Lag (2004:575) om europabolag

SFS nr
2004:575
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:544

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag (SE-förordningen).

Det som sägs i denna lag om europabolag gäller bara europabolag
med säte i Sverige, om inte något annat anges. Lag (2010:2068).

Arbetstagarinflytandet i europabolag

2 § Regler om arbetstagarinflytande i europabolag finns i lagen
(2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag.

Firma

3 § Ett europabolags firma skall innehålla beteckningen SE.
Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor som är införda i det register som avses i 7 §.

Bildandet av ett europabolag

Deltagande i bildandet av ett europabolag

4 § Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har
sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om
bolaget

1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som
sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan
juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2010:694).

Redovisningsvaluta vid bildande av ett europabolag genom fusion

5 § Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag
enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om
redovisningsvaluta i 23 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)
inte tillämpas på aktiebolaget.

Första stycket gäller också när europabolaget skall ha sitt
säte i en annan stat. Lag (2005:935).

5 a § Har upphävts genom lag (2009:712).

Utfärdande av intyg vid bildande av ett europabolag genom
fusion

6 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 25.2 i SE-förordningen, när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolagslagen
(2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller
bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i
stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse ska
Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att
verkställa en fusionsplan har meddelats enligt 11 kap. 33 eller
35 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och beslutet har
vunnit laga kraft. Lag (2010:2068).

Register över europabolag, m.m.

Registreringsmyndighet

7 § Bolagsverket ska föra ett register över europabolag
(europabolagsregistret). I fråga om registrering i
europabolagsregistret tillämpas bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om
registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget
driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, bankregistret
respektive försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant
har utsetts enligt lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i
europabolag, ska även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och

2. handläggningen av registreringsärenden.
Lag (2010:2068).

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

8 § Bolagets styrelse eller lednings- eller förvaltningsorgan
skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter
som avses i artiklarna 8.2, 32.2, 33.3, 37.4 och 66.3 i SE-
förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall
genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes
Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i
kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.
Lag (2006:598).

Flyttning av ett europabolags säte

Tillämpliga bestämmelser

9 § Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en
annan stat, tillämpas bestämmelserna i 9 a–15 §§. När det
gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse
tillämpas i stället 10 kap. 40–42 §§ respektive 11 kap. 1 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Lag (2010:2068).

Särskilt om europabolag som driver försäkringsrörelse

9 a § När ett europabolag som driver försäkringsrörelse avser
att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller
inte 10 §, 11 § första stycket första meningen och andra
stycket 4 samt 12–14 §§. Sådana bolag ska, om bolagsstämman med
stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslutat att bolagets
säte ska flyttas till en annan stat, ansöka om tillstånd till
flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om

1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en
betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn
till bolagets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte
redan har en sådan säkerhet,

2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att
flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra
borgenärers intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i
SE-förordningen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket
om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska
också underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har
meddelats med anledning av sådana ansökningar.

Det som anges om Bolagsverket i 11 § tredje stycket och 11 a §
första stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller
regeringen. Lag (2010:2068).

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

9 b § Finansinspektionen får, i fråga om ett europabolag som
står under inspektionens tillsyn, motsätta sig att
europabolaget flyttar sitt säte till en annan stat, om
motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i
första stycket inom två månader från den dag då förslaget om
flyttningen offentliggjordes enligt artikel 8.2 i SE-
förordningen. Inspektionen får inte meddela ett beslut om att
motsätta sig flyttning utan att europabolaget först har fått
tillfälle att yttra sig. Lag (2010:2068).

Underrättelse till bolagets borgenärer

10 § Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen
har beslutat att bolagets säte skall flyttas till en annan
stat, skall bolaget skriftligen underrätta sina kända
borgenärer om beslutet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt
att enligt artikel 8.4 i SE-förordningen ta del av förslaget om
flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel 8.3.
Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om borgenärernas
rätt att enligt 12 § motsätta sig flyttningen.

En underrättelse behöver inte sändas till borgenärer, vilkas
anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som
omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).
Lag (2005:680).

Ansökan om tillstånd

11 § Bolaget skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till
flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-förordningen. Ansökan
skall ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om
flyttning.

Till ansökan skall fogas

1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om
flyttning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning,

3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE-
förordningen, och

4. intyg från bolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller
verkställande direktör om att bolagets kända borgenärer har
underrättats enligt 10 §.

Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i andra
stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot
att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket förelägga
bolaget att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om
bolaget inte gör detta, skall ansökan avvisas.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

11 a § Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en
ansökan enligt 11 § pågår får Skatteverket besluta om att det
under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot
flyttning av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om
det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre
månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska
Bolagsverkets handläggning av ansökan enligt 11 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om

1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2008:8).

Handläggning hos Bolagsverket

12 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot
en ansökan enligt 11 §, skall verket kalla bolagets borgenärer.
Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som
motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag
skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock
inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på
lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt
lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse
om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten.
Lag (2006:740).

13 § Om en borgenär som har blivit kallad enligt 12 § motsätter
sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall
Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort
där bolagets lednings- eller förvaltningsorgan har sitt säte.
Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall verket
meddela bolaget det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

14 § Om ett ärende om flyttning av bolagets säte till en annan
stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till
flyttningen meddelas, om bolaget visar att de borgenärer som
har motsatt sig denna har fått full betalning eller betryggande
säkerhet för fordringar som har uppkommit före den dag som har
angetts i föreläggandet enligt 12 § första stycket. I annat
fall skall domstolen avslå bolagets ansökan.

Utfärdande av intyg

15 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 8.8 i SE-förordningen när ett beslut om tillstånd
enligt 13 eller 14 § har meddelats och beslutet har vunnit laga
kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har
meddelat ett sådant beslut som avses i 9 b § eller om det
föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i
SE-förordningen.

När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse ska
Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 9 a § andra stycket och beslutet har vunnit
laga kraft. Lag (2010:2068).

Europabolagets organisation

Dualistiskt organiserade europabolag

16 § I fråga om europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i
SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) gäller
följande.

Om inte annat följer av SE-förordningen, ska bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om
styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet
eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Det som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om
styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas på
tillsynsorganet eller dess ledamöter:

7 kap. 32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,

7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot
bolagsstämmobeslut,

7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,

7 kap. 54 § om skiljeförfarande,

8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,

8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter,

8 kap. 9 § om bosättningskrav,

8 kap. 10–12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i
styrelsens sammansättning,

8 kap. 14 § om förtida avgång,

8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,

8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till
styrelseledamot,

8 kap. 24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,

8 kap. 43 § om registrering,

8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,

8 kap. 46 a § om arbetsordning,

8 kap. 48 § om information inför styrelseval,

9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,

9 kap. 17 § om jäv,

9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,

9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,

10 kap. 10 § om jäv,

10 kap. 13 § om granskningsrapport,

16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,

21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,

25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets
beslut,

25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av
likvidation,

25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av
likvidationsbeslut,

27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och

29 kap. 1 och 5–14 §§ om skadestånd.

För dualistiskt organiserade europabolag som driver
försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2014:544).

17 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för
vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den
verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in
ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet
blir gällande från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje bolagsstämma som skall pröva
frågan om fastställelse av europabolagets resultat- och
balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt
ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning.
Beträffande tillhandahållande av detta yttrande skall 7 kap.
25 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas. Lag (2005:935).

18 § Ordföranden i tillsynsorganet skall se till att
sammanträden hålls när det behövs. Tillsynsorganet skall alltid
sammankallas om en ledamot i tillsynsorganet begär det.

19 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 39.3 i
SE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden
för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

20 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från
ledningsorganet få all den information som krävs för att
tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel
40.1 i SE-förordningen.

21 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar
och påpekanden som revisorn framställer till ledningsorganet
och den verkställande direktören enligt 9 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2005:935).

Monistiskt organiserade europabolag

22 § I fråga om europabolag som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-
förordningen (monistiskt organiserade europabolag) skall, om
inte annat följer av SE-förordningen, bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om
styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet
eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda. Lag (2005:935).

Antalet ledamöter i europabolagets organ

23 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag
ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem
ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag
ska ha minst tre ledamöter. Lag (2011:770).

Den verkställande direktören

24 § I ett europabolag skall det finnas en verkställande
direktör.

I ett dualistiskt organiserat europabolag skall den
verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den
verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara
ledamot i tillsynsorganet.

I ett monistiskt organiserat europabolag skall den
verkställande direktören utses av förvaltningsorganet.

25 § I ett dualistiskt organiserat europabolag skall såväl
tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den
verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel
41 i SE-förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll
över ledningsorganet och om rätt till information skall
tilllämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets
kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

26 § I ett monistiskt organiserat europabolag skall
förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande
direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 41 i SE-
förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll över
ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas
även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande
direktörens förvaltning.

Särskilt bokslut

26 a § Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings-
eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det
särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken
årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10
i SE-förordningen.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom
fusion enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget
får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för
aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda
bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte
tidigare har upprättats fram till den dag då europabolaget
registreras enligt artikel 12 i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena
gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078). När det gäller europabolag som
driver försäkringsrörelse ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra
stycket bokföringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen
(1995:1554) i stället avse motsvarande bestämmelser i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Bokslutet
ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den
period som bokslutet omfattar. Lag (2010:2068).

Övriga bestämmelser

Aktieägares initiativrätt

27 § En aktieägare har, oberoende av det antal aktier som han
eller hon innehar, rätt att begära att ett eller flera nya
ärenden skall tas upp på dagordningen för en bolagsstämma.
Begäran skall framställas skriftligen hos förvaltnings- eller
ledningsorganet.

Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit
in till förvaltnings- eller ledningsorganet

1. senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt 7 kap.
18-20 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tidigast får utfärdas,
eller

2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet
kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. Lag (2005:935).

Sammankallande av bolagsstämma genom Bolagsverkets försorg

28 § Om en bolagsstämma som ska hållas enligt SE-förordningen,
aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen eller ett
stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska
Bolagsverket efter ansökan genast kalla till bolagsstämma. Om
kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 23 §
aktiebolagslagen, får Bolagsverket kalla till bolagsstämma på
något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i
förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den
verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare.
Europabolaget ska ersätta kostnaderna för kallelsen.
Lag (2013:734).

Sanktioner mot europabolag med säte och huvudkontor i olika
stater

29 § Om ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7
i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma
stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa
att bolaget inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har
vunnit laga kraft, skall verket förelägga bolaget att inom viss
tid göra rättelse. Därvid skall 25 kap. 24 § aktiebolagslagen
(2005:551) tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran
om att bolaget kommer att förpliktas att gå i likvidation om
bolaget inte gör rättelse.

Om bolaget inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket
besluta att bolaget skall gå i likvidation. Beslut om
likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden
har upphört under ärendets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte
verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Lag (2005:935).

Straff och vite

30 § Bestämmelserna om straff i 30 kap. 1 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om
styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på
europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller
ledamöterna i dessa organ samt, i den utsträckning som följer
av 16 § tredje stycket, på tillsynsorganet eller dess
ledamöter. Lag (2005:935).

31 § Bestämmelserna om vite i 30 kap. 2 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om
styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på
europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller
ledamöterna i dessa organ. Lag (2005:935).

Överklagande

32 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om
registrering eller att vägra registrering får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för
beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett
tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att
utfärda ett intyg enligt 6 eller 15 § samt verkets beslut
enligt 28 eller 31 §. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets
beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 11 a § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 §
får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings-
eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt
29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den
dag då bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 §
andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för
beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2013:734).

Övergångsbestämmelser

2006:598

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har
kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga
om

1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid
bildande av ett europabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE-
förordningen, och

2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-
förordningen.

2008:8

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om flyttning av säte där
bolagsstämmans beslut om flyttning har fattas före
ikraftträdandet.

2009:712

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där
fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.

2013:734

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av
beslut som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.