Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

SFS nr
2005:375
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-02

1 § Stöd till kommuner för kvalitetsutveckling inom vården och
omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på ett sådant
skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

2 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd som
enligt 1 § skall krediteras skattekonto.