Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

SFS nr
2005:1074
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1163
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:338

1 § Statligt bidrag får lämnas till den som har kostnader för
särskilt utbildningsstöd. Ärenden om statligt bidrag
administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Förordning (2008:338).

2 § Statligt bidrag får lämnas för särskilt utbildningsstöd som
erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid
universitet, högskola eller folkhögskola. Statligt bidrag får
lämnas även för sådant stöd som erbjuds personer med andra
funktionshinder vilka studerar vid folkhögskola samt för sådant
stöd som erbjuds personer med psykiska och neuropsykiatriska
funktionshinder vilka studerar vid universitet eller högskola.
Förordning (2006:1267).

3 § Särskilt utbildningsstöd, för vilket statligt bidrag får
lämnas, kan omfatta alla de funktioner som hör till den dagliga
livsföringen som den studerande inte klarar av själv och som
inte bör tillgodoses av kommunen eller Försäkringskassan eller
genom andra stödåtgärder av universitet, högskola eller
folkhögskola.

4 § Beslut om bidrag enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:338

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats
före ikraftträdandet.