Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

SFS nr
2005:376
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-02

Syfte och förutsättningar för stöd

1 § Stöd enligt denna förordning kan lämnas till kommuner i
syfte att bidra till en höjning av kvaliteten i vården och
omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen.

Stödet får användas till insatser för att synliggöra och ta
till vara den befintliga kompetensen eller att höja kompetensen
hos personalen i de verksamheter som kommunerna, oavsett
driftsform, ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) eller socialtjänstlagen (2001:453) och som avser
vård och omsorg om äldre.

2 § Stöd får lämnas till kommuner som bedriver eller avser att
inleda ett långsiktigt arbete med att skapa hållbara system för
verksamhetsnära kvalitets- och kompetensutveckling som en
integrerad del i den ordinarie verksamheten.

3 § Stöd får lämnas för att täcka kostnader för utbildning
eller andra insatser för kompetensutveckling. I ett beslut om
stöd kan anges att en viss del av stödet får användas för att
täcka kommunens kostnader för uppföljning och utvärdering av
insatserna.

Stöd får inte lämnas för att täcka andra kostnader som
uppkommer för kommunen i samband med insatserna. Undantag får
göras om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarandet

4 § Ansökan om stöd görs hos den statliga kommittén
Kompetensstegen (S 2004:10) på den blankett som kommittén
tillhandahåller.

5 § Det skall framgå av ansökan om samråd har skett med berörda
fackliga organisationer, pensionärsorganisationer,
anhörigorganisationer eller andra organisationer.

6 § En kommun kan ansöka om stöd till insatser som genomförs i
en enskild kommun eller av flera kommuner tillsammans.

Beslut om att ansöka om stöd skall fattas av kommunstyrelsen.

Det skall framgå av ansökan med vilket belopp respektive kommun
ansöker om kreditering på skattekontot.

Handläggning av ansökan om stöd

7 § Beslut om stöd fattas av regeringen efter förslag från
Kompetensstegen (S 2004:10).

Kompetensstegen bereder ansökningar om stöd från kommunerna och
lämnar vid fem tillfällen över förslag till regeringen på vilka
kommuner som bör beviljas stöd och med vilket belopp. Ansökan
skall senast ha inkommit till Kompetensstegen

– den 1 september 2005 för att avse tid från och med september
2005,

– den 1 mars 2006 för att avse tid från och med mars 2006,

– den 1 september 2006 för att avse tid från och med september
2006,

– den 1 mars 2007 för att avse tid från och med mars 2007,

– den 1 september 2007 för att avse tid från och med september
2007.

8 § Stöd lämnas genom kreditering på skattekonto enligt 1 §
lagen (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för kompetensutveckling.

Stödet krediteras mottagarens skattekonto den 12 i månaden
efter den månad då beslutet om stödet fattades, med undantag
för januari månad då stödet i stället krediteras den 17.

9 § Regeringen skall lämna de uppgifter som behövs till
Skatteverket för krediteringen enligt 8 §.

Användning och redovisning av stödet

10 § Insatser som genomförs med stöd skall påbörjas inom sex
månader efter det att beslutet om stöd fattades.

Regeringen anger i beslutet under vilken tidsperiod stödet får
användas.

Beslutet upphör att gälla om insatserna inte har påbörjats inom
den tid som anges i första stycket eller om stödet inte används
under den tidsperiod som följer av andra stycket.

11 § Beviljat stöd får användas endast för kostnader som kan
hänföras till tid från och med den sista ansökningsdagen för
det ansökningstillfälle enligt 7 § som ansökan avser.

12 § En kommun som har beviljats stöd skall redovisa hur det
har använts.

Regeringen lämnar närmare anvisningar för redovisningen i
besluten om stöd.

Återkrav

13 § Beviljat stöd får återkrävas helt eller delvis om

1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller
på annat sätt har föranlett att stöd har beviljats eller
beviljats med för högt belopp,

2. stödet har använts eller kan antas ha använts för något
annat än det som avsetts, eller

3. beslutet om stöd upphört att gälla enligt 10 §.

Beslut om återkrav av stöd fattas av regeringen efter förslag
från Kompetensstegen (S 2004:10) eller på annat sätt som
regeringen bestämmer.

Uppföljning och utvärdering av insatserna

14 § En kommun som har beviljats stöd skall följa upp de
insatser som har genomförts med stödet. Vid uppföljningen skall
kommunen analysera vilka resultat som har uppnåtts genom
insatserna.

Kommunen skall bifoga en sammanställning av resultatet av
uppföljningen till redovisningen enligt 12 §.

15 § Kompetensstegen (S 2004:10) skall på en övergripande nivå
kontinuerligt följa upp vilka effekter på kvaliteten inom
vården och omsorgen om äldre stöd enligt denna förordning har.

16 § Regeringen ansvarar för att en extern utvärdering görs av
stödet och effekterna av den valda formen för statligt stöd
till kommuner.

Överklagande

17 § Regeringens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.