningslagen (1970:428), om han eller hon vid en
polismyndighet eller åklagarmyndighet har delgetts upplysning
om att sådan delgivning kan komma att användas i brottmålet.

För att delgivning enligt första stycket skall anses ha skett
får vid tidpunkten för delgivningen av stämningsansökningen
inte längre tid än fem veckor ha förflutit från det att anmälan
om brottet upprättades.