Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

SFS nr
2004:773
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:975

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och
kostnadsutjämning för kommuner och landsting.

Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och
införandebidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.

2 § Med landsting avses i denna lag även kommuner som inte
ingår i ett landsting.

3 § I denna lag används följande termer i den betydelse som
anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.

Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara
inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt
Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med
uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade
skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet
invånare i landet den 1 november året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen
respektive landstinget den 1 november året före
utjämningsåret uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag
multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de
beräknade beloppen divideras med skatteunderlaget i landet.
Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår
i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad
teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och
kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med
utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att
belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun
eller ett landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån
nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter
år 2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är
större än nettot av kommunens eller landstingets bidrag och
avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 §
andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena
samt 15 och 16 §§. Lag (2013:975).

Inkomstutjämning

4 § Vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun
och för ett landsting ska procentsatsen vara 115 procent.
Lag (2011:1097).

5 § En kommun eller ett landsting vars skatteutjämningsunderlag
är högre än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett
inkomstutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §.

6 § En kommun eller ett landsting vars skatteutjämningsunderlag
är lägre än det uppräknade skatteunderlaget skall betala en
inkomstutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §.

7 § Regeringen fastställer för varje län de skattesatser
(länsvisa skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av
bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §.

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade
kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen
år 2003 och för bidragsberättigade landsting utifrån 90
procent av medelskattesatsen samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de länsvisa
skattesatserna i stället fastställas utifrån 60 procent av
medelskattesatsen år 2003 för den del av det uppräknade
skatteunderlaget som utgör högst 125 procent av den
uppräknade medelskattekraften, multiplicerad med antalet
folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget. För
överstigande del ska den länsvisa skattesatsen fastställas
utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna ska hänsyn
tas till skatteväxlingar mellan kommuner och landsting i
respektive län från och med år 1991. Lag (2013:975).

Kostnadsutjämning

8 § För varje kommun beräknas standardkostnaden för

1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen (2010:800),

2. förskoleklass och grundskola,

3. gymnasieskola,

4. individ- och familjeomsorg,

5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,

6. äldreomsorg,

7. befolkningsförändringar,

8. bebyggelsestruktur, och

9. löner.

För varje landsting beräknas standardkostnaden för

1. hälso- och sjukvård,

2. befolkningsförändringar, och

3. löner.

En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik.
Kostnaden fördelas mellan kommuner och landsting enligt
bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2010:1043).

9 § En kommun eller ett landsting vars strukturkostnad per
invånare överstiger den för landet genomsnittliga
strukturkostnaden per invånare har rätt till ett
kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller
landstinget.

10 § En kommun eller ett landsting vars strukturkostnad per
invånare understiger den för landet genomsnittliga
strukturkostnaden per invånare skall betala en
kostnadsutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden,
multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller
landstinget.

Strukturbidrag

11 § En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt
följande.

En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för
svagt befolkningsunderlag har rätt till bidrag med
motsvarande belopp.

En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs-
och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för
bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del
av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av det
uppräknade skatteunderlaget år 2014.

En kommun som år 2013, vid en tillämpning av bestämmelsen om
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, sammantaget
skulle ha fått minskade intäkter från bidrag eller ökade
kostnader för avgifter enligt denna lag har rätt till ett
bidrag med motsvarande belopp. Lag (2013:975).

12 § Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt
följande.

Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad
för små landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande
belopp.

Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för
bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del
av beloppet som överstiger 0,11 procent av det uppräknade
skatteunderlaget år 2014.

Ett landsting som år 2013, vid en tillämpning av bestämmelsen
om länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, sammantaget
skulle ha fått minskade intäkter från bidrag eller ökade
kostnader för avgifter enligt denna lag har rätt till ett
bidrag med motsvarande belopp. Lag (2013:975).

Införandebidrag

13 § En kommun eller ett landsting som får en
bidragsminskning har rätt till ett årligt införandebidrag för
den del av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per
invånare.

Införandebidraget ska därefter årligen minska med 250 kronor
per invånare till dess det upphör. Lag (2013:975).

14 § Har upphävts genom lag (2013:975).

Regleringsbidrag och regleringsavgift

15 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag,
minskade med statens samlade inkomster från
inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är
lägre än statens anslag för dessa bidrag, skall skillnaden
fördelas till kommuner respektive landsting som
regleringsbidrag, med ett enhetligt belopp per invånare i
landet.

16 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag,
kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag,
minskade med statens samlade inkomster från
inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är
högre än statens anslag för dessa bidrag, skall skillnaden
betalas av kommuner respektive landsting i form av
regleringsavgift, med ett enhetligt belopp per invånare i
landet.

Gemensamma bestämmelser

17 § Avgifter och bidrag beräknas på grundval av antalet
folkbokförda invånare i en kommun eller i ett landsting den 1
november året före utjämningsåret och den indelning av
kommuner och landsting som gäller vid början av
utjämningsåret, om inte annat följer av 17 a §.
Lag (2013:975).

17 a § Beräkningen av strukturbidrag samt standardkostnader
för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur för en
kommun som sammanläggs med en annan kommun eller flera andra
kommuner enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting, ska göras enligt
följande.

Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader för
befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur ska, det
utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de
därpå följande tre åren, grundas på det högsta värdet på
dessa bidrag och kostnader beräknade på grundval av den
indelning av kommuner

1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller

2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen
ska utgå från de i sammanläggningen ingående kommunernas
strukturbidrag samt standardkostnader för respektive
kostnadsslag. Lag (2013:975).

18 § Skatteverket beslutar senast den 20 januari under
utjämningsåret preliminärt om bidrag respektive avgifter för
varje kommun och landsting.

En kommun eller ett landsting får senast den 15 februari under
utjämningsåret till Skatteverket påtala brister och oriktiga
uppgifter i underlaget för beslutet.

Skatteverket fastställer bidrag respektive avgifter för varje
kommun och landsting senast den 15 april under utjämningsåret.

19 § Avgifter och bidrag enligt denna lag avräknas respektive
betalas i samband med och på motsvarande sätt som vid
utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

20 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos
regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 18 § tredje stycket får
sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har
påtalats först efter den tidpunkt som anges i 18 § andra
stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl.
Lag (2005:804).

21 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidrag och
avgifter enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2004:773

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen
upphävs

a) lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och
landsting,

b) lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och
landsting,

c) lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och
landsting, samt

d) lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och
lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och
landsting.

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och
avgifter för år 2004 och tidigare år.

2011:1409

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och
tidigare års taxeringar.

2013:975

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag
och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.