Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen

SFS nr
2004:778
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-10-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1012

1 § Hos Försäkringskassan ska det finnas ett allmänt ombud
som är gemensamt för verksamheten hos Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten med undantag av den verksamhet hos
Pensionsmyndigheten som avser premiepension.
Det allmänna ombudet utses av regeringen. Lag (2009:1012).

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut av
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, ska det
allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol föras av
ombudet. Lag (2009:1012).

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten att företräda
ombudet i allmän förvaltningsdomstol. Lag (2009:1012).

Övergångsbestämmelser

2004:778

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Det allmänna ombudet skall överta Riksförsäkringsverkets
talan i ärenden där verket har överklagat beslut av en allmän
försäkringskassa.

3. Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut som en allmän
försäkringskassa har meddelat före den 1 januari 2005. Det
allmänna ombudets överklagande skall därvid ha inkommit inom
den tid som skulle ha gällt, om Riksförsäkringsverket
fortfarande hade varit behörigt att överklaga beslutet.