Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

SFS nr
2005:142
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2005-03-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:784

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om
inskrivning av rätt till luftfartyg.

2 § Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet enligt 1 b §
lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.
Förordning (2008:1221).

Personuppgifter och registerändamål

3 § Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för inskrivningsregistret för
luftfartyg. Med personuppgifter avses i denna förordning
detsamma som i personuppgiftslagen.

Inskrivningsmyndigheten skall se till att det inte förekommer
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
inskrivningsmyndigheten i enskilda fall uppställa särskilda
villkor för behandlingen av personuppgifter.

4 § I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i registret,

b) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

c) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den
information som finns i registret,

2. förvärv, avyttring eller nyttjande av sådan egendom som
registreras i registret, och

3. kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet
där den information som ingår i registret utgör underlag för
prövningar eller beslut.

5 § Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 4 §
ge en annan myndighet eller någon annan direktåtkomst till
inskrivningsregistret.

Inskrivningsregistrets innehåll

6 § Registret skall innehålla de uppgifter som framgår av
7-–12 §§.

Registret får även innehålla annan information som har samband
med information som ingår i registret (tilläggsinformation).
Bestämmelser om sådan information finns i 24 §.

Tilläggsinformation skall redovisas skild från övriga uppgifter
i registret.

7 § Inskrivningsregistret skall vara uppdelat i avdelningar för

1. luftfartyg,

2. förvärv,

3. nyttjanderätter,

4. inteckningar, och

5. övriga anteckningar.

8 § I avdelningen för luftfartyg införs

1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,

2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning,

3. luftfartygets tillverkningsnummer,

4. anteckning om att luftfartyget avförts ur
luftfartygsregistret, och

5. anteckning om att luftfartyget enligt 2 kap. 6 §
luftfartslagen (2010:500) ska avföras från
luftfartygsregistret, men att medgivande enligt 2 kap. 7 §
samma lag inte har lämnats. Förordning (2010:1082).

9 § I avdelningen för förvärv införs

1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer,
om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande
utlänning, nationalitet,

2. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan
om inskrivning,

3. anteckning om förvärvets omfattning och art samt dagen för
förvärvet,

4. anteckning om äganderättsförbehåll eller annat villkor som
inskränker rätten att överlåta, upplåta eller inteckna
luftfartyget, tillsammans med namn, person-, samordnings- eller
organisationsnummer, om sådant finns, hemvist och postadress
för den till vars förmån villkoret gäller,

5. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen
inte är densamma som dagen för ansökan,

6. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,

7. hänvisning till en ny förvärvares ansökan och omfattningen
av dennes förvärv, om ansökan inte bifallits,

8. anteckning om namnändring för ägare,

9. anteckning om att förvärvet är ofullbordat,

10. anteckning om överklagande av beslut om inskrivning av
förvärv och om lagakraftvunnet beslut i anledning av
överklagandet,

11. anteckning om att talan har väckts om hävning eller
återgång av förvärv av ett luftfartyg eller om bättre rätt till
sådan egendom,

12. anteckning om att mål som avses i 11 har avgjorts genom dom
eller slutligt beslut som vunnit laga kraft, och

13. anteckning om att ägaren till ett luftfartyg har försatts i
konkurs.

Om sökanden förvärvat luftfartyget eller andel i detta genom
flera förvärv, anges det sammanlagda innehav för vilket
inskrivning sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda
förvärven skall i sådant fall inte anges.

Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införs
uppgift om vilken myndighet som förvaltar luftfartyget.

10 § I avdelningen för nyttjanderätter införs

1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer,
om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande
utlänning, nationalitet,

2. anteckning om nyttjanderättens beskaffenhet och dagen för
upplåtelsen,

3. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan,

4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen
inte är densamma som dagen för ansökan,

5. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,

6. hänvisning till en ny nyttjanderättshavares ansökan, om
ansökan inte bifallits, och

7. anteckning om överklagande av ett beslut om inskrivning av
nyttjanderätt och om lagakraftvunnet beslut i anledning av
överklagandet.

Nyttjanderätter redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
nyttjanderätter med lika rätt anges det särskilt.

11 § I avdelningen för inteckningar införs

1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer,
om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande
utlänning, nationalitet,

2. inteckningsbelopp med siffror och uppgift om valuta,

3. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan
om inteckning,

4. anteckning om att luftfartyget är intecknat för en fordran
tillsammans med ett annat luftfartyg,

5. anteckning om att luftfartyget är intecknat tillsammans med
ett lager av reservdelar eller en andel av ett lager av
reservdelar,

6. beslut som innefattar bifall till ansökan om inteckning, om
beslutsdagen inte är densamma som dagen för ansökan,

7. beslut som inte innefattar bifall till ansökan om
inteckning,

8. vid anteckning om innehav av inteckning, hänvisning till
dagboken, innehavarens namn och postadress eller i den mån
ägaren gjort en avbetalning på det intecknade beloppet,
hänvisning till denne,

9. anteckning om att innehav av inteckning upphört,

10. anteckning om utbyte, avskrivning, dödning eller annan
förändring av inteckning,

11. anteckning om överklagande av ett beslut om inteckning och
om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet, och

12. anteckning om att en inteckning helt eller delvis är
ogiltig enligt en dom eller ett slutligt beslut som vunnit laga
kraft, eller på grund av förhållande som avses i 36 § lagen
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

Inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

12 § I avdelningen för övriga anteckningar införs

1. anteckning om att ett luftfartyg eller en rättighet som
skrivits in i sådan egendom blivit föremål för kvarstad,
betalningssäkring eller utmätning, eller när en
konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg eller en
rättighet som skrivits in i sådan egendom ska säljas
exekutivt,

2. beslut som avses i 1 om kvarstad, betalningssäkring eller
utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om
exekutiv försäljning av ett luftfartyg eller en rättighet som
skrivits in i sådan egendom har förfallit av annan anledning,

3. anteckning om att anmälan, bevis eller fördelningslängd
kommit in som visar inverkan på inteckning av exekutiv
försäljning,

4. anteckning om att någon i enlighet med 10 kap. 6 §
luftfartslagen (2010:500) skriftligen anmäler att han eller
hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i
luftfartyget,

5. anteckning om att luftfartyget är föremål för luftpanträtt
som ska erkännas enligt lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande
internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,

6. anteckning om att luftpanträtt som avses i 4 och 5 har
upphört att gälla,

7. anteckning om att domstol har meddelat sådan förklaring
som avses i 26 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till
luftfartyg,

8. anteckning om rättelse avseende införing i registret,

9. anteckning om förhållanden som annars enligt lag eller
annan författning ska antecknas i registret och som inte ska
införas i annan avdelning, och

10. datum för anteckningen och aktnummer.
Förordning (2010:1082).

Ansökningsförfarandet

13 § En ansökan i ett inskrivningsärende skall innehålla de
uppgifter som anges i 8 § 1–3. Därutöver skall i förekommande
fall ansökan innehålla

1. de uppgifter som anges i 9 § första stycket 1, 3, 4 och 9,
om ansökan avser inskrivning av förvärv,

2. de uppgifter som anges i 10 § första stycket 1 och 2, om
ansökan avser inskrivning av nyttjanderätt, och

3. de uppgifter som anges i 11 § första stycket 1, 2, 4, 5, 8
och 10, om ansökan avser inteckning.

14 § En handling som åberopas som bevis om förvärv av
luftfartyg eller avtal om nyttjanderätt skall ges in
tillsammans med två bestyrkta kopior. Om sökanden inte gör det
skall inskrivningsmyndigheten framställa kopior på sökandens
bekostnad.

15 § Om en handling, som åberopas inför
inskrivningsmyndigheten, är skriven på något annat språk än
svenska, danska, norska eller engelska, får myndigheten begära
att den översätts.

Inskrivningsmyndigheten får också begära en översättning av en
handling som skrivits på engelska om det är nödvändigt för
förståelsen av den. Om någon tillförlitlig översättning inte
ges in får myndigheten översätta handlingen på sökandens
bekostnad.

16 § I inskrivningsärenden och i ärenden om exekutiv åtgärd
avseende luftfartyg får inskrivningsmyndigheten på lämpligt
sätt ta kontakt direkt med utländska myndigheter.

I dessa fall får sådana personuppgifter som är nödvändiga för
handläggningen av ärendet överföras till de utländska
myndigheterna.

Dagböcker

17 § Inskrivningsmyndigheten skall föra dagbok över
inskrivningsärendena (A). Över de ärenden som inte omedelbart
leder till införing i inskrivningsregistret förs också dagbok
(B).

Dagböckerna förs enligt formulär som fastställs av
inskrivningsmyndigheten. Dagböckerna förs i särskilda
nummerserier.

18 § Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de handläggs
och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling
anges vilken dag den inkommit eller upprättats och
dagboksnummer.

För varje inskrivningsdag som inskrivningsärende enligt lagen
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg handläggs,
skall den som har fattat beslut i ärendet med sitt namn
bestyrka vad som har förts in i dagboken.

19 § En uppgift i en dagbok får inte ändras eller tas bort
sedan ärendet expedierats. Rättelse i dagboken sker genom att
korrekta uppgifter läggs till de tidigare uppgifterna med en
anteckning om datum för rättelsen. Rättelsen skall bestyrkas av
den som fattat beslut om denna.

Minnesbok

20 § Inskrivningsmyndigheten skall föra en minnesbok som dag
för dag visar vilka sammanträden som skall hållas och vad som i
övrigt kan behöva iakttas en viss dag på grund av meddelade
beslut.

Aktbildning

21 § För varje luftfartyg förs handlingarna samman till en akt.
Akten förvaras efter nationalitets- och
registreringsbeteckning.

För varje akt skall ett förteckningsblad föras. På
förteckningsbladet skall det finnas uppgift om de handlingar
som akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i
löpande följd i den ordning de inkommit eller upprättats.

Sammanträden

22 § Sammanträden hålls på inskrivningsmyndighetens kansliort
eller, om det finns särskilda skäl, på annan ort inom landet
där det är lämpligt med hänsyn till utredningen.

Protokoll skall föras om vad som förekommer vid sammanträdet.
Protokollet tillförs handlingarna i ärendet, när detta tas upp
till fortsatt handläggning.

Har inskrivningsmyndigheten kallat någon som inte är sökande
för att höras i ärendet, har den som inställt sig rätt till
ersättning av allmänna medel. Om det finns särskilda skäl, får
inskrivningsmyndigheten besluta att kostnaderna skall betalas
av sökanden eller att den som inställt sig skall stå för sina
kostnader.

Ersättning av allmänna medel betalas enligt förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Sådan kostnad skall stanna på staten.

Införing i registret

23 § Införing i inskrivningsregistret sker över terminal och
anses verkställd när handläggarens instruktion att
databehandlingen skall slutföras lämnats över terminalen. Varje
införingsåtgärd skall bestyrkas av handläggaren.

Uppstår avbrott i informationssystemets drift eller finns det
andra särskilda skäl, får införing i stället göras på
tillfälligt upprättat registerupplägg. Sådan införing anses
gjord när den bestyrkts av handläggaren. Den skall föras över
till informationssystemet snarast möjligt efter driftavbrottet.

Äldre förhållanden

24 § Förhållanden som inte längre gäller skall inte redovisas i
inskrivningsregistret.

När luftfartyg avförs från registret, skall uppgifterna om
egendomen föras över till en särskild arkivförteckning.
Uppgifterna skall anses utgöra tilläggsinformation till
inskrivningsregistret.

Bevis om beslut

25 § Ett bevis skall utfärdas i inskrivningsärende som rör

1. inskrivning av förvärv,

2. inskrivning av nyttjanderätt,

3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om
innehavaren är någon annan än ägaren,

4. ändring av luftfartygets nationalitets- och
registreringsbeteckning,

5. avförande från registret och

6. rättelse av oriktig uppgift i registret.

26 § Bevis utfärdas på en blankett enligt ett formulär som
fastställs av inskrivningsmyndigheten. Består ett bevis om
inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning av flera
sidor numreras dessa i följd för hela beviset. På sista sidan
av ett sådant bevis skall uppgift lämnas om det antal sidor
beviset omfattar.

Ett bevis dateras och undertecknas av den som fattat beslutet.
Består ett bevis om inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller
inteckning av två eller flera blad dateras och undertecknas
varje blad. På varje blad anges nationalitets- och
registreringsbeteckningen för det luftfartyg som beviset
gäller.

27 § Bevis om inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller
inteckning skall innehålla uppgift om

1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,

2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan,

3. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer,
om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande
utlänning, nationalitet,

4. i fråga om inteckning, inteckningsbelopp med siffror och
uppgift om valuta, och

5. de uppgifter som enligt lag eller annan författning har
förts in i registret (registerutdrag).

Tillsammans med ett sådant bevis skall upplysning lämnas om
verkan av inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller
inteckning i luftfartyg enligt svensk rätt.

Efter utbyte av inteckningshandling utfärdas bevis om
inteckning enligt första stycket. Utbytt bevis om inteckning
skall göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten.

28 § Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar till
sådant fartyg, skall inskrivningsmyndigheten på begäran utfärda
ett särskilt bevis beträffande reservdelarna. Beviset skall
innehålla de uppgifter som anges i 27 §.

29 § När inskrivningsmyndigheten utfärdar bevis om avförande
från registret skall den på begäran också tillhandahålla en
upplysning om registrets innehåll beträffande egendomen vid
avförandet. Upplysningen lämnas genom registerutdrag.

Om det behövs, skall inskrivningsmyndigheten, tillsammans med
ett beslut om avförande, lämna en skriftlig upplysning på
engelska eller franska om beslutets innebörd.

30 § Om en inteckning dödas enligt 22 § lagen (1955:227) om
inskrivning av rätt till luftfartyg, skall det ingivna beviset
om inteckning göras obrukbart och behållas av
inskrivningsmyndigheten.

31 § Om det uppmärksammas att det finns en felskrivning i ett
utfärdat bevis i ett inskrivningsärende, skall ett nytt bevis
utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall krävas
tillbaka, göras obrukbar och behållas av
inskrivningsmyndigheten.

Upplysning om registrets innehåll

32 § Uppgifter ur inskrivningsregistret skall på begäran lämnas
i form av registerutdrag. Registerutdrag skall innehålla de
uppgifter som enligt lag eller annan författning har förts in i
registret beträffande egendomen. Även rubrikerna till sådana
avdelningar i inskrivningsregistret som inte innehåller någon
uppgift skall ingå i registerutdraget. Av registerutdraget
skall det framgå till vilken inskrivningsdag det hänför sig.

33 § Ett registerutdrag utfärdas på en blankett enligt ett
formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Består ett
registerutdrag av flera sidor numreras dessa i följd för hela
utdraget. På sista sidan av ett sådant registerutdrag skall
uppgift lämnas om det antal sidor detta omfattar.

Registerutdraget dateras och undertecknas av den som är
ansvarig för dess riktighet. Består utdraget av två eller flera
blad dateras och undertecknas varje blad. På varje blad anges
nationalitets- och registreringsbeteckningen för det luftfartyg
som utdraget gäller.

34 § På begäran skall inskrivningsmyndigheten utfärda ett
särskilt intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget
i inskrivningsregistret.

Underrättelser

35 § Ändras en införing i inskrivningsregistret utan ansökan
eller anmälan av ägare, skall inskrivningsmyndigheten genast
underrätta denne om ändringen.

36 § Underrättas inskrivningsmyndigheten om att ett luftfartyg,
som har skrivits in i inskrivningsregistret, utomlands

1. belagts med kvarstad,

2. utmätts,

3. skall säljas exekutivt, eller

4. att en sådan åtgärd mot luftfartyget hävts eller återgått,

skall myndigheten genast sända meddelande till ägaren och var
och en som enligt anteckning i registret är
nyttjanderättshavare eller innehavare av inteckning i
luftfartyget. Är luftfartyget också utmätt i Sverige skall
upplysning lämnas om utmätningen och utmätningssökanden samt om
att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4 kap. 30 §
utsökningsbalken gäller som panträtt.

Avser underrättelsen en beslutad utmätning eller en beslutad
exekutiv försäljning, skall inskrivningsmyndigheten snarast
sända ett registerutdrag för luftfartyget till den utländska
myndighet som handlägger exekutionsärendet. Till
registerutdraget skall fogas en upplysning om verkan av
inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning i
luftfartyg enligt svensk rätt. Är luftfartyget utmätt också i
Sverige skall upplysning lämnas om att den rätt som vunnits
genom utmätningen enligt 4 kap. 30 § utsökningsbalken gäller
som panträtt.

Avgifter

37 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om
inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela
föreskrifter om avgifter för användningen av registret.
Förordning (2011:784).

38 § Har upphävts genom förordning (2011:784).

Övriga bestämmelser

Delgivning m.m.

39 § Skall inskrivningsmyndigheten underrätta någon om
innehållet i en handling eller om något annat får det ske genom
delgivning.

En underrättelse till sökanden eller annan enligt lagen
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg eller denna
förordning får skickas till denne i rekommenderat brev.

Biträde åt inskrivningsmyndigheten

40 § Kronofogdemyndigheten och Luftfartsverket ska ge hjälp i
form av sådan utredning om luftfartyg som
inskrivningsmyndigheten behöver för att föra ett
tillförlitligt register. Förordning (2010:1082).