Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

SFS nr
2005:1047
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:567

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid en rekonstruktionsåtgärd eller ett
likvidationsförfarande för ett försäkringsföretag eller ett
kreditinstitut hemmahörande i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagen gäller också i tillämpliga delar för andra
försäkringsföretag och kreditinstitut som har beviljats
tillstånd att bedriva verksamhet genom filial i en stat inom
EES.

Lagen gäller inte för sådana försäkringsföretag vars
försäkringsrörelse omfattar endast återförsäkring.

2 § I denna lag betyder

1. rekonstruktionsåtgärd: åtgärd som har beslutats av domstol
eller annan myndighet för att bevara eller återställa ett
företags eller ett instituts finansiella ställning och som kan
påverka andras rätt,

2. likvidationsförfarande: tvångslikvidation, konkurs och
liknande kollektivt tvingande förfarande som har beslutats av
domstol eller annan myndighet och innebär att företagets eller
institutets tillgångar avyttras och behållningen fördelas
mellan borgenärerna, aktieägarna eller delägarna,

3. rekonstruktör: den som utses av en myndighet för att vidta
en rekonstruktionsåtgärd,

4. förvaltare: den som utses av en myndighet för att ha hand om
ett likvidationsförfarande.

Svensk domsrätt

3 § Svensk domstol eller annan myndighet får ta upp en ansökan
om ett likvidationsförfarande, endast om företaget eller
institutet är hemmahörande i Sverige eller är hemmahörande
utanför EES och har beviljats tillstånd att bedriva verksamhet
genom filial här.

Verkan av rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande i
andra stater inom EES

4 § En rekonstruktionsåtgärd och ett likvidationsförfarande i
en annan stat inom EES har verkan i Sverige i enlighet med vad
som gäller i den staten. Rekonstruktörens eller förvaltarens
behörighet gäller också här.

Rekonstruktörens eller förvaltarens behörighet skall anses
styrkt genom förordnandet i original eller i bestyrkt kopia
eller genom annat särskilt intyg. På begäran skall en svensk
översättning tillhandahållas.

Tillämplig lag m.m.

5 § I ett svenskt likvidationsförfarande och i fråga om dess
verkan tillämpas svensk lag, om inte annat följer av 6-15 §§.

6 § Har någon före förfarandet en rätt till egendom i en annan
stat inom EES som gäller mot företagets eller institutets
borgenärer, påverkar förfarandet inte den rätten.

7 § I fråga om verkan av förfarandet på ett anställningsavtal
tillämpas lagen i den stat inom EES som gäller för avtalet.

8 § I fråga om verkan av förfarandet på ett avtal om
nyttjanderätt till eller förvärv av fast egendom tillämpas
lagen i den stat inom EES där egendomen är belägen. Den lagen
avgör också frågan om egendomen är fast eller lös.

9 § I fråga om verkan av förfarandet på sådan rätt till fast
egendom, skepp eller luftfartyg som följer av en anteckning i
ett offentligt register tillämpas lagen i den stat inom EES där
registret förs.

10 § I fråga om giltigheten av vissa förfoganden efter beslutet
om förfarandet tillämpas lagen i den stat inom EES där fast
egendom är belägen eller där ett register eller ett konto förs
eller ett förvaringssystem finns. Detta gäller om ett företag
eller ett institut mot ersättning förfogar över

1. fast egendom,

2. skepp eller luftfartyg till vilket rätten följer av en
anteckning i ett offentligt register, eller

3. värdepapper för vars giltighet, eller för att ett förfogande
över dem skall vara giltigt, det förutsätts att en anteckning
görs i ett register eller på ett konto enligt lagen i en stat
inom EES, eller i ett centralt förvaringssystem som regleras av
lagen i en stat inom EES.

11 § I fråga om verkan av förfarandet på en pågående rättegång
som gäller egendom eller rättigheter som företaget eller
institutet inte längre råder över tillämpas lagen i den stat
inom EES där rättegången pågår.

12 § I fråga om verkan av förfarandet på sådan rätt som följer
av ett avtal på en reglerad marknad för finansiella instrument
eller på ett avtal om avräkning eller återköp tillämpas den lag
som gäller för avtalet. Lag (2007:567).

13 § I fråga om verkan av förfarandet när det gäller sådana
finansiella instrument som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument tillämpas den lag som
följer av nämnda paragraf.

I fråga om verkan av förfarandet på företagets eller
institutets rättigheter och skyldigheter som deltagare i ett
anmält avvecklingssystem tillämpas den lag som följer av 12 §
lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden.

14 § Förutom den rätt en borgenär kan ha till kvittning av en
fordran enligt någon annan svensk lag har borgenären rätt till
kvittning, om kvittning får ske enligt lagen i den stat inom
EES som är tillämplig på fordran mot borgenären.

15 § Om lagen i någon annan stat inom EES är tillämplig på en
rättshandling och den lagen inte medger att rättshandlingen
angrips, får återvinning av rättshandlingen inte ske.

Registrering och underrättelseskyldighet

16 § Det som enligt svensk lag eller annan författning gäller i
fråga om anteckning av beslut om konkurs i offentliga register
gäller också när en rekonstruktionsåtgärd eller ett
likvidationsförfarande har beslutats i en annan stat inom EES.
Beslutet skall anmälas till Finansinspektionen som skall
underrätta den som för respektive register.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vad som skall
framgå av anmälan om registrering.

Om det av lagen i en annan stat inom EES följer att ett svenskt
likvidationsförfarande skall registreras där, skall förvaltaren
se till att detta sker.

17 § När ett beslut om likvidationsförfarande har meddelats av
svensk domstol eller annan myndighet, skall förvaltaren utan
dröjsmål skriftligen underrätta kända borgenärer med hemvist i
en annan stat inom EES. I underrättelsen skall det anges vilken
domstol eller annan myndighet som handlägger förfarandet, vem
som är förvaltare, hur fordringar kan göras gällande och andra
uppgifter av betydelse för borgenärerna.

Förvaltaren skall fortlöpande hålla borgenärerna underrättade
om hur förfarandet fortskrider.