Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartsstyrelsens verksamhet

SFS nr
2004:869
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-10-28

1 § Flygbolag som transporterar passagerare från en svensk
flygplats skall betala en avgift till Luftfartsstyrelsen för
att bekosta Luftfartsstyrelsens verksamhet.

2 § För år 2005 skall avgiften vara 8 kronor 50 öre.

3 § Avgift skall betalas för varje passagerare som reser från
en svensk flygplats.

Avgiften skall dock inte betalas

– för passagerare vid taxi- och privatflygning,

– för barn under två år,

– för besättningsmedlem som i anslutning till tjänsteutövning
utför tjänsteresa i det egna företagets flygplan,

– för passagerare i transit,

– vid förnyad start efter det att luftfartyg återvänt till
flygplatsen på grund av tekniska störningar eller väderhinder,

– för ambulans-, eftersöknings- och räddningsflygningar, eller

– vid rundflygning.

4 § Luftfartsstyrelsen skall påföra flygbolagen avgiften i
efterskott.

5 § Luftfartsstyrelsen skall bestämma vilka
faktureringsintervall som skall gälla och om avgiften skall
faktureras tillsammans med andra avgifter.

6 § Luftfartsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.