Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

SFS nr
2005:106
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-03-10

Bestämmelserna i 12 kap. 1-4 och 6-12 §§, 14 och 15 kap., 16
kap. 1-5 och 10 §§ samt 20 kap. 4, 10, 12 och 13 §§
försäkringsavtalslagen (2005:104) gäller för
grupplivförsäkringar som meddelas av staten. Vid tillämpning av
14 och 15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning
i övrigt anses varje försäkrad som försäkringstagare, om
försäkringen gäller på hans liv.

Försäkringsvillkor, som i jämförelse med de i första stycket
angivna bestämmelserna är till nackdel för den försäkrade eller
hans rättsinnehavare, är tillåtna om villkoren har godkänts av
en central arbetstagarorganisation.

Övergångsbestämmelser

2005:106

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas även
på försäkringar som har meddelats dessförinnan. Det som sägs i
punkterna 6 och 7 övergångsbestämmelserna till
försäkringsavtalslagen (2005:104) skall dock tillämpas på
motsvarande sätt. I fråga om försäkringsfall som har inträffat
före ikraftträdandet tillämpas äldre rätt.