Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

SFS nr
2005:1093
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1367

1 § I syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar,
föremål och arkivalier vid kulturinstitutioner lämnas enligt
denna förordning bidrag till sysselsättningsåtgärder inom
kulturområdet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Villkor för bidrag

2 § Bidrag får lämnas till myndigheter och juridiska personer
som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som
verkar inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-,
biblioteks-, bild- och form- eller film- och fotoområdet.

3 § Bidrag kan lämnas för gallring, registrering, restaurering,
dokumentation, konservering, digitalisering, magasinering och
liknande åtgärder när det gäller föremål, samlingar och
arkivalier.

Åtgärder som syftar till att tillgängliggöra samlingar, föremål
eller arkivalier skall prioriteras. Det skall också beaktas om
åtgärderna främjar samarbete mellan kulturinstitutioner.

4 § Bidrag får lämnas för kostnaderna för personer som anställs
med anledning av sådana åtgärder som avses i 3 §. Bidrag lämnas
med högst 30 000 kr per månad och anställd.

Ansökan om bidrag

5 § Ansökan ska göras på ett särskilt formulär som
tillhandahålls av Statens kulturråd.

Ansökningar ska lämnas till Statens kulturråd vid den tidpunkt
som rådet föreskriver. Förordning (2007:1367).

Ärendenas handläggning

6 § Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd och avgörs av
generaldirektören.

Statens kulturråd får inhämta synpunkter på ansökningarna från
den som rådet finner lämpligt. Förordning (2007:1367).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1367).

Utbetalning och redovisning

8 § Statens kulturråd får besluta att ett beviljat bidrag inte
skall betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på
grund av felaktiga uppgifter.

9 § Den som fått bidrag skall för uppföljning och utvärdering
av effekterna av sysselsättningsåtgärderna och genomförda
projekt lämna Statens kulturråd de uppgifter som rådet
bestämmer.

Återkrav

10 § Statens kulturråd får besluta att kräva tillbaka bidrag om

1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
eller

3. den redovisning som avses i 9 § inte har lämnats.

Bemyndigande

11 § Statens kulturråd får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

12 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.