Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar

SFS nr
2005:1137
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1140

Tillämpningsområde

1 § Den som äger en lantbruksenhet med stormskog tillgodoräknas
under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna
lag skattereduktion för stormvirke vid 2006-2008 års
taxeringar. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med
ägare.

Om ett svenskt handelsbolag äger en lantbruksenhet med
stormskog, skall skattereduktionen tillgodoräknas delägarna.

Om ett aktiebolag eller ett handelsbolag utan att vara ägare
till lantbruksenheten har rätten att utnyttja skogen på
lantbruksenheten och rätten att tillgodogöra sig inkomsterna
från skogen samt bolaget och lantbruksenheten, direkt eller
indirekt, har samma ägare, skall bolaget vid tillämpningen av
denna lag anses vara lantbruksenhetens ägare.

Denna lag tillämpas inte på staten, landsting, kommuner och
kommunalförbund.

Definitioner, m.m.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229) om inte annat framgår av denna lag.

Med skogsmark avses detsamma som i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

3 § Med stormskog avses i denna lag skogsmark om

1. den är belägen på en lantbruksenhet i Skåne län, Blekinge
län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Hallands län,
Västra Götalands län eller Östergötlands län, och

2. stamvolymen hos de träd på lantbruksenhetens skogsmark som
har skadats av stormen den 8-9 januari 2005 uppgår till mer än
ett års tillväxt.

Villkoret i första stycket 2 anses alltid uppfyllt om
lantbruksenheten är belägen inom någon av de kommuner som
räknas upp i bilaga 1 till denna lag.

4 § Med stormvirke avses i denna lag sågtimmer av barrträd från
stormskog samt massaved eller bränsleved från sådan skog, om
virket har avverkats på grund av stormen den 8-9 januari 2005.

5 § Med bränsleved avses i denna lag stamved av barrträd om
veden

1. stockmäts eller travmäts,

2. är ägnad för energiproduktion,

3. har en längd som inte understiger 240 centimeter, och

4. har en största toppdiameter som inte understiger 3
centimeter.

6 § Med ett års tillväxt avses i denna lag produkten av
lantbruksenhetens skogsmarksareal den 1 januari 2005 enligt den
beskattningsdatabas som Skatteverket för enligt lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet och det tillväxttal som enligt bilaga 2
till denna lag gäller för det län där lantbruksenheten är
belägen.

Om lantbruksenheten har bildats efter den 1 januari 2005,
beräknas tillväxten på enhetens skogsmarksareal vid tidpunkten
för enhetens bildande.

7 § Med virkesmätning avses i denna lag att virkets volym och
beskaffenhet bestäms.

Virkesmätningen skall utföras på sådant sätt som anges i de
allmänna bestämmelserna i de föreskrifter som Skogsstyrelsen
har beslutat med stöd av virkesmätningslagen (1966:209) och
dokumenteras i ett sådant mätbesked som avses i dessa
föreskrifter.

8 § Vid tillämpningen av denna lag skall

– vid omräkning från skogskubikmeter till kubikmeter fast mått
under bark omräkningstalet 0,84 användas, och

– vid omräkning från kubikmeter toppmätt under bark till
kubikmeter fast mått under bark omräkningstalet 1,20 användas.

Villkor för skattereduktion

9 § Skattereduktion tillgodoräknas den som

1. ägt lantbruksenheten vid tidpunkten för avyttring,
utforsling och mätning enligt 10 §, och

2. därefter varit ägare till enheten under tiden fram till
ansökningstillfället.

Den som har avyttrat lantbruksenheten efter den 7 januari 2005
men före den 1 januari 2006 tillgodoräknas skattereduktion om
han eller hon ägt lantbruksenheten vid tidpunkten för avyttring
enligt 10 § och ansöker om reduktion senast den 2 maj 2006.

Om lantbruksenheten övergår till en ny ägare skall de villkor i
första stycket som har uppfyllts av den tidigare ägaren anses
ha uppfyllts av den nya ägaren om denne är den tidigare ägarens
dödsbo eller någon som har övertagit lantbruksenheten genom arv
eller testamente efter sin make, sambo eller förälder eller
genom bodelning med anledning av makens eller sambons död. Den
nya ägaren får i stället för den tidigare ägaren tillgodoräknas
skattereduktion om villkoren i första stycket uppfylls av den
nya ägaren.

Underlag för skattereduktion

10 § Underlaget för skattereduktionen är den mängd stormvirke
som efter den 7 januari 2005 men före den 1 januari 2007

1. avyttras,

2. forslas ut ur stormskog på lantbruksenheten, och

3. mäts vid virkesmätning.

Under den tidsperiod lagen tillämpas ges reduktion bara för den
del av lantbruksenhetens sammanlagda underlag som överstiger
ett års tillväxt, dock minst 200 kubikmeter fast mått under
bark.

Vid tillämpningen av andra stycket skall den del av underlaget
som inte berättigar till reduktion anses hänförlig till de
äldsta mätbeskeden. Om lantbruksenheten har bytt ägare skall
tidigare ägares mätbesked alltid anses vara äldre än senare
ägares mätbesked.

11 § Sökandens underlag utgörs av den del av det underlag som
enligt 10 § kan berättiga till reduktion och som avyttrats,
utforslats och mätts in enligt 10 § under den tid sökanden ägt
lantbruksenheten.

I fall som avses i 9 § andra stycket utgörs sökandens underlag
av den del av det underlag som enligt 10 § kan berättiga till
reduktion och som avyttrats under den tid sökanden ägt
lantbruksenheten samt utforslats och mätts in enligt 10 §
senast när ansökan om reduktion görs.

I fall som avses i 9 § tredje stycket utgörs sökandens underlag
av den del av det underlag som enligt 10 § kan berättiga till
reduktion och som avyttrats, utforslats och mätts in enligt
10 § under den tid sökanden och en tidigare ägare ägt
lantbruksenheten.

Skattereduktionens storlek

12 § Skattereduktionen uppgår till 50 kronor per kubikmeter
fast mått under bark av underlaget enligt 11 §.

13 § Sökanden tillgodoräknas så stor andel av skattereduktionen
som svarar mot sökandens andel i lantbruksenheten vid
tidpunkten för ansökan eller, i fall som avses i 9 § andra
stycket, vid tidpunkten för avyttringen av lantbruksenheten.

I fråga om handelsbolagsdelägare skall skattereduktionen
fördelas mellan dem på det sätt som angetts i ansökan.

Ansökan och beslut

14 § En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos
Skatteverket.

15 § Om flera äger del i en lantbruksenhet, skall de lämna en
gemensam ansökan. Detsamma gäller handelsbolagsdelägare.
Delägare är sökande i fråga om sin rätt till skattereduktion.

16 § Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer,

2. lantbruksenhetens beteckning, taxeringsenhetsnummer, kommun
och län där lantbruksenheten är belägen,

3. sökandens andel i lantbruksenheten vid den tidpunkt som
anges i 13 §,

4. mängden utforslat stormvirke i kubikmeter fast mått under
bark, och

5. datum för avyttring enligt 10 § första stycket 1 avseende
det stormvirke som ansökan avser.

I fråga om handelsbolagsdelägare skall det i ansökan anges hur
skattereduktionen skall fördelas mellan dem.

17 § Till ansökan skall det fogas

1. kopia av avtal om avyttring av stormvirke enligt 10 § första
stycket 1, och

2. kopia av mätbesked från virkesmätning enligt 10 § första
stycket 3.

Om lantbruksenheten inte ligger i någon av de kommuner som
anges i bilaga 1 till denna lag skall till ansökan även fogas
ett intyg som visar att villkoret i 3 § första stycket 2 är
uppfyllt.

18 § Om lantbruksenheten har bytt ägare efter den 7 januari
2005 men före den 1 januari 2007, skall ansökan innehålla
uppgift om ägarbytet.

19 § En ansökan skall, om inte annat följer av 9 § andra
stycket, ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj 2007.

Om en ansökan har kommit in senast den 2 maj 2006, skall
skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig
skatt på grund av 2006 års taxering eller, om taxering inte
sker detta år, vid 2007 års taxering. Kommer en ansökan in
senare än den 2 maj 2006, tillgodoräknas skattereduktionen vid
debitering av slutlig skatt på grund av 2007 års taxering
eller, om taxering inte sker detta år, vid 2008 års taxering.

20 § Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

21 § Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om
uppgifter som avses i denna lag.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas
enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat
beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör
skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller
debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom
omprövning även efter utgången av den tid som föreskrivs för
omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter
det beslut som föranleder ändringen.

Övriga bestämmelser

22 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt
enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §
skattebetalningslagen.

23 § Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt.

24 § Den som inte alls eller endast till viss del kan räkna av
skattereduktionen mot de skatter som anges i 22 § andra stycket
skall vid debitering av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp
som motsvarar den del av reduktionen som inte kan räknas av.

25 § Belopp som tillgodoförts enligt 24 § skall anges på sådant
besked som avses i 11 kap. 15 § skattebetalningslagen
(1997:483).

26 § Bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas inte på belopp som
tillgodoförts enligt 24 §.

27 § Bestämmelsen om företrädaransvar i 12 kap. 6 a §
skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas på motsvarande sätt
i fråga om belopp som tillgodoförts enligt 24 §.

28 § Det belopp som tillgodoräknas sökanden enligt 13 § skall
anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Bilaga 1

Kommuner som avses i 3 § andra stycket:

Ale Mark

Alingsås Markaryd

Alvesta Motala

Aneby Mullsjö

Bollebygd Mölndal

Borås Nybro

Bromölla Nässjö

Båstad Olofström

Eksjö Osby

Emmaboda Partille

Essunga Perstorp

Falkenberg Ronneby

Finspång Sjöbo

Gislaved Svalöv

Gnosjö Svenljunga

Göteborg Sävsjö

Habo Sölvesborg

Halmstad Tingsryd

Herrljunga Tranemo

Hultsfred Tranås

Hylte Ulricehamn

Härryda Uppvidinge

Hässleholm Vaggeryd

Högsby Varberg

Hörby Vetlanda

Höör Vimmerby

Jönköping Vårgårda

Karlshamn Värnamo

Karlskrona Västervik

Kinda Växjö

Klippan Ydre

Kristianstad Åstorp

Kungsbacka Åtvidaberg

Laholm Älmhult

Lerum Ängelholm

Lessebo Örkelljunga

Linköping Östra Göinge

Ljungby

Bilaga 2

Tillväxttal som avses i 6 § första stycket:

Län Tillväxttal (skogskubikmeter per
hektar)

Skåne län 7,4

Blekinge län 7,1

Kronobergs län 5,7

Kalmar län 5,1

Jönköpings län 5,3

Hallands län 6,8

Västra Götalands län 5,8

Östergötlands län 5,4