Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

SFS nr
2004:543
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1042

Samtjänstavtal

1 § Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får
ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i
övrigt handlägga förvaltningsärenden med de begränsningar
som anges i denna lag eller i förordning (samtjänst vid
medborgarkontor). Lag (2009:314).

2 § Ett samtjänstavtal ska ange vilka förvaltningsuppgifter
som ska omfattas av samtjänsten.

Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller
som kräver tillgång till personuppgifter ska anges särskilt i
avtalet.

Av avtalet ska det även framgå vilken tillgång till
personuppgifter som behövs för att de förvaltningsuppgifter
som omfattas av avtalet ska kunna utföras.

Så snart ett samtjänstavtal har träffats eller ändrats ska en
kopia av avtalet sändas in till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2009:314).

3 § Har upphävts genom lag (2009:314).

Verksamhetsrapporter

4 § Myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal skall på det
sätt som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Särskilt avtal

5 § Om samtjänsten omfattar förvaltningsuppgifter som helt
eller delvis innefattar myndighetsutövning eller som kräver
tillgång till personuppgifter, ska den myndighet som ansvarar
för förvaltningsuppgifterna träffa ett särskilt anställnings-
eller uppdragsavtal med den som ska utföra dessa uppgifter.
Lag (2009:314).

6 § Har upphävts genom lag (2009:314).

7 § Har upphävts genom lag (2009:314).

Kommuner och landsting

8 § Förvaltningsuppgifter, som en kommun eller ett landsting
ansvarar för och som innefattar myndighetsutövning, får
omfattas av ett samtjänstavtal endast i sådana fall som anges
i andra stycket.

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt
avtal enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn
som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 §
skollagen (2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden
om plats för barn och elever i förskola, fritidshem och sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,

2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett enligt en kommunal föreskrift, eller

4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Lag (2010:1042).

Tillgången till personuppgifter

9 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett
särskilt avtal enligt 5 § får i fråga om personuppgifter bara
ges tillgång till sådana uppgifter som behövs för att kunna
utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas av
samtjänstavtalet.

Övergångsbestämmelser

2004:543

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Samtjänstavtal som regeringen har godkänt enligt lagen
(1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid
medborgarkontor skall fortfarande gälla.

2010:1042

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal
vuxenutbildning till utgången av juni 2012.