Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

SFS nr
2005:340
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:949

1 § Denna lag skall tillämpas i Synskadades Riksförbunds
verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och
återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning
och återtagande av ledarhund.

Ansökan om dispositionsrätt till en ledarhund görs hos
Synskadades Riksförbund på den blankett som förbundet
tillhandahåller.

2 § För att kunna tilldelas dispositionsrätt till en av
Synskadades Riksförbunds ledarhundar skall sökanden

1. vara minst 18 år,

2. ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn,

3. ha behov av samt kunna använda ledarhund som
förflyttningshjälpmedel,

4. ha en stabil social situation,

5. ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda
levnadsvillkor, samt

6. vara bosatt i Sverige.

3 § Synskadades Riksförbund prövar ansökningar om
dispositionsrätt till ledarhund. Om förutsättningarna enligt
2 § är uppfyllda skall Synskadades Riksförbund bifalla ansökan.
Den som har fått en dispositionsrätt till en ledarhund skall
genom ett särskilt beslut tilldelas en ledarhund inom rimlig
tid. Härvid skall hänsyn tas till tillgången på ledarhundar,
antalet sökande och den enskildes önskemål.

4 § Den som tilldelats en ledarhund skall tillsammans med
hunden genomgå fortlöpande utbildning och se till att
ledarhunden får den veterinärvård som behövs.

5 § En dispositionsrätt till ledarhund skall tas tillbaka om
den som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i 2
eller 4 § och detta beror på en omständighet som inte är
tillfällig eller obetydlig.

Frågor om att ta tillbaka dispositionsrätt till ledarhund
prövas av Synskadades Riksförbund efter ansökan, anmälan eller
på eget initiativ. Beslutar Synskadades Riksförbund om att ta
tillbaka dispositionsrätt skall förbundet samtidigt besluta att
hunden skall återlämnas. I beslutet skall anges när hunden
senast skall vara återlämnad till förbundet.

En ledarhund som inte längre är tjänstduglig får återtas utan
att dispositionsrätten till ledarhunden tas tillbaka.

6 § I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser
i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig
muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22 § om överklagande,

– 23 och 24 §§ om hur beslut överklagas,

– 25 § om överlämnande av överklagande m.m.,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

7 § Beslut om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt
till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Synskadades
Riksförbund skall därvid vara den enskildes motpart.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över
Synskadades Riksförbunds verksamhet enligt denna lag.
Inspektionen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta
del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får
förenas med vite. Lag (2012:949).

Övergångsbestämmelser

2005:340

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 men tillämpas inte
i de fall ledarhunden tilldelats tidigare.