Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

SFS nr
2005:1057
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1485

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen
(2005:1047) om internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens.

Offentliggöranden

2 § När ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige för
ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut som är
hemmahörande här, skall Finansinspektionen se till att detta
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och i
övrigt på lämpligt sätt. Om likvidationsförfarandet avser ett
kreditinstitut, skall offentliggörandet dessutom ske i två
nationella tidningar i var och en av de stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) där företaget har en filial.
Offentliggörandet skall innehålla uppgifter om vilken myndighet
som har fattat beslutet, vilken lag som är tilllämplig på
förfarandet och vem som har utsetts till förvaltare.

Om Finansinspektionen har underrättats om att en
rekonstruktionsåtgärd har vidtagits eller ett
likvidationsförfarande beslutats i någon annan stat inom EES,
får Finansinspektionen kungöra det på lämpligt sätt i Sverige.

Underrättelser

3 § Finansinspektionen skall skyndsamt underrätta
tillsynsmyndigheterna i andra stater inom EES om att ett
likvidationsförfarande har beslutats i Sverige. Avser
förfarandet ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut som
är hemmahörande utanför EES och som har etablerat en filial i
Sverige, behöver Finansinspektionen endast underrätta
tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom EES där företaget
eller institutet har etablerat en filial.

Om ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut som är
hemmahörande i en annan stat inom EES har en filial i Sverige
och rekonstruktionsåtgärder behöver vidtas i fråga om företaget
eller institutet, skall Finansinspektionen underrätta
tillsynsmyndigheten i företagets eller institutets hemland.

3 a § När en förvaltare fullgör sin underrättelseskyldighet
enligt 17 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden
rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens,
skall han eller hon använda en blankett med rubriken ”Anmodan
att anmäla en fordran – tidsfrister att beakta”. Om det är
fråga om att lämna synpunkter på en fordran, skall förvaltaren
använda en blankett med rubriken ”Anmodan att lämna synpunkter
angående en fordran – tidsfrister att beakta”. Rubrikerna skall
anges på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

En borgenär med hemvist eller säte i en annan stat inom EES får
anmäla sin fordran, eller komma in med synpunkter på sin
fordran, på den statens officiella språk. Handlingarna skall ha
rubriken ”Anmälan av fordran” respektive rubriken ”Synpunkter
angående fordringar” på svenska. Förvaltaren får begära att
borgenären översätter hela handlingen till svenska.
Förordning (2007:340).

Registrering

4 § En anmälan om registrering enligt 16 § lagen (2005:1047) om
internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och
kreditinstituts insolvens skall göras om försäkringsföretaget
eller kreditinstitutet

1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,

2. har fast egendom eller tomträtt som är införd i
fastighetsregistret,

3. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i
sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

4. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller
intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

5. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt
lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden,

6. har elcertifikat som är registrerade i
elcertifikatsregistret, eller

7. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss
näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.

Av anmälan skall det, förutom uppgift om vilka av punkterna 1-7
som föranleder registrering, framgå

1. vilken gäldenär beslutet avser,

2. vilken domstol som har fattat beslutet,

3. när beslutet har fattats,

4. vem som har utsetts till förvaltare, och

5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifiering av
föremålet för registrering.

5 § När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska
Finansinspektionen anteckna förhållandet i de register
inspektionen för samt underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om
försäkringsföretaget eller kreditinstitutet har beviljats
företagsinteckning,

2. inskrivningsmyndigheten, om företaget eller institutet har
fast egendom eller tomträtt,

3. registermyndigheten, om företaget eller institutet har
registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom
eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i
den,

4. inskrivnings- och registermyndigheterna, om företaget eller
institutet har registrerat luftfartyg eller andel i eller
intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

5. Affärsverket svenska kraftnät, om företaget eller
institutet har elcertifikat som är registrerade i
elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

6. tillståndsmyndigheten, om företaget eller institutet har
tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet
och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma
att upphöra på grund av beslutet om rekonstruktionsåtgärd
eller likvidationsförfarande, eller

7. Kronofogdemyndigheten, om företaget eller institutet har
utmätningsbar egendom i Sverige. Förordning (2011:1485).

Samarbete vid samtidiga likvidationsförfaranden för filialer

6 § När likvidationsförfaranden som gäller filialer till ett
försäkringsföretag eller ett kreditinstitut hemmahörande
utanför EES pågår samtidigt i Sverige och i en annan stat inom
EES, skall Finansinspektionen och förvaltaren sträva efter att
samordna sina åtgärder med motsvarande organ i den andra
staten.