Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

SFS nr
2005:1214
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1300
Upphävd
2008-01-01

Uppgift

1 § Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete skall självständigt eller i samarbete med
andra aktörer

1. genomföra utvärderingar av det svenska bilaterala och
multilaterala utvecklingssamarbetet,

2. genomföra analyser av det internationella
utvecklingssamarbetet och utvecklingen i utvecklingsländer som
har relevans för det svenska utvecklingssamarbetet, och

3. främja utvecklingen av analys- och utvärderingskapacitet i
samarbetsländerna inom ramen för institutets ordinarie
verksamhet enligt 1 och 2.

Spridning av resultat

2 § Institutet skall sprida information om resultaten av sina
analyser och utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter
och andra intressenter i Sverige och internationellt.

Uppdrag

3 § Institutet får ta uppdrag under förutsättning att det inte
hotar förtroendet för institutets självständiga ställning.
Institutet bestämmer avgifterna för dessa tjänster och får
disponera inkomsterna från verksamheten.

Regeringen kan uppdra åt myndigheten att genomföra
utvärderingar och analyser, dock i mindre omfattning och inte i
sådan utsträckning att det äventyrar myndighetens självständiga
ställning.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

4 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna institutet den
hjälp och den information som institutet behöver för att
fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i
Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella
organisationer och i samarbetsländer.

Myndighetens ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

6 § Vid myndigheten finns en styrelse bestående av myndighetens
chef och högst åtta andra ledamöter. Myndighetens chef är
ordförande i styrelsen.

Referensgrupp

7 § Till institutet skall det knytas en referensgrupp för
verksamheten, bestående av representanter för berörda
departement och myndigheter och för andra intressenter i
verksamheten. Referensgruppen skall bestå av högst tio
ledamöter.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet
med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§.

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i sådana frågor som avses i 19 § samma
förordning.