Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

SFS nr
2005:30
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2005-02-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1402
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:929

1 § Stöd för investeringar i energieffektivisering och
konvertering till förnybara energikällor som har beslutats av
länsstyrelsen eller Boverket och som avser stödberättigande
åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2005-31
december 2008 får tillgodoföras fastighetsägaren genom
kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne
enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2006:929).

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § får
krediteras skattekonto.

3 § Krediteringar på skattekonto med stöd av denna lag får inte
minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 1
000 miljoner kronor 2006, 500 miljoner kronor 2007 och 500
miljoner kronor 2008. Lag (2006:929).