Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SFS nr
2004:660
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:634

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

Bestämmelserna är meddelade

1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap.
1–11 §§,

2. med stöd av 5 kap. 7 § första stycket miljöbalken i fråga
om 6 kap. 4 §,

3. med stöd av 5 kap. 7 § andra stycket miljöbalken i fråga om
6 kap. 1–3, 5–8 och 10 §§,

4. med stöd av 5 kap. 10 § femte stycket miljöbalken i fråga
om 2 kap. 1 §,

5. med stöd av 5 kap. 11 § tredje stycket miljöbalken i fråga
om 3 kap. 1–4 §§, 4 kap. 12 §, 5 kap. 1–5 och 7 §§, 6 kap. 1–
3, 5–8 och 10 §§ samt 7 kap. 1 och 2 §§, och

6. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2011:634).

Definitioner

2 § Med miljökvalitetsnorm, åtgärdsprogram, vattendistrikt och
avrinningsområde avses i denna förordning detsamma som i 5 kap.
miljöbalken.

Med badvatten avses i denna förordning detsamma som i
badvattenförordningen (2008:218). Förordning (2008:219).

3 § I denna förordning avses med

akvifer: lager av geologiska material som är tillräckligt
porösa och genomsläppliga för att medge ett betydande flöde
eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde: avrinningsområde inom ett
huvudavrinningsområde från vilket all ytvattenavrinning
strömmar till en viss punkt i ett vattendrag,

direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/31/EG,

direktiv 2006/118/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten
mot föroreningar och försämring,

direktiv 2008/105/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer
inom vattenpolitikens område och ändring och senare
upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG,
84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG,

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den
mättade zonen,

grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller
flera akviferer,

huvudavrinningsområde: avrinningsområde med en areal som är
minst 200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

inlandsvatten: allt vatten på markytan undantaget vatten i
övergångszon och därutöver allt grundvatten på landsidan av
den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges
sjöterritorium,

internationellt avrinningsdistrikt: vattendistrikt som
omfattar flera staters territorium,

internationellt avrinningsområde: huvudavrinningsområde i
vilket ingår del av annan stats territorium, om den andra
staten tillämpar direktiv 2000/60/EG,

kustområde: landområde vid kusten som inte kan hänföras till
ett visst huvudavrinningsområde,

kustvatten: vatten som finns från kusten till den linje som
på varje punkt befinner sig en nautisk mil bortom den
baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges
sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och
grundvatten,

skyddade områden: områden som har fastställts för skydd
enligt bestämmelser grundade på den gemenskapslagstiftning
som avses i bilaga IV i direktiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som
delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till
kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av
sötvattenströmmar,

ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i
övergångszon samt kustvatten (när det gäller kemisk status
även territorialvatten), och

ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande förekomst av
ytvatten såsom t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett
vatten i övergångszon eller ett kustvattenområde.
Förordning (2009:1108).

4 § Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på
ytvatten avses med

ytvattenstatus: det tillstånd en ytvattenförekomst har och
som bestäms av vattenförekomstens ekologiska status eller
kemiska status, beroende på vilken av dessa som är sämst,

ekologisk status: kvaliteten på strukturen och funktionen hos
akvatiska ekosystem som är förbundna med ytvatten,
klassificerad i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG
och uttryckt såsom ”hög”, ”god”, ”måttlig”,
”otillfredsställande” eller ”dålig”,

kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en
ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i
direktiv 2000/60/EG och artikel 3, 4 och 6 samt bilaga I i
direktiv 2008/105/EG och uttryckt såsom ”god” eller ”uppnår
ej god”,

ekologisk potential: tillståndet hos en kraftigt modifierad
eller konstgjord ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet
med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och uttryckt såsom
”maximal”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller
”dålig”. Förordning (2009:1108).

5 § Vid tillämpning av denna förordning för kvaliteten på
grundvatten avses med

grundvattenstatus: det tillstånd en grundvattenförekomst har
och som bestäms av vattnets kvantitativa status eller kemiska
status, beroende på vilken av dessa som är sämst,

kvantitativ status: ett tillstånd relaterat till direkta och
indirekta vattenuttags påverkan på en grundvattenförekomst,
klassificerat i enlighet med bilaga V i direktiv 2000/60/EG och
uttryckt såsom ”god” eller ”otillfredsställande”, och

kemisk grundvattenstatus: den kemiska sammansättningen hos en
grundvattenförekomst, klassificerad i enlighet med bilaga V i
direktiv 2000/60/EG och bilagorna I-IV i direktiv 2006/118/EG
samt uttryckt såsom ”god” eller ”otillfredsställande”.
Förordning (2008:983).

2 kap. Vattendistrikt och vattenmyndigheter

Avgränsning av vattendistrikt

1 § De vattendistrikt som avses i 5 kap. 10 § miljöbalken är
avgränsade enligt följande.

Bottenvikens vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena
från och med Torneälven till och med Öreälven, mellanliggande
kustområden samt områden mellan Bottenvikens och Bottenhavets
vattendistrikt som dränerar direkt till Örefjärden eller
Österfjärden.

Bottenhavets vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena
från och med Leduån till och med Dalälven, inklusive Vefsna,
mellanliggande kustområden samt områden mellan Bottenvikens och
Bottenhavets vattendistrikt som dränerar direkt till
Nordmalingsfjärden eller Yttre Nordmalingsfjärden och områden
mellan Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt som
dränerar direkt till Skutskärsfjärden eller Gävlebuktens
utsjövatten.

Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar
huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån till och med
Kilaån, mellanliggande kustområden samt områden mellan
Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt som dränerar
direkt till Lövstabukten eller Karlsholmsfjärden och områden
mellan Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt som
dränerar direkt till Stadsfjärden, Mellanfjärden, Sjösafjärden,
Örsbaken, Aspafjärden, Ålöfjärden eller Furöområdet.

Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar
huvudavrinningsområdena från och med Motala ström till och med
Råån, Gotland, Gotska Sandön, mellanliggande och anslutande
kustområden samt områden mellan Norra Östersjöns och Södra
Östersjöns vattendistrikt som dränerar direkt till Inre
Bråviken, Mellersta Bråviken, Yttre Bråviken, Bråvikens
kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken och områden mellan
Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt som dränerar
direkt till Norra mellersta Öresunds kustvatten eller Norra
Öresunds kustvatten.

Västerhavets vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena
från och med Vege å till och med Enningdalsälven,
mellanliggande kustområden samt områden mellan Södra Östersjöns
och Västerhavets vattendistrikt som dränerar direkt till
Skälderviken.

Den närmare gränsdragningen samt övriga områdens fördelning
mellan vattendistrikten framgår av kartor i bilaga 2 till denna
förordning.

Vattenmyndigheter

2 § För varje vattendistrikt skall i enlighet med 5 kap. 11 §
miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för
den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet som
avses i denna förordning.

3 § Bestämmelser om vattenmyndigheterna finns i förordningen
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Förordning (2008:219).

Samverkan

4 § Vattenmyndigheterna skall planera sitt arbete enligt denna
förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande
av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om
kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller i
övrigt handlägger frågor enligt denna förordning av större
betydelse skall myndigheten samråda med de myndigheter,
kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som
berörs av beslutet.

3 kap. Kartläggning och analys

1 § Varje vattenmyndighet ska se till att det för
vattendistriktet görs

1. en beskrivning och analys av distriktet i enlighet med
artikel 5 och bilaga II i direktiv 2000/60/EG,

2. en kartläggning av mänsklig verksamhets påverkan på
ytvattnets och grundvattnets tillstånd som ska utföras i
enlighet med artikel 5 och bilaga II i direktiv 2000/60/EG
och särskilt beakta sådana ämnen som anges i bilaga I i
direktiv 2008/105/EG, och

3. en ekonomisk analys av vattenanvändningen i enlighet med
artikel 5 och bilaga III i direktiv 2000/60/EG.

Beskrivningen, kartläggningen och analyserna ska revideras
löpande och vara så uppdaterade att de kan beaktas i arbetet
med åtgärdsprogram senast den 22 december 2009 och vid de
tidpunkter som följer av artikel 5 i direktiv 2000/60/EG.
Förordning (2009:1108).

2 § Varje vattenmyndighet ska se till att det för
vattendistriktet finns register över skyddade områden i
enlighet med artikel 6 i direktiv 2000/60/EG och utsläpp och
spill enligt artikel 5 i direktiv 2008/105/EG.

Ett register som avses i första stycket ska hållas
uppdaterat. Förordning (2009:1108).

3 § Om vattenmyndigheten begär det, skall kommuner ge in
underlag som de innehar och som vattenmyndigheten behöver för
att fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2 §§.

Bemyndiganden

4 § Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare
föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 1 och
2 §§ ska utföras och redovisas. Förordning (2011:634).

4 kap. Miljökvalitetsnormer

Fastställande av kvalitetskrav för vattendistrikt

1 § Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav för
ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade
områden i vattendistriktet.

2 § Kvalitetskraven för ytvatten ska fastställas så att
tillståndet i ytvattenförekomster inte försämras och så att
alla ytvattenförekomster, utom de som förklaras som
konstgjorda eller kraftigt modifierade, senast den 22
december 2015 uppnår god ytvattenstatus enligt bestämmelserna
i bilaga V i direktiv 2000/60/EG och artiklarna 3, 4 och 6
samt bilaga I i direktiv 2008/105/EG. Förordning (2009:1108).

3 § En ytvattenförekomst som har skapats genom mänsklig
verksamhet eller som till följd av mänsklig verksamhet på ett
väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär får av
vattenmyndigheten förklaras som en konstgjord respektive
kraftigt modifierad ytvattenförekomst, om de hydromorfologiska
förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå god
ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt
påverka

1. miljön i stort,

2. sjöfart eller hamnanläggning,

3. rekreationsintressen,

4. kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller
annan verksamhet för vilken vatten lagras,

5. verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller
annan vattenreglering, eller

6. annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän
synpunkt.

En ytvattenförekomst får förklaras som konstgjord eller
kraftigt modifierad endast om den nytta som följer av att
vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad av
tekniska skäl eller med rimliga kostnader inte kan uppnås på
något annat sätt som är bättre för miljön.
Förordning (2007:770).

4 § Kvalitetskraven för konstgjorda och kraftigt modifierade
ytvattenförekomster ska fastställas så att tillståndet i
dessa ytvattenförekomster inte försämras och så att god
ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus enligt
bestämmelserna i bilaga V i direktiv 2000/60/EG samt
artiklarna 3, 4 och 6 och bilaga I i direktiv 2008/105/EG
uppnås senast den 22 december 2015. Förordning (2009:1108).

5 § Kvalitetskraven för grundvatten ska fastställas så att
tillståndet i grundvattenförekomster inte försämras och så att
alla grundvattenförekomster senast den 22 december 2015 uppnår
god grundvattenstatus enligt bestämmelserna i bilaga V i
direktiv 2000/60/EG och bilagorna I-IV i direktiv 2006/118/EG.
Förordning (2008:983).

6 § Kvalitetskraven för skyddade områden skall fastställas så
att alla normer och mål uppfylls senast den 22 december 2015,
om inte annat följer av den lagstiftning enligt vilken de
skyddade områdena har fastställts.

6 a § Kvalitetskraven för skyddade områden ska i fråga om
badvatten fastställas så att

1. badvattnet senast den 22 december 2015 har en sådan
tillfredsställande kvalitet som avses i 7 §
badvattenförordningen (2008:218), och

2. andelen badvatten i vattendistriktet som har en sådan bra
eller utmärkt kvalitet som avses i 7 § badvattenförordningen
ökar, om ökningen kan åstadkommas med åtgärder som är rimliga,
proportionella och lämpliga. Förordning (2008:219).

7 § Om en vattenförekomst i ett visst avseende omfattas av
olika stränga kvalitetskrav enligt 2-6 a §§ eller andra
bestämmelser, ska det strängaste kravet gälla.
Förordning (2008:983).

Bemyndiganden

8 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
hur kvalitetskraven för ytvatten ska bestämmas enligt detta
kapitel och bilaga V i direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3
och 4 i och bilaga I och II till direktiv 2008/105/EG.
Förordning (2011:634).

8 a § Sveriges geologiska undersökning får meddela
föreskrifter om hur kvalitetskraven för grundvatten ska
bestämmas enligt detta kapitel, bilaga V till direktiv
2000/60/EG och bilagorna I–IV till direktiv 2006/118/EG.
Förordning (2011:634).

8 b § Vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de
kvalitetskrav som ska gälla i vattendistriktet. Sådana
kvalitetskrav är miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första
stycket 1 miljöbalken när

1. god ytvattenstatus enligt 2 § gäller kemisk status, och

2. det gäller god kemisk ytvattenstatus enligt 4 §.
Förordning (2011:634).

Avvikelser och undantag

9 § Vattenmyndigheten får besluta att kvalitetskraven ska
uppfyllas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 2-6 §§,
om

1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att
kvalitetskraven blir uppfyllda vid den senare tidpunkten,

2. det inte är möjligt av tekniska skäl eller med rimliga
kostnader att åstadkomma de förbättringar av vattenmiljön som
behövs för att uppfylla kvalitetskraven inom den tid som anges
i 2-6 §§, och

3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.

Ett beslut enligt första stycket får innebära att
kvalitetskraven blir uppfyllda senare än den 22 december 2027,
endast om det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt
att åstadkomma förbättringarna dessförinnan.
Förordning (2008:983).

10 § Vattenmyndigheten får för en viss vattenförekomst besluta
om mindre stränga kvalitetskrav än vad som följer av 2-6 §§ om
det på grund av sådan mänsklig verksamhets påverkan som avses i
3 kap. 1 § första stycket 2, eller på grund av
vattenförekomstens naturliga tillstånd, är omöjligt eller
skulle medföra orimliga kostnader att uppnå kraven.

Ett mindre strängt kvalitetskrav får beslutas endast om

1. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som
verksamheten fyller inte utan orimliga kostnader kan
tillgodoses på ett för miljön bättre sätt,

2. alla möjliga åtgärder vidtas för att, med beaktande av
verksamhetens karaktär eller vattenförekomstens naturliga
tillstånd, uppnå bästa möjliga ekologiska och kemiska status
för ytvatten och bästa möjliga tillstånd för grundvatten, samt

3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare.

11 § Vattenmyndigheten får för en viss vattenförekomst besluta
om undantag från kvalitetskraven som följer av 2-5 §§, om en ny
verksamhet eller åtgärd medför

1. att god grundvattenstatus, god ekologisk status eller god
ekologisk potential inte uppnås hos vattenförekomsten, eller
att tillståndet hos en vattenförekomst försämras, och detta är
en följd av verksamhetens eller åtgärdens inverkan på en
ytvattenförekomsts karakteristika eller på nivån hos en
grundvattenförekomst, eller

2. att tillståndet hos en ytvattenförekomst försämras från hög
status till god status.

Ett undantag enligt första stycket får beslutas endast om

1. tekniska skäl eller orimliga kostnader utesluter att de
fördelar som den nya verksamheten eller åtgärden bedöms medföra
kan uppnås på något annat sätt som skulle vara betydligt bättre
för miljön,

2. alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa
konsekvenserna för vattenförekomstens kvalitet, och

3. skälen för den nya verksamheten eller åtgärden är ett
allmänintresse av stor vikt eller de fördelar som ett
uppfyllande av kvalitetskraven skulle medföra för miljön och
samhället inte uppväger den nya verksamhetens eller åtgärdens
fördelar för människors hälsa eller säkerhet eller för en
hållbar utveckling.

12 § Om en vattenförekomsts kvalitet försämras tillfälligt av
exceptionella naturliga orsaker eller av naturliga orsaker som
inte rimligen hade kunnat förutses eller till följd av olyckor
som inte rimligen hade kunnat förutses, skall vattenmyndigheten

1. fastställa de åtgärder som, utan att äventyra återställandet
av vattenförekomstens kvalitet när orsaken till försämringen
inte längre föreligger, behöver vidtas för att förebygga
ytterligare försämringar av kvaliteten eller för att inte
äventyra uppnåendet av kvalitetskraven för andra
vattenförekomster, och

2. årligen se över effekterna och, om förhållandena inte är
sådana som avses i 9 §, se till att alla genomförbara åtgärder
vidtas för att återställa vattenförekomstens kvalitet som den
var innan försämringen inträffade.

13 § Tillämpningen av 9-12 §§ får inte permanent hindra eller
äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra
vattenförekomster inom vattendistriktet.

5 kap. Förvaltningsplaner

1 § Varje vattenmyndighet skall besluta en förvaltningsplan för
vattendistriktet. Förvaltningsplanen skall innehålla en
sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.
Förvaltningsplanen skall utformas på det sätt som är lämpligt
med hänsyn till förhållandena i olika avrinningsområden inom
distriktet.

Förvaltningsplanen för distriktet skall innehålla den
information som anges i bilaga 1 till denna förordning och vara
färdig senast den 22 december 2009. Planen skall därefter
revideras minst vart sjätte år.

2 § Om det behövs får vattenmyndigheten besluta
delförvaltningsplaner för avrinningsområde, sektor, fråga eller
vattentyp som beaktar särskilda aspekter på
vattenmiljöförvaltningen. En delförvaltningsplan skall på
lämpligt sätt tas in i förvaltningsplanen för distriktet.

Delförvaltningsplaner skall innehålla den information som
vattenmyndigheten finner lämplig.

3 § Innan förvaltningsplanen för distriktet beslutas eller
revideras skall vattenmyndigheten

1. senast tre år före den period som planen avser, upprätta en
tidtabell och ett arbetsprogram för utarbetandet av planen samt
en redogörelse för vilka samråd som planeras,

2. senast två år före den period som planen avser, upprätta en
preliminär översikt över väsentliga frågor som rör
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, samt

3. senast ett år före den period som planen avser, upprätta ett
förslag till förvaltningsplan.

De handlingar som avses i första stycket skall hållas
tillgängliga hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser
och kommuner inom distriktet.

4 § Vattenmyndigheten skall genom kungörelse i ortstidning ge
myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare,
allmänhet och övriga som berörs tillfälle att under minst sex
månader lämna synpunkter på de handlingar som anges i 3 §. Av
kungörelsen skall det framgå var handlingarna finns
tillgängliga samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem
synpunkter kan lämnas.

Efter samråd enligt första stycket skall vattenmyndigheten i en
särskild sammanställning redovisa de synpunkter som har lämnats
och hur de har beaktats. Sammanställningen skall fogas till
handlingarna i ärendet.

5 § När förvaltningsplanen för distriktet har beslutats skall
vattenmyndigheten snarast kungöra detta i ortstidning. Av
kungörelsen skall det framgå var förvaltningsplanen finns
tillgänglig.

En förvaltningsplan skall finnas tillgänglig för allmänheten
hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser och kommuner
inom distriktet.

6 § Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Bemyndiganden

7 § Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare
föreskrifter om hur förvaltningsplaner ska redovisas.
Förordning (2011:634).

6 kap. Åtgärdsprogram

1 § Vattenmyndigheten skall upprätta förslag till och
fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet och i det
arbetet beakta de beskrivningar, kartläggningar och analyser
som avses i 3 kap. samt artikel 11.3 och 11.4 i direktiv
2000/60/EG. Åtgärdsprogrammet skall ange de åtgärder som
behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna som avses i 4
kap. skall kunna uppfyllas.

I 5 kap. 4-8 §§ miljöbalken finns bestämmelser om
åtgärdsprogram.

2 § Åtgärdsprogrammet för distriktet skall vara fastställt
senast den 22 december 2009 och åtgärderna vara vidtagna senast
den 22 december 2012. Åtgärdsprogram som har omprövats i
enlighet med 5 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken skall ha
verkställts senast tre år efter att programmet har fastställts.

3 § Om det behövs får vattenmyndigheten fastställa
delåtgärdsprogram för delar av vattendistriktet där speciella
åtgärder behövs eller för sektor, fråga eller vattentyp som
beaktar särskilda aspekter på vattenmiljöförvaltningen. Ett
delåtgärdsprogram skall på lämpligt sätt tas in i
åtgärdsprogrammet för distriktet.

Fastställandet av delåtgärdsprogram inskränker inte
skyldigheten att i ett åtgärdsprogram för vattendistriktet ange
den information som följer av 5 och 6 §§.

4 § Vattenmyndigheten ska ge regeringen möjlighet att pröva
ett förslag till åtgärdsprogram om

1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett
sådant som avses i 1 kap. 1 § miljöbalken,

2. Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges geologiska
undersökning har funnit att förslaget allvarligt avviker från
denna förordning eller direktiv 2000/60/EG och senast vid
samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att
pröva förslaget, eller

3. en annan myndighet eller en kommun har funnit att de
åtgärder som den föreslås vidta strider mot annan lagstiftning
eller allvarligt avviker från bestämmelserna i denna
förordning eller i direktiv 2000/60/EG och senast vid
samrådstidens utgång begärt att regeringen ges möjlighet att
pröva förslaget i denna del.

Vattenmyndigheten ska lämna en begäran enligt 2 eller 3 till
regeringen senast en vecka efter samrådstidens utgång.
Förordning (2011:634).

Åtgärdsprogrammens innehåll

5 § Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt ska bland annat
innehålla

1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att
på annat sätt skydda dricksvatten,

2. åtgärder för att i den mån det är behövligt åstadkomma
omprövning av tillstånd till eller villkor för miljöfarlig
verksamhet och vattenverksamhet,

3. åtgärder för att upptäcka och beivra brott mot bestämmelser
till skydd för vatten,

4. åtgärder för att hindra eller reglera diffusa utsläpp av
förorenande ämnen,

5. åtgärder för att förebygga eller begränsa att föroreningar
indirekt tillförs grundvatten,

6. åtgärder för att motverka alla andra betydande negativa
konsekvenser för vattenmiljön, särskilt de åtgärder som behövs
för att nödvändig ekologisk status eller god ekologisk
potential ska kunna nås när det gäller vattenförekomsters
hydromorfologiska förhållanden, och

7. de föreskrifter eller förslag till föreskrifter som behövs
för att övriga åtgärder ska kunna genomföras.

Åtgärdsprogrammet ska därutöver innehålla sådana åtgärder och
hänvisningar till övrig lagstiftning som avses i artikel 11.3,
11.4 och 11.6 i direktiv 2000/60/EG.
Förordning (2008:983).

6 § En sådan analys av åtgärdsprogrammets konsekvenser som
avses i 5 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken skall innehålla
en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga
konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta skall
kvantifieras.

Åtgärdsprogrammens upprättande och tillkännagivande

7 § Vid samråd enligt bestämmelserna i 5 kap. 4 § tredje
stycket miljöbalken ska den tid under vilken synpunkter kan
lämnas på förslaget till åtgärdsprogram för ett
vattendistrikt vara minst sex månader och bestämmas så att
det efter samrådstidens utgång finns skälig tid för en sådan
prövning som avses i 4 §.

Av kungörelsen av förslaget till åtgärdsprogram ska det
framgå var handlingarna finns tillgängliga samt inom vilken
tid och till vem synpunkter ska lämnas.

Förslaget till åtgärdsprogram ska finnas tillgängligt för
allmänheten hos vattenmyndigheten och samtliga länsstyrelser
och kommuner inom det område som programmet omfattar.
Förordning (2009:529).

8 § När ett åtgärdsprogram har fastställts skall
vattenmyndigheten snarast kungöra detta i ortstidning. Av
kungörelsen skall det framgå var åtgärdsprogrammet finns
tillgängligt.

Ett åtgärdsprogram skall finnas tillgängligt för allmänheten
hos vattenmyndigheten och samtliga kommuner inom det område som
programmet omfattar.

9 § Bestämmelser om kungörande finns i lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Bemyndiganden

10 § Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare
föreskrifter om hur åtgärdsprogram ska redovisas.
Förordning (2011:634).

7 kap. Övervakning

1 § Varje vattenmyndighet ska se till att program för
övervakning av vattnets tillstånd i vattendistriktet
upprättas och genomförs enligt artikel 8 i direktiv
2000/60/EG och artikel 3 i direktiv 2008/105/EG. Programmen
ska vara klara och tas i bruk senast

1. den 22 december 2006 i fråga om program enligt direktiv
2000/60/EG, och

2. den 22 december 2009 i fråga om program enligt direktiv
2008/105/EG.

Programmen ska därefter revideras minst vart sjätte år efter
den 22 december 2006.

När vattenmyndigheten genomför programmen ska det ske i
samarbete med de myndigheter, kommuner, organisationer och
övriga som vattenmyndigheten finner lämpligt.
Förordning (2009:1108).

Bemyndiganden

2 § Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare
föreskrifter om programmens innehåll och genomförande.
Förordning (2011:634).

8 kap. Internationell vattenförvaltning

1 § I Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets
vattendistrikt finns internationella avrinningsområden som är
gemensamma med Norge. Dessa vattendistrikt är därför sådana
internationella vattendistrikt som avses i artikel 3.3 i
direktiv 2000/60/EG.

I fråga om det internationella avrinningsområde som är
gemensamt för Finland och Sverige gäller särskilda
bestämmelser enligt lagen (2010:897) om
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.
Förordning (2010:1099).

2 § Vattenmyndigheterna i de internationella vattendistrikten
ansvarar för den samordning som föreskrivs i 3 §.
Förordning (2010:1099).

3 § Innan vattenmyndigheten beslutar de kvalitetskrav,
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vattendistrikt som
avses i denna förordning för ett internationellt
vattendistrikt, ska myndigheten samråda med den eller de
myndigheter i Norge som har motsvarande uppgifter i de
internationella avrinningsområden som omfattas av distriktet.
Samrådet ska syfta till att i hela avrinningsområdet
åstadkomma en enhetlig tillämpning av de norska och svenska
regler som har införts för genomförandet av direktiv
2000/60/EG.

Vattenmyndigheten ska lämna de upplysningar som sådana
myndigheter i Norge som avses i första stycket behöver för
att fullgöra uppgifter i enlighet med direktiv 2000/60/EG
samt bistå dessa myndigheter vid samråd i Sverige som följer
av samma direktiv. Förordning (2010:1099).

4 § Om en vattenmyndighet finner att en fråga som har
konsekvenser för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i
distriktet även berör annan stat på sätt som avses i artikel 12
i direktiv 2000/60/EG, skall vattenmyndigheten underrätta
regeringen om detta.

5 § När ett avrinningsområde har gränsöverskridande påverkan på
ett badvatten ska vattenmyndigheterna i sådana frågor om
badvatten som regleras i denna förordning eller
badvattenförordningen (2008:218) eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av förordningarna genom informationsutbyte,
samordnade insatser eller på annat lämpligt sätt samarbeta med
den eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i de
andra berörda länderna. Förordning (2008:219).

6 § Om god kemisk ytvattenstatus inte kan uppnås trots
effektiva åtgärder enligt 6 kap. 1 § och det beror på att ett
ämne som anges i bilaga I i direktiv 2008/105/EG kommer från
en föroreningskälla utanför Sverige, ska vattenmyndigheten
underrätta regeringen om detta.

Innan vattenmyndigheten underrättar regeringen ska den
genomföra ett sådant samråd som avses i 3 § med den eller de
berörda myndigheterna i de internationella vattendistrikten
och, i tillämpliga fall, besluta om sådana kvalitetskrav som
avses i 4 kap. 9 och 10 §§, eller fastställa och vidta sådana
åtgärder som avses i 4 kap. 12 §. Förordning (2009:1108).

9 kap. Rapportering

1 § Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt och Sveriges
geologiska undersöknings ansvarsområden fullgöra de uppgifter
i fråga om information och rapportering till Europeiska
kommissionen som följer av direktiv 2000/60/EG, direktiv
2006/118/EG och direktiv 2008/105/EG. Förordning (2011:634).

2 § Vattenmyndigheterna ska till Havs- och vattenmyndigheten
lämna de förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och andra
uppgifter som verket behöver för sin rapportering enligt 1 §
detta kapitel eller 20 § badvattenförordningen (2008:218).
Förordning (2011:634).

Bemyndiganden

3 § Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska
undersökning får inom sina ansvarsområden meddela närmare
föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 2 § ska
redovisas. Förordning (2011:634).

Övergångsbestämmelser

2009:1108

1. Denna förordning träder i kraft den 7 december 2009.

2. En förvaltningsplan som enligt 5 kap. 1 § har beslutats
senast den 22 december 2009 får kompletteras med sådan
information som följer av direktiv 2008/105/EG, om beslutet
att komplettera förvaltningsplanen har föregåtts av ett
sådant samråd som avses i 5 kap. 4 § och beslutet kungörs i
enlighet med 5 kap. 5 §.

Bilaga 1

Information som ska finnas med i förvaltningsplaner för
vattendistrikt enligt 5 kap. 1 §

1. En allmän beskrivning av vattendistriktet i enlighet med 3
kap. 1 § denna förordning som innehåller följande:

För ytvatten

– kartläggning av ytvattenförekomsternas lokalisering och
gränser,

– kartläggning av ekoregioner och typer av ytvattenförekomster,

– beskrivning av referensförhållanden för typer av
ytvattenförekomster.

För grundvatten

– kartläggning av grundvattenförekomsternas lokalisering och
gränser.

2. En sammanfattning av betydande påverkan och effekter på
ytvattnets och grundvattnets tillstånd orsakade av mänsklig
verksamhet, såsom

– uppskattning av föroreningar från punktkällor,

– uppskattning av föroreningar från diffusa källor, inbegripet
en sammanfattning av markanvändning,

– uppskattning av påverkan på vattenmängden, inbegripet uttag,

– analys av andra konsekvenser som mänsklig verksamhet har för
vattnets tillstånd.

3. Redovisning av register över skyddade områden samt utsläpp
och spill i enlighet med 3 kap. 2 § denna förordning.

4. En karta över de nätverk för övervakning som upprättas för
de syften som anges i 7 kap. denna förordning och en
redovisning i kartform över resultaten av de
övervakningsprogram som genomförts i enlighet med dessa
bestämmelser när det gäller tillståndet för ytvatten (ekologisk
och kemisk status), grundvatten (kemisk och kvantitativ status)
och skyddade områden.

5. En redovisning av de kvalitetskrav som har fastställts
enligt 4 kap. denna förordning för ytvatten, grundvatten och
skyddade områden, inbegripet de fall då ytvattenförekomster
förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifierade eller då
undantagsreglerna i 9-12 §§ tillämpats, samt den information
som krävs enligt bestämmelserna i detta kapitel.

5 a. Information enligt bilaga II del C i direktiv 2006/118/EG
om hur riktvärden för grundvatten har fastställts.

5 b. Information om blandningszoner enligt artikel 4 i
direktiv 2008/105/EG, om direktivets bestämmelser om sådana
zoner har tillämpats.

6. En sammanfattning av den ekonomiska analys av
vattenanvändningen som har utförts i enlighet med 3 kap. 1 §
denna förordning.

7. En sammanfattning av det eller de åtgärdsprogram som har
fastställts i enlighet med 6 kap. denna förordning, inklusive
en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att
kvalitetskraven i 4 kap. uppnås.

7 a. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits
enligt 8 kap. 6 § andra stycket i anledning av
gränsöverskridande föroreningar.

8. En sammanfattning av de åtgärder som behövs för att
genomföra gemenskapslagstiftningen för vattenskydd.

9. En rapport om vilka praktiska åtgärder som har vidtagits för
att tillämpa principen om återvinning av kostnaderna för
vattenanvändning i artikel 9 i direktiv 2000/60/EG.

10. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att
uppfylla kraven vad gäller uttag av dricksvatten i artikel 7 i
direktiv 2000/60/EG.

11. En sammanfattning av regleringar för uttag och uppdämning
av vatten, inklusive hänvisning till de register och
redovisning av sådana undantag som avses i artikel 11.3 e) i
direktiv 2000/60/EG.

12. En sammanfattning av de regleringar som har fastställts för
punktkälleutsläpp och annan verksamhet som inverkar på
vattentillståndet och som avses i artikel 11.3 g) respektive
11.3 i) i direktiv 2000/60/EG.

13. En redovisning av de fall då direkta utsläpp till
grundvattnet har tillåtits.

14. En sammanfattning av de miljökvalitetsnormer och andra
åtgärder som har beslutats beträffande sådana prioriterade
ämnen som avses i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG.

15. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att
hindra eller minska konsekvenserna av oavsiktliga
föroreningsincidenter.

16. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits när
övervakningsdata eller andra data indikerat att det är
osannolikt att de kvalitetskrav som fastställts enligt 4 kap.
denna förordning kommer att uppfyllas.

17. Uppgifter om kompletterande åtgärder som har befunnits
nödvändiga för att de kvalitetskrav som har fastställts för
vattendistriktet skall kunna uppfyllas.

18. Uppgifter om de åtgärder som har vidtagits för att undvika
ökad förorening av marina vatten och som avses i artikel 11.6 i
direktiv 2000/60/EG.

19. En sammanfattning av den information till allmänheten som
har lämnats, de samråd som har genomförts och hur samråden har
redovisats.

20. Uppgifter om vattenmyndighetens officiella namn och adress
samt vattendistriktets geografiska omfattning, inklusive namnen
på de viktigaste avrinningsområdena och en detaljerad
beskrivning av distriktets gränser. Därutöver skall finnas en
beskrivning av vattenmyndighetens rättsliga ställning samt dess
rättsliga och administrativa ansvar.

21. Information om var och hur man kan få tillgång till sådana
handlingar som avses i 5 kap. 3 § denna förordning, detaljer om
regleringar som har beslutats för punktkälleutsläpp och annan
verksamhet som inverkar på vattentillståndet samt sådana
övervakningsdata som samlats in i enlighet med 7 kap. denna
förordning.

En reviderad förvaltningsplan skall även innehålla följande

1. En sammanfattning av alla förändringar och revideringar som
har gjorts sedan den föregående versionen, inklusive en
sammanfattning av de revideringar som har genomförts i enlighet
med 3 kap. och 4 kap. 9 § denna förordning.

2. En bedömning av framstegen vad gäller uppfyllande av
kvalitetskraven, inklusive en redovisning i kartform av
resultaten av övervakningen och en förklaring till varför ett
eller flera kvalitetskrav inte har uppfyllts.

3. En sammanfattning av, och förklaring till, varje åtgärd som
planerats i den tidigare versionen av förvaltningsplanen men
som inte har vidtagits.

4. En sammanfattning av varje ytterligare övergångsåtgärd som i
enlighet med punkt 16 ovan har fastställts sedan den senaste
versionen av förvaltningsplanen.
Förordning (2009:1108).

/Bilaga 2 är inte med här./