Naturgaslag (2005:403)

SFS nr
2005:403
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m.SFS 2015:251

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar,
lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel
med naturgas i vissa fall. Lag (2012:274).

Definitioner

2 § Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från
biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt
att använda dessa gaser i ett naturgassystem.

Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.
Lag (2014:246).

3 § Med naturgasledning avses i denna lag rörledning, mät- och
reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och
kompressorstation.

4 § Med lagringsanläggning avses i denna lag en anläggning för
lagring av naturgas, om anläggningen är ansluten till en
naturgasledning som används för överföring av naturgas.

5 § Med förgasningsanläggning avses i denna lag en anläggning
för förgasning av kondenserad naturgas, om anläggningen är
ansluten till en naturgasledning som används för överföring av
naturgas.

Bestämmelserna om förgasningsanläggning tillämpas också på
anläggningar som används för kondensering av naturgas och för
import och lossning av kondenserad naturgas, om anläggningen är
ansluten till en naturgasledning som används för överföring av
naturgas.

6 § Med överföring av naturgas avses i denna lag överföring av
naturgas för annans räkning genom såväl transmissionsledningar
som distributionsledningar.

6 a § Med transmission avses i denna lag överföring av
naturgas i en högtrycksledning eller ett nät som i huvudsak
består av högtrycksledningar med undantag för
högtrycksledning som huvudsakligen används i samband med
lokal distribution av naturgas. Lag (2012:336).

6 b § Med distribution avses i denna lag överföring av
naturgas genom lokala eller regionala rörledningsnät till
kunder. Lag (2013:209).

7 § Med naturgasföretag avses företag som överför eller
bedriver handel med naturgas samt innehavare av
lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar.

7 a § Med transmissionsnätsoperatör avses i denna lag den
som bedriver transmission. Lag (2012:336).

8 § Med konsument avses en fysisk person till vilken naturgas
överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller
utanför näringsverksamhet. Lag (2006:646).

8 a § Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter
som ett naturgasföretag högst får uppbära från överföring av
naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till
förgasningsanläggning under en tillsynsperiod.
Lag (2013:209).

Ansvarig myndighet

9 § Regeringen skall utse en myndighet som skall handlägga de
frågor som enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen ligger på tillsynsmyndigheten.
Lag (2006:646).

2 kap. Koncession

Allmänt om koncession

1 § En naturgasledning får inte byggas eller användas utan
tillstånd (koncession) av regeringen. Åtgärder för att bereda
plats för en naturgasledning, såsom sprängning, schaktning,
skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder, får
inte vidtas innan koncession har meddelats.

Koncession krävs inte för en naturgasledning som är belägen
efter en mät- och reglerstation.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på
koncession enligt första stycket i fråga om vissa slag av
naturgasledningar eller vissa slag av åtgärder med
naturgasledningar.

1 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten ska i det enskilda fallet efter ansökan
av den som avser att bygga eller som använder en
naturgasledning, lämna ett bindande besked om huruvida
ledningen omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 1 § tredje stycket. Lag (2013:209).

2 § En lagringsanläggning får inte byggas eller användas utan
koncession av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en
lagringsanläggning, såsom sprängning, schaktning,
skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder, får
inte vidtas innan koncession har meddelats.

3 § En förgasningsanläggning får inte byggas eller användas
utan koncession av regeringen. Åtgärder för att bereda plats
för en förgasningsanläggning, såsom sprängning, schaktning,
skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder, får
inte vidtas innan koncession har meddelats.

4 § Om regeringen har meddelat koncession för en
naturgasledning, en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning, får förbud inte meddelas med stöd av
miljöbalken mot att bygga och använda ledningen eller
anläggningen.

Förutsättningar för meddelande av koncession

5 § Koncession får meddelas endast om ledningen eller
anläggningen är lämplig från allmän synpunkt.

6 § Koncession får inte strida mot en detaljplan eller mot
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

7 § Vid prövning av frågor om meddelande av koncession ska
bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken
tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om
koncession. När det gäller förfarandet, kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och
planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där
sägs om tillståndsmyndighet ska gälla regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2010:895).

8 § En koncession får beviljas endast den som från allmän
synpunkt är lämplig att utöva den verksamhet som avses med
koncessionen. Det skall särskilt beaktas om sökanden kan antas
ha vilja och förmåga att dels utöva den verksamhet som avses
med koncessionen, dels utöva verksamheten enligt de
föreskrifter och villkor som kommer att gälla för verksamheten.

Koncessionsvillkor

9 § En koncession för en naturgasledning skall ange
rörledningens huvudsakliga sträckning.

En koncession för en naturgasledning, en lagringsanläggning
eller en förgasningsanläggning skall förenas med de villkor som
behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt. Den
skall också förenas med de villkor för ledningens eller
anläggningens utförande och nyttjande som behövs av
säkerhetsskäl eller som behövs för att i övrigt skydda
människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och
främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och
andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän
synpunkt.

Det får anges som villkor för en koncession att ledningen eller
anläggningen skall vara färdigställd inom en viss tid. Om det
finns särskilda skäl, får regeringen förlänga den angivna
tiden. Ansökan om förlängning skall göras före utgången av den
angivna tiden.

10 § En koncession får för sin giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort den berörda ledningen eller anläggningen och
att vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är
tillräcklig, får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta om ytterligare
säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten och
förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Koncessionens giltighetstid

11 § En koncession skall meddelas för fyrtio år. Om det finns
särskilda skäl eller om sökanden begär det, får dock kortare
tid bestämmas.

Förlängning av giltighetstiden

12 § Koncessionens giltighetstid får på ansökan av
koncessionshavaren förlängas med fyrtio år i taget. Om det
finns särskilda skäl eller om sökanden begär det, får dock
kortare tid bestämmas.

I ett ärende om förlängning av giltighetstiden skall 5-9 §§
tillämpas.

Ansökan om förlängning av giltighetstiden bör göras senast två
år före koncessionstidens utgång. Koncessionen gäller till dess
att ansökningen har prövats slutligt.

Överlåtelse av koncession

13 § En koncession får inte överlåtas utan tillstånd.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten prövar frågor om tillstånd. Vid prövning av
en ansökan om överlåtelse av koncession skall 8 § tillämpas.

Återkallelse av koncession

14 § En koncession får återkallas helt eller delvis

1. om den berörda ledningen eller anläggningen inte har använts
under tre år i följd och inte längre behövs för en säker
energiförsörjning, eller

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina
skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, enligt villkoren i koncessionen
eller enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller för den
berörda ledningens eller anläggningens drift.

Frågor om återkallelse av koncession prövas av regeringen.

Återställning

15 § Om en koncession upphör att gälla, är den som senast haft
koncessionen skyldig att ta bort den berörda ledningen eller
anläggningen samt vidta andra åtgärder för återställning, om
det behövs från allmän eller enskild synpunkt.

I samband med att koncessionen upphör att gälla skall
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten fastställa koncessionshavarens skyldigheter
enligt första stycket.

Om den som senast haft koncessionen inte fullgör sina
skyldigheter enligt första stycket, får tillsynsmyndigheten
förelägga denne vid vite att fullgöra skyldigheterna eller
besluta att åtgärderna skall vidtas på dennes bekostnad. Ett
beslut om att åtgärderna skall vidtas på den tidigare
koncessionshavarens bekostnad får verkställas.

16 § Om en ledning eller anläggning har byggts utan koncession
där sådan behövs, får tillsynsmyndigheten förelägga ledningens
eller anläggningens innehavare att ta bort denna samt att vidta
andra åtgärder för återställning, om det behövs från allmän
eller enskild synpunkt.

Om innehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt första
stycket, får tillsynsmyndigheten förelägga innehavaren vid vite
att fullgöra skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall
vidtas på innehavarens bekostnad. Ett beslut om att åtgärderna
skall vidtas på innehavarens bekostnad får verkställas.

17 § Om någon annans mark behöver tas i anspråk för
återställning, får tillsynsmyndigheten besluta att tillträde
till marken skall lämnas under viss tid.

Återställningen skall utföras så att minsta skada och intrång
vållas. Byggnader får uppföras eller vägar byggas endast om
markens ägare och den som har nyttjanderätt eller servitut
avseende marken samtyckt till det eller om tillsynsmyndigheten
lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas endast om
åtgärden är oundgängligen nödvändig för att återställningen
skall kunna utföras.

Om återställningen orsakar skada eller intrång, skall
ersättning för detta lämnas. Talan om ersättning väcks vid den
mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större
delen av denna ligger. Lag (2010:942).

Naturgasledning inom område för trafikled

18 § Innehavaren av en naturgasledning som har byggts inom
området för en befintlig allmän väg, enskild väg som hålls
öppen för trafik, järnväg, tunnelbana eller spårväg eller kanal
eller annan sådan vattentrafikled (trafikled) är skyldig att,
om trafikleden skall ändras, vidta och bekosta de åtgärder med
naturgasledningen som behövs för att ändringen skall kunna
genomföras.

Om åtgärden vidtas med en naturgasledning där denna korsar en
trafikled, skall dock den som förvaltar trafikleden ersätta
innehavaren av ledningen för kostnaden för åtgärden.

19 § Om en naturgasledning som har byggts inom området för en
befintlig trafikled medför ökade kostnader för trafikledens
underhåll, skall innehavaren av ledningen ersätta dessa ökade
kostnader.

20 § Om arbete på en naturgasledning, som har byggts inom
området för någon annan trafikled än allmän väg, kan inverka på
trafiksäkerheten eller om arbetet medför större ingrepp i
trafikleden, skall det utföras efter anvisningar av den som
förvaltar trafikleden eller genom dennes försorg. Innehavaren
av ledningen skall svara för kostnaden för arbetet.

Om en naturgasledning blivit skadad och dröjsmål med
reparationen skulle orsaka avsevärd olägenhet, får
ledningsinnehavaren påbörja reparationen även om skadan inte
hunnit anmälas till trafikledens förvaltare.
Ledningsinnehavaren skall dock snarast underrätta trafikledens
förvaltare om det påbörjade arbetet.

I fråga om arbete med naturgasledning inom område för allmän
väg gäller 44 § väglagen (1971:948).

3 kap. Skyldigheter för innehavare av naturgasledningar

Inledande bestämmelse

1 § Ett företag som innehar en naturgasledning och bedriver
överföring av naturgas ansvarar för drift och underhåll och,
vid behov, utbyggnad av sitt ledningssystem och, i tillämpliga
fall, dess anslutning till andra ledningssystem. Företaget
svarar också för att dess ledningssystem är säkert,
tillförlitligt och effektivt och för att det på lång sikt kan
uppfylla rimliga krav på överföring av naturgas.

Juridisk och personell åtskillnad

2 § Ett företag som bedriver överföring av naturgas får inte
bedriva handel med naturgas.

En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva produktion av
naturgas eller produktion av eller handel med el.
Lag (2011:713).

2 a § En transmissionsnätsoperatör ska vara oberoende av
företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas
eller el. Lag (2011:713).

2 b § Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar
kontroll över ett företag som bedriver produktion av eller
handel med naturgas eller el, får inte utöva kontroll över
eller någon rättighet gentemot en transmissionsnätsoperatör.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar
kontroll över en transmissionsnätsoperatör, får inte utöva
kontroll över eller någon rättighet gentemot ett företag som
bedriver produktion av eller handel med naturgas eller el.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse
ledamöter till styrelsen eller motsvarande organ hos en
transmissionsnätsoperatör, får inte utöva kontroll över eller
någon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktion
av eller handel med naturgas. Lag (2011:713).

2 c § Det som anges i 2 b § gäller inte kontroll eller
rättighet som utövas av staten genom regeringen.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 2 a § och 2 b § första och
andra styckena hindrar inte att en transmissionsnätsoperatör
bedriver sådan produktion av el som avses i 3 kap. 1 a § andra
stycket ellagen (1997:857) eller ingår i samma koncern som ett
företag som bedriver produktion av el som uteslutande är
knuten till driften av transmissionsnätsoperatörens elektriska
ledningsnät. Lag (2011:713).

2 d § En styrelseledamot, verkställande direktör,
firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos en
transmissionsnätsoperatör får inte samtidigt ha en motsvarande
ställning i ett företag som bedriver produktion av eller
handel med naturgas. Lag (2011:713).

2 e § Om en transmissionsnätsoperatör ingår i en koncern där
en annan del bedriver produktion av eller handel med naturgas,
får åtgärder som vidtas av företag i koncernen för att
säkerställa att kraven i 2 a, 2 b och 2 d §§ är uppfyllda inte
innebära att personal eller kommersiellt känsliga uppgifter
överförs från transmissionsnätsoperatören till ett företag som
bedriver produktion av eller handel med naturgas.
Lag (2011:713).

2 f § Om en transmissionsnätsoperatör bedriver även annan
verksamhet än transmission, ska operatören säkerställa att
kommersiellt känsliga uppgifter om transmissionen inte görs
tillgängliga för de delar av företaget som bedriver annan
verksamhet.

Om en transmissionsnätsoperatör ingår i en koncern, ska
operatören säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter
om transmissionen inte görs tillgängliga för företag i
koncernen som bedriver annan verksamhet.

Första och andra styckena hindrar inte att kommersiellt
känsliga uppgifter om transmission görs tillgängliga för
företag eller delar av företag som bedriver annan
verksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra en
affärstransaktion. Lag (2012:336).

Redovisning av överföring av naturgas

3 § Verksamhet som rör överföring av naturgas ska ekonomiskt
redovisas skilt från annan verksamhet. Transmission och
distribution ska då redovisas var för sig.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
redovisning av verksamhet som rör överföring av naturgas samt
om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till
tillsynsmyndigheten. Lag (2013:209).

Revision

4 § En revisor i ett företag som bedriver överföring av
naturgas skall göra en särskild granskning av redovisningen av
denna verksamhet.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande
i frågan om redovisningen av verksamheten skett enligt gällande
bestämmelser. Företaget skall lämna in intyget till
tillsynsmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Anslutning av naturgasledning m.m.

5 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på
skäliga villkor ansluta andra naturgasledningar samt
lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. Detsamma
gäller vid återinkoppling av en befintlig naturgasledning,
ändring av den avtalade kapaciteten i anslutningspunkten samt
ändring av tiden för överföringen.

Skyldighet föreligger inte om den först nämnda ledningen saknar
kapacitet för den begärda åtgärden eller om det annars finns
särskilda skäl.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en naturgasledning som
uteslutande används för egen räkning.

Överföring av naturgas

6 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på
skäliga villkor överföra naturgas.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en naturgasledning som
uteslutande används för egen räkning.

Mätning och rapportering av överförd naturgas

7 § Den som bedriver överföring av naturgas är skyldig att
utföra mätning av överförd naturgas och att rapportera
resultaten av dessa mätningar i enlighet med de närmare
föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

7 a § Rapporteringen av mätresultat enligt 7 § ska ske till
den systembalansansvarige, till berörda andra företag som
bedriver överföring, naturgaskunder, balansansvariga och
leverantörer av naturgas. På begäran ska rapportering ske
till ett företag som gasanvändaren har utsett. Lag (2014:271).

Anskaffande av energi för drift av naturgasledningar

8 § Den som innehar en koncessionspliktig naturgasledning skall
på ett öppet, icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt
anskaffa den naturgas som behövs för att bedriva överföring av
naturgas.

Övervakningsplan

9 § Ett företag som bedriver överföring av naturgas och som
ingår i samma koncern som ett företag som bedriver produktion
av eller handel med naturgas ska upprätta en övervakningsplan
och se till att planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska
vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot
övriga aktörer på naturgasmarknaden. I planen ska dessutom
anges de särskilda skyldigheter som de anställda har för att
detta mål ska uppnås.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om innehållet i
övervakningsplanen. Lag (2011:713).

10 § Ett företag som är skyldigt att upprätta en
övervakningsplan enligt 9 § ska utse en övervakningsansvarig,
som självständigt ska bevaka att planen upprättas och följs.
Företaget ska se till att den övervakningsansvarige har de
befogenheter och tillgång till den information som krävs för
att utföra uppdraget.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över
de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen och ge in
rapporten till tillsynsmyndigheten. Företaget ska
offentliggöra rapporten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om utseende av
övervakningsansvarig och dennes uppgifter samt om
offentliggörandet av den årliga rapporten. Lag (2011:713).

10 a § Ett samriskföretag ska upprätta och genomföra en
övervakningsplan, om

1. företaget har bildats för att genomföra ett samarbete
som syftar till att integrera marknader för naturgas i
Norden och Europeiska unionen, och

2. det bland de företag som har bildat samriskföretaget
finns en transmissionsnätsoperatör som ingår i samma
koncern som ett företag som bedriver produktion av eller
handel med naturgas.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som
företaget ska vidta för att förhindra diskriminerande och
konkurrensbegränsande beteende gentemot övriga aktörer på
naturgasmarknaden. I planen ska dessutom anges de särskilda
skyldigheter som företagets anställda har för att förhindra
detta.

Övervakningsplanen ska godkännas av byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter. Planen ska ges in till
byrån för prövning av sådant godkännande. Lag (2012:336).

Kommunikation med gasförbrukare och allmänheten

11 § Om ett företag som bedriver överföring av naturgas och
ett företag som bedriver produktion av eller handel med
naturgas ingår i samma koncern, ska företagen när de vänder
sig till enskilda gasförbrukare eller allmänheten ange sin
identitet på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken
verksamhet företaget bedriver. Lag (2011:713).

Offentliggörande av information

12 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för en transmissionsnätsoperatör att offentliggöra
information som har betydelse för naturgasmarknadens
funktion. Lag (2012:336).

4 kap. Skyldigheter för innehavare av lagrings- och
förgasningsanläggningar

Inledande bestämmelse

1 § Den som innehar en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning ansvarar för driften av anläggningen och
för att den är säker, tillförlitlig och effektiv.

Juridisk och personell åtskillnad

2 § Ett företag som innehar en lagringsanläggning får inte
bedriva produktion av eller handel med naturgas. Om ett
sådant företag ingår i en koncern, ska dess organisation
och beslutsordning vara skild från företag som bedriver
produktion av eller handel med naturgas.

En styrelseledamot, verkställande direktör eller
firmatecknare i ett företag som innehar en
lagringsanläggning får inte samtidigt vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller firmatecknare i ett företag
som bedriver produktion av eller handel med naturgas.
Lag (2012:336).

2 a § Ett företag som innehar en lagringsanläggning och
ingår i samma koncern som ett företag som bedriver
produktion av eller handel med naturgas får inte bevilja
anställda i ledande ställning löner eller andra förmåner
som grundar sig på resultatet i de delar av koncernen som
bedriver sådan produktion eller handel. Lag (2012:336).

2 b § Ett företag som innehar en lagringsanläggning och
ingår i en koncern där ett annat företag bedriver
produktion av eller handel med naturgas ska, tillsammans
med sitt moderföretag, se till att det har en i förhållande
till övriga företag i koncernen faktisk och självständig
beslutanderätt när det gäller de tillgångar som behövs för
att trygga drift, underhåll och utbyggnad av anläggningen.

Första stycket hindrar inte att moderföretaget har sådan
insyn och utövar sådan styrning av anläggningsföretaget som
krävs för att säkerställa en rimlig avkastning på de
investeringar som gjorts i anläggningsföretaget.
Moderföretaget får dock inte ge instruktioner åt
anläggningsföretaget om företagets löpande förvaltning
eller beslut att bygga eller modernisera en
lagringsanläggning, om inte instruktionerna avser åtgärder
eller beslut som går utöver de ekonomiska ramar som
fastställts av anläggningsföretagets bolagsstämma eller
motsvarande organ. Lag (2012:336).

2 c § Om ett företag som innehar en lagringsanläggning
bedriver även annan verksamhet än lagring av naturgas, ska
företaget säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter
om lagringen inte görs tillgängliga för de delar av
företaget som bedriver annan verksamhet.

Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår i
en koncern ska säkerställa att kommersiellt känsliga
uppgifter om lagringen inte görs tillgängliga för företag i
koncernen som bedriver annan verksamhet.

Första och andra styckena hindrar inte att kommersiellt
känsliga uppgifter om lagringen görs tillgängliga för
företag eller delar av företag som bedriver annan
verksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra en
affärstransaktion. Lag (2012:336).

2 d § Bestämmelserna i 2 c § om företag som innehar en
lagringsanläggning och om lagring av naturgas gäller även
företag som innehar en förgasningsanläggning och drift av
en sådan anläggning. Lag (2012:336).

Redovisning av drift av naturgaslager och drift av
förgasningsanläggning

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en
förgasningsanläggning skall ekonomiskt redovisas så att
lagringen av naturgas och driften av förgasningsanläggningen
redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och drift
av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in
redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en
förgasningsanläggning ska ekonomiskt redovisas så att lagring
i lagringsanläggning, lagring i rörledning och drift av
förgasningsanläggning redovisas var för sig och skilt från
annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och
drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge
in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.
Lag (2015:251).

Revision

4 § En revisor i ett företag som bedriver verksamhet i form av
lagring av naturgas eller drift av en förgasningsanläggning
skall göra en särskild granskning av redovisningen av denna
verksamhet.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande
i frågan om redovisningen av verksamheten skett enligt gällande
bestämmelser. Företaget skall lämna in intyget till
tillsynsmyndigheten.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Särskilt om lagring av naturgas

5 § Den som innehar en lagringsanläggning är skyldig att på
skäliga villkor lagra naturgas för annans räkning. Den som
innehar en transmissionsledning för överföring av naturgas har
motsvarande lagringsskyldighet.

Skyldighet att lagra naturgas föreligger inte om anläggningen
eller ledningen saknar kapacitet för den begärda lagringen
eller om det annars finns särskilda skäl.

Särskilt om tillträde till förgasningsanläggningar

6 § Den som innehar en förgasningsanläggning är skyldig att på
skäliga villkor mata in naturgas som innehas av annan.

Skyldighet föreligger inte om anläggningen saknar kapacitet för
det begärda tillträdet eller om det annars finns särskilda
skäl.

Övervakningsplan

7 § Ett företag som innehar en lagringsanläggning och ingår
i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av
eller handel med naturgas ska upprätta en övervakningsplan
och se till att planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som
företaget ska vidta för att motverka diskriminerande
beteende gentemot övriga aktörer på naturgasmarknaden. I
planen ska anges de särskilda skyldigheter som företagets
anställda har för att motverka detta.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
innehållet i övervakningsplanen. Lag (2012:336).

8 § Den som är skyldig att upprätta en övervakningsplan
enligt 7 § ska årligen upprätta en rapport över de åtgärder
som vidtagits. Rapporten ska ges in till tillsynsmyndigheten
och i samband med detta offentliggöras av ingivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
offentliggörandet av den årliga rapporten. Lag (2012:336).

Undantag från kraven på innehavare av lagringsanläggningar

9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag
från de skyldigheter som följer av 2–2 b, 7 och 8 §§.
Lag (2012:336).

Offentliggörande av information

10 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för företag som innehar en lagrings- eller
förgasningsanläggning att offentliggöra information som har
betydelse för naturgasmarknadens funktion. Lag (2012:336).

5 kap. Kommunala naturgasföretag

1 § En sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§
kommunallagen (1991:900) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 §
kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess
medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet,
eller

2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets
överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en
ändamålsenlig överföringsverksamhet. Lag (2014:578).

2 § Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§
kommunallagen (1991:900) bedriver handel med naturgas
samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten
drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om
företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap.
1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda
verksamheterna tillsammans. Lag (2014:578).

6 kap. Avgifter och övriga villkor för tillträde till
naturgasledningar och andra anläggningar

Anslutningsavgifter

1 § Avgifter och övriga villkor för sådan anslutning som avses
i 3 kap. 5 § ska vara skäliga, objektiva och icke-
diskriminerande.

Vid utformandet av avgiften för en anslutning ska särskilt
beaktas var den ledning eller anläggning som ska anslutas är
belägen samt effekten i anslutningspunkten. Lag (2010:603).

1 a § Den som innehar en naturgasledning ska vid begäran om ny
anslutning inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften
och övriga villkor för anslutningen.

Innehavaren av en naturgasledning ska offentliggöra de metoder
som används för att utforma avgifter för anslutning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om offentliggörande av metoder
enligt andra stycket. Lag (2010:603).

Villkor för anslutning

1 b § Den som bedriver överföring av naturgas får inte ingå
avtal om sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § förrän de
metoder som har använts för att utforma avtalsvillkoren har
prövats av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska
godkänna metoderna, om de kan antas leda till att
avtalsvillkoren uppfyller kraven på att vara objektiva och
icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås
i en ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som
i stället ska tillämpas.

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt första och andra
styckena enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2013:209).

Avgifter och övriga villkor för överföring, lagring och
förgasning

2 § Avgifter och övriga villkor för överföring och lagring av
naturgas samt för tillträde till en förgasningsanläggning ska
vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Lag (2013:209).

3 § Vid utformningen av villkor för överföring av naturgas
ska särskilt beaktas antalet anslutna kunder, kundernas
geografiska läge, mängden överförd energi och abonnerad
effekt, kostnaderna för överliggande ledningar,
leveranssäkerhet och trycket i ledningarna.

Villkoren för överföring av naturgas ska utformas så att den
avgift en kund betalar för överföringen till sin
anslutningspunkt innefattar avgift för överföringen i
samtliga rörledningar genom vilka överföringen sker.
Lag (2013:209).

3 a § Har upphävts genom lag (2013:209).

4 § Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar en
lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning ska
offentliggöra avgifter och övriga villkor för överföring,
lagring, respektive tillträde till anläggningen samt på
begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om villkoren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
offentliggörande av sådana villkor som avses i första
stycket. Lag (2013:209).

5 § Den som bedriver överföring av naturgas eller innehar en
lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning får inte
ingå avtal om överföring, lagring eller tillträde till en
förgasningsanläggning förrän de metoder som har använts för
att utforma andra avtalsvillkor än avgifter har prövats av
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska godkänna
metoderna om de kan antas leda till att avtalsvillkoren
uppfyller kraven på att vara objektiva och
icke-diskriminerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås
i en ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som
i stället ska tillämpas.

Tillsynsmyndigheten ska delge beslut enligt första och andra
styckena enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2013:209).

Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter

Beslut om intäktsram

6 § Intäktsramar ska beslutas i förväg för varje
tillsynsperiod för företag som bedriver överföring av
naturgas eller innehar en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning.

En intäktsram ska beslutas var för sig för transmission,
distribution, lagring i lagringsanläggning och drift av
förgasningsanläggning.

Ett beslut om intäktsram för transmission ska omfatta även
intäkter från lagring i rörledning. Lag (2013:209).

7 § Ett sådant naturgasföretag som avses i 6 § ska lämna in
förslag till intäktsram till tillsynsmyndigheten tillsammans
med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om ett
naturgasföretags skyldigheter enligt första stycket.
Lag (2013:209).

8 § Tillsynsmyndigheten ska meddela beslut om intäktsram
senast två månader innan tillsynsperioden börjar.

I beslutet ska det anges vilka uppgifter och metoder som
ligger till grund för beslutet. Lag (2013:209).

9 § En tillsynsperiod ska vara fyra kalenderår, om det inte
finns särskilda skäl för en annan tidsperiod.
Lag (2013:209).

Beräkning av intäktsramen

10 § Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga
kostnader för att bedriva den verksamhet som intäktsramen
avser och ger en rimlig avkastning på det kapital som krävs
för att bedriva verksamheten (kapitalbas).

När intäktsramen bestäms ska de samlade intäkter som
naturgasföretaget högst får uppbära enligt första stycket
minskas med ett belopp som motsvarar naturgasföretagets
intäkter från anslutning till naturgasledning och andra
anläggningar under tillsynsperioden, i den utsträckning
intäkterna härrör från tillgångar som ingår i kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om hur avdraget
enligt andra stycket ska beräknas. Lag (2013:209).

Särskilt om beräkning av skäliga kostnader

11 § Som skäliga kostnader för att bedriva den verksamhet som
intäktsramen avser ska anses kostnader för en ändamålsenlig
och effektiv drift av en verksamhet med likartade objektiva
förutsättningar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
beräkning av skäliga kostnader. Lag (2013:209).

Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning

12 § Kapitalbasen ska beräknas med utgångspunkt i de
tillgångar som naturgasföretaget använder för att bedriva den
verksamhet som intäktsramen avser. Vidare ska hänsyn tas till
investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden.

En tillgång som inte behövs för att bedriva verksamheten ska
anses ingå i kapitalbasen, om det skulle vara oskäligt mot
naturgasföretaget att bortse från tillgången.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning av
en rimlig avkastning. Lag (2013:209).

Omprövning av intäktsramen under tillsynsperioden

13 § Tillsynsmyndigheten får under tillsynsperioden, efter
ansökan av ett naturgasföretag, ändra ett beslut om
intäktsram, om det

1. finns omständigheter som bedöms medföra en väsentlig
ökning av intäktsramen vid en omprövning enligt 15 §, eller

2. annars finns särskilda skäl.

Ett ärende om omprövning enligt första stycket ska handläggas
skyndsamt. Lag (2013:209).

14 § Tillsynsmyndigheten ska under tillsynsperioden ändra ett
beslut om intäktsram om

1. naturgasföretaget har lämnat oriktiga eller bristfälliga
uppgifter som i mer än ringa omfattning har inverkat på
intäktsramens storlek,

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller
ofullständigt underlag och detta i mer än ringa omfattning
har inverkat på intäktsramens storlek,

3. tillgångar har överlåtits under tillsynsperioden och detta
i väsentlig omfattning inverkar på intäktsramens storlek,
eller

4. det annars finns särskilda skäl.
Lag (2013:209).

Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden

15 § Ett naturgasföretag får inom fyra månader efter
tillsynsperiodens slut ansöka hos tillsynsmyndigheten om att
intäktsramen för perioden ska ökas.

Ett ärende om ökad intäktsram ska handläggas skyndsamt.
Lag (2013:209).

16 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsram
efter tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att anta att
ramen är större än vad som är motiverat av senare kända
förhållanden och avvikelsen inte är ringa.

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan
om ändring av intäktsramen meddelas senast tio månader efter
tillsynsperiodens slut. Om tillsynsmyndigheten avser att
meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska naturgasföretaget
underrättas om det inom den nämnda tiden. Har en sådan
underrättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett
omprövningsbeslut som är till nackdel för naturgasföretaget.
Lag (2013:209).

17 § Vid omprövning enligt 15 eller 16 § ska
tillsynsmyndigheten kontrollera om de antaganden som legat
till grund för beslutet om intäktsram överensstämmer med det
faktiska utfallet under perioden. Vid bedömningen ska
tillsynsmyndigheten tillämpa 10–12 §§ och utgå från de
uppgifter och metoder som myndigheten har använt vid
prövningen av intäktsramen och som angetts i beslutet om
denna. Lag (2013:209).

Omprövning under eller efter tillsynsperioden

18 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva ett beslut om
intäktsramen för en tillsynsperiod, om myndigheten eller en
allmän förvaltningsdomstol har beslutat om ändring i fråga om
en tidigare tillsynsperiod och det avgörandet har vunnit laga
kraft. Lag (2013:209).

Avvikelser från intäktsramen

19 § Om ett naturgasföretags samlade intäkter från den
verksamhet som omfattas av intäktsramen under
tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, ska det
belopp med vilket intäkterna överstigit eller understigit
intäktsramen minska respektive öka ramen för den påföljande
tillsynsperioden. Lag (2013:209).

20 § Om ett naturgasföretags samlade intäkter från en
verksamhet som omfattas av intäktsramen under
tillsynsperioden har överstigit intäktsramen med mer än fem
procent, ska ett överdebiteringstillägg beräknat enligt andra
stycket minska intäktsramen för den påföljande
tillsynsperioden.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den
del av naturgasföretagets samlade intäkter enligt första
stycket som överstiger intäktsramen. Överdebiteringstillägget
ska beräknas efter en räntesats som motsvarar den
genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635)
som under tillsynsperioden fastställts av Riksbanken med ett
tillägg av femton procentenheter. Lag (2013:209).

Överlåtelse av verksamhet

21 § Om ett naturgasföretag överlåter en verksamhet för
vilken en intäktsram har fastställts, ska den fastställda
intäktsramen gälla för förvärvaren av verksamheten.
Förvärvaren träder även i övrigt i överlåtarens ställe när
det gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel om
intäktsramen på den överlåtna verksamheten. Lag (2013:209).

Undantag

22 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheterna enligt 1 b, 5 och 6 §§ i fråga om
naturgasledning eller ledningsnät som används för överföring
av naturgas uteslutande inom ett geografiskt avgränsat område
som används för industriell eller kommersiell verksamhet.
Lag (2013:209).

Verkan av beslut

23 § Ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 1 b, 5, 8,
14–16 och 18 §§ gäller omedelbart. Lag (2013:209).

Skyldighet att lämna uppgifter

24 § Ett naturgasföretag ska till tillsynsmyndigheten lämna
de uppgifter som behövs för prövning enligt 14, 16 och
18 §§.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om ett
naturgasföretags skyldigheter enligt första stycket.
Lag (2013:209).

7 kap. Systembalansansvar och balansansvar

Systembalansansvar

1 § Regeringen ska ge i uppdrag åt en myndighet eller åt
en juridisk person som frivilligt åtar sig det att
övergripande ansvara för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det
västsvenska naturgassystemet (systembalansansvarig).

Regeringen meddelar föreskrifter om den
systembalansansvariges uppgifter. Lag (2014:246).

2 § Den som innehar en sådan naturgasledning som används för
överföring av naturgas men inte är sammankopplad med det
västsvenska naturgassystemet, ansvarar för att balansen
kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av
naturgas.

Bestämmelserna i 4–9, 11 och 12 §§ ska tillämpas även i fråga
om en sådan ledning som avses i första stycket. Vad som där
gäller för den systembalansansvarige respektive det
västsvenska naturgassystemet ska då i stället gälla
ledningsinnehavaren respektive naturgasledningen.

I det fall som avses i 7 § första stycket ska
ledningsinnehavaren underrätta leverantören av naturgas. I
det fall som avses i 7 § andra stycket ska den
balansansvarige underrätta innehavaren av naturgasledningen,
som ska underrätta leverantören av naturgas. Underrättelser
enligt detta stycke ska ske utan dröjsmål. Lag (2014:246).

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för dem som bedriver överföring av naturgas att till den
systembalansansvarige lämna de uppgifter som behövs för
utövandet av systembalansansvaret. Lag (2013:209).

Balansansvar

4 § En leverantör av naturgas får bara leverera naturgas i
uttagspunkter för vilka leverantören eller någon annan,
gentemot den systembalansansvarige, har åtagit sig det
ekonomiska ansvaret för att det västsvenska naturgassystemet
tillförs lika mycket naturgas som tas ut i uttagspunkten
(balansansvar). Ett sådant åtagande ska göras genom ett avtal
med den systembalansansvarige (balansavtal).

Första stycket tillämpas inte under den tidsfrist som anges i
7 a § första stycket.

Med uttagspunkt avses därvid den punkt där en gasförbrukare,
enligt avtal med innehavaren av naturgasledning, tar ut
naturgas för förbrukning. Lag (2014:246).

5 § Villkoren i balansavtalen ska vara objektiva och
icke-diskriminerande.

Den systembalansansvarige får inte ingå balansavtal förrän
avtalsvillkoren har godkänts av tillsynsmyndigheten.
Godkännande ska lämnas, om villkoren uppfyller kraven enligt
första stycket.

Ett beslut enligt andra stycket gäller omedelbart.
Tillsynsmyndigheten ska delge beslutet enligt 49 § första
stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932).
Lag (2013:209).

6 § Den systembalansansvarige ska offentliggöra de villkor
som tillämpas i balansavtalen samt på begäran utan dröjsmål
lämna skriftlig uppgift om dessa villkor.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
offentliggörande av villkor enligt första stycket.
Lag (2013:209).

7 § När den systembalansansvarige får kännedom om att ett
avtal med den systembalansansvarige om balansansvar enligt
4 § första stycket ska upphöra att gälla, ska den
systembalansansvarige utan dröjsmål underrätta de innehavare
av naturgasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är
belägna där balansansvaret sålunda kommer att upphöra att
gälla. Ledningshavaren ska utan dröjsmål underrätta berörda
leverantörer av naturgas.

När någon, som i ett avtal med en leverantör av naturgas har
åtagit sig balansansvaret i de uttagspunkter där leverantören
levererar naturgas, får kännedom om att detta avtal ska
upphöra att gälla, ska den balansansvarige utan dröjsmål
underrätta den systembalansansvarige och de innehavare av
naturgasledningar på vars ledningsnät de uttagspunkter är
belägna där balansansvaret sålunda kommer att upphöra att
gälla. Innehavarna av naturgasledningar ska utan dröjsmål
underrätta leverantören av naturgas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om
underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena.
Lag (2013:209).

7 a § En leverantör av naturgas som med omedelbar verkan
förlorat sitt balansansvar äger återställa balansansvaret
inom en tidsfrist om tio vardagar, dock högst femton
kalenderdagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter den då
leverantören tagit del av eller haft möjlighet att ta del av
den först mottagna underrättelsen enligt 7 § första eller
andra stycket.

Den tidsfrist för att återställa balansansvaret som anges i
första stycket gäller också en leverantör vars avtal om
balansansvar sagts upp och upphör att gälla före fristens
utgång.

Första och andra styckena gäller inte om leverantören trätt i
likvidation, ställt in betalningarna, försatts i konkurs
eller förklarat sig inte ha för avsikt att återställa
balansansvaret.

Om leverantören under tidsfristen träder i likvidation,
ställer in betalningarna, försätts i konkurs, eller förklarar
sig inte ha för avsikt att återställa balansansvaret upphör
tidsfristen omedelbart att löpa. Lag (2009:581).

7 b § En leverantör av naturgas som under tidsfristen
återställer sitt balansansvar ska underrätta berörda
innehavare av naturgasledning om vem som har åtagit sig
balansansvaret i de uttagspunkter där leverantören levererar
naturgas. En sådan underrättelse ska ha mottagits av
ledningsinnehavaren innan tidsfristen har löpt ut.

Ett balansansvar som en ny balansansvarig åtagit sig gäller,
trots det som anges i 9 §, från och med dagen efter det att
berörd ledningsinnehavare mottagit underrättelsen från
leverantören.

Om ledningsinnehavaren inte har mottagit en underrättelse
från leverantören om vem som är ny balansansvarig i berörda
uttagspunkter innan tidsfristen har löpt ut, ska
ledningsinnehavaren dagen efter fristens utgång anvisa
berörda gasförbrukare en leverantör. Denne ska gentemot
ledningsinnehavaren ha åtagit sig att leverera naturgas till
gasförbrukare som saknar leverantör. Ett balansansvar som en
ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots det som anges i
9 §, från och med dagen för anvisningen.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om vilken leverantör som har anvisats och om
naturgaslagens bestämmelser om byte av leverantör. Den
anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om de villkor för leveransen som leverantören
tillämpar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de
underrättelser som anges i första och fjärde styckena.
Lag (2009:581).

7 c § Om en leverantör av naturgas inte äger återställa
balansansvaret enligt 7 a § eller om en sådan tidsfrist som
avses där upphör att löpa enligt 7 a § fjärde stycket, ska
innehavaren av naturgasledning så snart som möjligt anvisa
berörda gasförbrukare en leverantör, som gentemot
ledningsinnehavaren har åtagit sig att leverera naturgas till
gasförbrukare som saknar leverantör. Den nye balansansvariges
balansansvar gäller, trots det som anges i 9 §, från och med
dagen för anvisningen.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om vilken leverantör som har anvisats och om
naturgaslagens bestämmelser om byte av leverantör. Den
anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukarna om de villkor för leveransen som leverantören
tillämpar. Lag (2009:581).

7 d § En leverantör av naturgas som levererar gas till en
gasförbrukare i en viss uttagspunkt är, oavsett vad som
avtalats, skyldig att fortsätta leverera gas tills
leveransskyldigheten upphör enligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om gasförbrukaren slutar att ta
ut gas i uttagspunkten, om någon annan leverantör börjar
leverera gas till gasförbrukaren i uttagspunkten eller om
överföringen av gas enligt 8 kap. 3 eller 4 § eller enligt
avtal får avbrytas på grund av att gasförbrukaren har
försummat sina skyldigheter gentemot leverantören.
Lag (2009:581).

8 § En leverantör av naturgas, som ska börja leverera naturgas
till en uttagspunkt eller överta leveranserna till en
naturgasförbrukare i dennes uttagspunkt, ska anmäla detta till
innehavaren av naturgasledningen. Anmälan ska även innehålla
en uppgift om vem som har åtagit sig balansansvaret i
uttagspunkten. En anmälan om att börja leverera naturgas ska
göras omedelbart.

En leverantör av naturgas får överta leveranserna till en
naturgasförbrukare i dennes uttagspunkt fjorton dagar efter
anmälan enligt första stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan
enligt första stycket ska sända underrättelser i anledning
därav enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
naturgasleverantörers skyldigheter enligt första stycket.
Lag (2011:713).

8 a § Gasförbrukare som saknar leverantör av naturgas ska av
berörd innehavare av naturgasledning anvisas en leverantör,
som gentemot ledningsinnehavaren har åtagit sig att leverera
gas till sådana gasförbrukare.

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukaren om vilken leverantör som anvisats, om
innebörden av en sådan anvisning och om naturgaslagens
bestämmelser om byte av leverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vad underrättelsen i andra
stycket ska innehålla.

Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta
gasförbrukaren om de villkor för leveransen som leverantören
avser att tillämpa och om den dag då leverantören avser att
påbörja leveransen enligt avtalet.

För förbrukningen av den gas som inte levererats enligt ett
leveransavtal med en leverantör, som är leveransskyldig
enligt 7 d §, ska gasförbrukaren betala till den anvisade
leverantören enligt de villkor som denne tillämpar.
Lag (2009:581).

8 b § En gasförbrukare, som har saknat leveransavtal med en
enligt 7 d § leveransskyldig leverantör och som inte har
anvisats en ny leverantör enligt 8 a §, ska för förbrukningen
av naturgas under den tid som gasförbrukaren har saknat
sådant leveransavtal betala till en leverantör som anvisas av
ledningsinnehavaren och enligt de villkor som den anvisade
leverantören tillämpar. Lag (2009:581).

9 § Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares
uttagspunkt efter en anmälan enligt 8 § första stycket får
göra det från och med den dag då naturgasleverantören övertar
leveranserna.

I andra fall får balansansvaret bara övertas från och med den
första dagen i en kalendermånad. Den leverantör som enligt 7
d § är leveransskyldig i uttagspunkten ska enligt de närmare
föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underrätta
innehavaren av naturgasledning om övertagandet senast en
månad innan det ska ske.

Den systembalansansvarige får, om det finns särskilda skäl, i
det enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt
ska börja gälla tidigare än vad som följer av andra stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan
enligt andra stycket ska sända underrättelser i anledning
därav.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om
underrättelser enligt fjärde stycket. Lag (2013:209).

10 § Den som bedriver överföring av naturgas ska enligt de
närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer hålla den
systembalansansvarige underrättad om byte av balansansvarig
enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § första stycket
och 9 §. Den som bedriver överföring av naturgas ska dessutom
hålla den systembalansansvarige underrättad om vem som har
åtagit sig balansansvaret för dennes egna inköp.
Lag (2013:209).

11 § Den systembalansansvarige ska svara för avräkningen
mellan de balansansvariga.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om avräkningen
enligt första stycket. Lag (2013:209).

12 § En leverantör av naturgas som har levererat gas till en
uttagspunkt där det saknas någon som är balansansvarig ska
vid den systembalansansvariges avräkning anses som
balansansvarig i uttagspunkten. Ersättning ska betalas enligt
de villkor som den systembalansansvarige tillämpar mot
balansansvariga. Lag (2013:209).

Fakturering och debitering

13 § Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring
av naturgas får inte debitera någon avgift för att
tillhandahålla gasförbrukaren fakturor och
faktureringsinformation om energianvändningen.
Lag (2014:271).

14 § En naturgasleverantörs debitering av gasförbrukarna ska
avse uppmätta mängder, om naturgasleverantören har tillgång
till mätvärden.

Om naturgasleverantören inte har fått tillgång till mätvärden
får debiteringen avse uppskattad förbrukning. Lag (2014:271).

15 § En naturgasleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska
innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de
aktuella gaspriser som fakturan grundas på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd gas mäts
per timme, får informationen göras tillgänglig via
naturgasleverantörens webbplats. Fakturan ska då hänvisa till
att informationen finns.

Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.

Fakturering ska erbjudas i elektronisk form. Lag (2014:271).

8 kap. Särskilda bestämmelser om överföring av naturgas till
konsumenter

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller överföring av naturgas till
konsumenter. Lag (2006:646).

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i detta
kapitel är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
denne.

Avbrytande av överföring av naturgas på grund av konsumentens
avtalsbrott

3 § Överföring av naturgas får avbrytas, om konsumenten
försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett
väsentligt avtalsbrott.

Innan överföringen avbryts skall konsumenten uppmanas att inom
viss skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än som avses i
4 §, underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker
rättelse får överföringen inte avbrytas.

Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott
skulle medföra en ej obetydlig personskada eller en omfattande
sakskada, får överföringen inte avbrytas. Det gäller dock inte
om konsumenten handlar otillbörligt.

4 § Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att
betala för överföring eller leverans av naturgas gäller, utöver
vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse
gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att
konsumenten har delgetts uppmaningen och en underrättelse om
att överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den
uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till socialnämnden
i den kommun där konsumenten får naturgas överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen
inte avbrytas. Överföringen får inte heller avbrytas om
socialnämnden inom den tid som anges i första stycket
skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen att
nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

5 § Innehavaren av en naturgasledning och leverantören av
naturgas har rätt till skälig ersättning av konsumenten för
kostnader som föranleds av åtgärder som nämns i 3 och 4 §§.

6 § Underrättelser och meddelanden som avses i 4 § första
stycket skall lämnas enligt formulär som fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Avbrytande av överföring av naturgas av säkerhetsskäl m.m.

7 § Innehavaren av en naturgasledning får avbryta överföringen
av naturgas för att vidta åtgärder som är motiverade av
säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och
leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre
än åtgärden kräver.

Om innehavaren av naturgasledningen kan förutse annat än
kortvariga avbrott i överföringen, skall konsumenten
underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten skall
underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom
anslag.

Skadestånd vid avbruten överföring av naturgas

8 § Om överföringen av naturgas avbryts på grund av
konsumentens försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4
§§ är uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada
av innehavaren av naturgasledningen.

Om överföringen har avbrutits på begäran av leverantören av
naturgas skall denne, i stället för ledningsinnehavaren,
ersätta konsumenten för den uppkomna skadan.

9 § Om innehavaren av en naturgasledning inte har underrättat
konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till
ersättning för skada av ledningsinnehavaren.

10 § Om överföringen av naturgas avbryts utan att det beror på
konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att
avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten
rätt till ersättning för skada av innehavaren av
naturgasledningen om inte denne visar att avbrottet beror på
ett hinder utanför innehavarens kontroll som innehavaren inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder
innehavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit.

Beror avbrottet på någon som ledningsinnehavaren har anlitat
för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är
ledningsinnehavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om
också den som ledningsinnehavaren har anlitat skulle vara fri
enligt första stycket.

11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter
och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt
betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska
förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt.
Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar
och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges
förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra
särskilda omständigheter.

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på
ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör
konsumenten inte det, har konsumenten förlorat sin rätt till
ersättning för den uppkomna skadan.

Uppgifter i avtal

13 § Ett avtal mellan en konsument och en leverantör av
naturgas ska innehålla uppgifter om

1. naturgasleverantörens namn, adress, telefonnummer och
webbplats,

2. naturgasleverantörens åtagande gentemot konsumenten,

3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt
naturgasleverantören planerar att överta leveranserna till
konsumenten,

4. var konsumenten kan finna information om
naturgasleverantörens priser och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,

6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,

7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper
under viss tid,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,

9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett
avtal som löper under viss tid,

10. villkoren för ersättning om naturgasleverantören inte
uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och

11. hur naturgasleverantören på sin webbplats samt på begäran
på annat sätt tillhandahåller den ytterligare
konsumentrelaterade information som anges i 18 §.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första
stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller
bekräftas. Lag (2011:713).

14 § Ett avtal mellan en konsument och ett företag som
bedriver överföring av naturgas ska innehålla uppgifter om

1. företagets namn, adress, telefonnummer och webbplats,

2. företagets åtagande gentemot konsumenten,

3. när avtalet träffas,

4. var konsumenten kan finna information om företagets priser
och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,

6. villkoren för uppsägning av avtalet,

7. villkoren för ersättning om företaget inte uppfyller sitt
åtagande enligt avtalet, och

8. hur företaget på sin webbplats samt på begäran på annat
sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade
information som anges i 18 §. Lag (2011:713).

Betalningssätt

15 § En leverantör av naturgas får inte missgynna en konsument
endast på grund av det betalningssätt konsumenten har valt.

Om en leverantör av naturgas eller ett företag som bedriver
överföring av naturgas tillämpar ett system med
förskottsbetalning för konsumenter, ska detta vara skäligt och
grundat på den förväntade förbrukningen. Lag (2011:713).

Ändrade avtalsvillkor

16 § En naturgasleverantör som avser att ändra villkoren för
ett avtal som löper tills vidare med en konsument ska
underrätta konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske
genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet
ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två
månader efter det att meddelandet har skickats.
Lag (2011:713).

Prishöjningar

17 § När en prishöjning har skett ska konsumenten underrättas
om detta i den nästkommande fakturan från
naturgasleverantören. Det ska framgå när prisändringen trädde
i kraft och hur priset ändrats. Lag (2011:713).

Information om konsumentens rättigheter

18 § Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring
av naturgas som tecknar avtal med konsumenter ska på sina
webbplatser lämna tydlig information om

1. konsumentens rättigheter,

2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,

3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för
information eller tvistlösning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd
om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och
jämförelseprofiler.

Informationen ska på konsumentens begäran lämnas på annat
sätt.

Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av
naturgas ska på eller i samband med fakturor till konsumenter
antingen lämna den information som följer av första stycket
eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och
på begäran tillhandahålls på annat sätt. Lag (2014:271).

Byte av naturgasleverantör

19 § Ett byte av naturgasleverantör ska genomföras utan
särskild kostnad för konsumenten.

Vid byte av naturgasleverantör ska konsumenten få en
slutfaktura inom sex veckor från den dag då den frånträdande
naturgasleverantörens leverans upphörde. Lag (2011:713).

Hantering av klagomål

20 § Leverantörer av naturgas och företag som bedriver
överföring av naturgas ska ha fastställda rutiner för
hanteringen av klagomål från konsumenter. Lag (2011:713).

8 a kap. Har upphävts genom lag (2012:274).

9 kap. Undantag

Inledande bestämmelser

1 § Den som har ansökt om koncession som avser byggande av en
naturgasledning, en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning får, om den berörda ledningen eller
anläggningen är av större omfattning, beviljas undantag från
skyldigheterna enligt 3 kap. 2–2 d, 5 och 6 §§, 4 kap. 5 och
6 §§, 6 kap. 1–6 §§ och 7 kap. 5 §.

Detsamma gäller den som har ansökt om koncession som avser
ett väsentligt utökande av kapaciteten i en befintlig sådan
ledning eller anläggning.

Ett beslut om undantag får avse hela eller en del av
kapaciteten i den berörda ledningen eller anläggningen.
Lag (2014:246).

Förutsättningar för undantag

2 § Ett undantag enligt 1 § får beviljas bara om

a) investeringen stärker konkurrensen vad gäller
gasförsörjningen samt ökar försörjningstryggheten,

b) den risk som är förenad med investeringen är sådan att
investeringen inte blir av om undantaget inte beviljas,

c) den eller de berörda anläggningarna kommer att innehas av en
juridisk person som inte innehar befintliga
naturgasanläggningar,

d) avgifter tas ut endast av användarna av de nya
anläggningarna, och

e) ett beviljat undantag inte kommer att skada konkurrensen
eller en ekonomiskt effektivt fungerande inre marknad för
naturgas eller hindra de anläggningar, till vilka den eller de
nya anläggningarna skall anslutas, från att fungera ekonomiskt
effektivt.

Föreskriften i första stycket c gäller inte i sådana fall som
avses i 1 § andra stycket.

Villkor

3 § Ett beviljat undantag enligt 1 § ska avse en viss bestämd
tid.

Ett beslut om undantag ska förenas med de villkor som behövs
för att säkerställa att kraven i 2 § uppfylls.

I ett beslut om undantag ska det anges att beslutet kan komma
att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen. Lag (2011:713).

3 a § Innan ett beslut om undantag meddelas ska villkor
fastställas för hanteringen av kapacitet.

Villkoren ska säkerställa att

1. alla potentiella användare av ledningen eller
anläggningen får möjlighet att anmäla sitt intresse för att
teckna avtal om viss kapacitet innan kapaciteten fördelas,
och

2. den kapacitet som inte används görs till föremål för
handel på en marknad och att den som har tecknat avtal om
kapacitet har möjlighet att bedriva sådan handel.

Den som har ansökt om undantag ska ha fördelat kapaciteten
inom sex månader efter det att villkor har fastställts
enligt första och andra styckena. Ett undantag får inte
beviljas innan kapaciteten har fördelats. Lag (2012:336).

Prövningsmyndighet

4 § Regeringen meddelar föreskrifter om i vilka fall frågor
enligt detta kapitel prövas av byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter och i vilka fall de prövas av
tillsynsmyndigheten. Lag (2012:336).

5 § Har upphävts genom lag (2012:336).

6 § Har upphävts genom lag (2012:336).

10 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att

1. denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen och villkor som har meddelats med stöd av lagen
följs, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG)
nr 1775/2005 följs.

Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 8 kap. med undantag
för 13–20 §§ och inte heller bestämmelserna i 5 kap.
Lag (2013:209).

1 a § I ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt sådana
riktlinjer som har antagits med stöd av förordning (EG) nr
715/2009 ska det anges att beslutet kan komma att ändras eller
upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.
Lag (2011:713).

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och
villkor som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får
förenas med vite.

Ett föreläggande som har meddelats med anledning av en anmälan
enligt 4 § gäller omedelbart. Lag (2011:713).

Tidsfrister

4 § Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende inom
två månader från det att en anmälan kom in till myndigheten
om anmälan

1. har lämnats in av någon som har ett intresse i saken,
och

2. innehåller ett påstående att en innehavare av en
naturgasledning, lagringsanläggning eller
förgasningsanläggning eller den systembalansansvarige inte
följer bestämmelser som omfattas av myndighetens tillsyn
enligt 1 §.

Om myndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra ärendet
får tillsynsmyndigheten förlänga tiden med två månader eller,
om sökanden medger det, med den ytterligare tid som kan
behövas för att ärendet ska kunna avgöras. Lag (2013:209).

Avgifter

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för
att finansiera de uppgifter som tillsynsmyndigheten har enligt
denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

5 a § Har upphävts genom lag (2012:274).

Förseningsavgift

6 § Om ett naturgasföretag, som bedriver annan verksamhet än
handel med naturgas, inte inom föreskriven tid lämnar in de
handlingar som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 3 § andra stycket eller 4 kap. 3 § andra
stycket, skall företaget betala förseningsavgift till staten
enligt 7 §. Detsamma gäller om ett sådant naturgasföretag inte
lämnar in ett revisorsintyg enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 4 § tredje stycket eller 4 kap.
4 § tredje stycket.

Beslut om förseningsavgift fattas av tillsynsmyndigheten.

7 § Ett naturgasföretag skall betala en förseningsavgift, om de
handlingar som anges i 6 § inte har kommit in till
tillsynsmyndigheten inom sju månader från räkenskapsårets
utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt bolagsstämma
enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § tredje
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall dock
företaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte
har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets utgång.
Avgiften skall uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 20 000 kronor. Lag (2005:938).

8 § Om registrering har skett av ett beslut om att företaget
försatts i konkurs eller trätt i likvidation, får beslut om
förseningsavgift inte meddelas.

9 § Har företaget inom föreskriven tid lämnat in de handlingar
som anges i 6 §, men har handlingarna någon brist som lätt kan
avhjälpas, får tillsynsmyndigheten meddela beslut om
förseningsavgift endast om företaget har underrättats om
bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det
inom den tid som angetts i underrättelsen. En sådan
underrättelse får sändas med posten till den postadress som
företaget senast har anmält hos tillsynsmyndigheten.

10 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att
ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till
omständigheter som företaget inte har kunnat råda över.
Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart
oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande
om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har
förekommit i ärendet.

11 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning.
Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras
för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

12 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om
det inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald
förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta
betalas på den återbetalda förseningsavgiften från och med
månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och
med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans
storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1415).

Bevarande av information

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasleverantörer
att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal,
derivatinstrument och transaktioner som gäller sådana avtal
eller instrument samt att på begäran lämna sådana uppgifter
till en svensk myndighet eller Europeiska kommissionen.
Lag (2012:336).

11 kap. Övriga bestämmelser

Ansvarsbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1, 2 eller 3 §, eller

2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 9 §
andra stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

3 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till
ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av
föreläggandet.

Överklagande

4 § Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§,
6 kap. 1 b, 5, 8, 14–16 och 18 §§, 7 kap. 5 § andra stycket
samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till
regeringen av andra beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Lag (2013:209).

Övergångsbestämmelser

2005:403

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, då naturgaslagen
(2000:599) skall upphöra att gälla.

2. Denna lag tillämpas även på koncessioner som har meddelats
enligt naturgaslagen (2000:599) samt enligt lagen (1978:160) om
vissa rörledningar och som avser rörledning för transport av
naturgas eller produkt av naturgas med följande undantag.

a) 1 § andra stycket 1 lagen om vissa rörledningar tillämpas
alltjämt på ledningar som har börjat byggas före den 1 augusti
2000.

b) Ett undantag som har medgivits med stöd av 1 § tredje
stycket lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

c) Bestämmelsen om giltighetstid i en koncession som har
meddelats enligt lagen om vissa rörledningar skall alltjämt
gälla.

d) Ett villkor för en koncession som har meddelats enligt 6 §
andra stycket lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

3. Skyldigheten, enligt 3 kap. 5 § första stycket, för den som
innehar en naturgasledning att ansluta andra naturgasledningar
omfattar före den 1 juli 2007 inte naturgasledningar som
innehas av kunder vilka köper naturgas som är avsedd för
hushållsförbrukning.

4. En leverantör av naturgas får före den 1 juli 2007 inte
överta leveranserna till en kund som köper naturgas som är
avsedd för hushållsförbrukning.

5. En koncessionshavare som före den 1 november 2004 har ingått
ett avtal om införskaffande av naturgas som behövs för att
bedriva överföring av naturgas får tillämpa avtalet under dess
återstående giltighetstid, dock längst till utgången av oktober
2007.

6. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § första stycket samt 6 kap. 1 §,
2 § och 3 § första och andra styckena tillämpas från och med
det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2005 eller närmast
därefter. Dessförinnan tillämpas motsvarande bestämmelser i den
upphävda lagen.

7. Bestämmelsen i 6 kap. 5 § första stycket första meningen
skall tillämpas på avgifter och övriga villkor för sådan
anslutning som avses i 3 kap. 5 § och på överföringstariffer
som gäller från och med det räkenskapsår som börjar den 1
januari 2006 eller närmast därefter.

Den som innehar en naturgasledning skall senast den 15 augusti
2005 lämna in en ansökan om godkännande enligt 6 kap. 5 §
första stycket. Tillsynsmyndigheten skall avgöra ett sådant
ärende senast den 30 november 2005.

8. Samtliga gasleverantörer skall senast den 31 juli 2005
underrätta berörda innehavare av naturgasledning om i vilka
uttagspunkter de levererar naturgas. Underrättelsen skall även
innehålla uppgifter om vem eller vilka som åtagit sig
balansansvaret i uttagspunkterna.

9. Bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket tillämpas från och
med den 1 januari 2006.

10. Bestämmelsen i 10 kap. 4 § tillämpas i ärenden där anmälan
har kommit in till tillsynsmyndigheten den 1 juli 2005 eller
senare.

2010:1976

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.

2011:713

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 utom i fråga om
7 kap. 8 och 9 §§, som träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. En transmissionsnätsoperatör som har ansökt om certifiering
enligt lagen (2011:711) om certifiering av vissa
naturgasföretag får bedriva verksamhet utan hinder av 3 kap.
2 § andra stycket, 2 a och 2 b §§ till dess att ett slutligt
beslut i frågan om certifiering har vunnit laga kraft, dock
längst till och med den 2 mars 2012.

2011:1415

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013.

2012:336

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. De nya bestämmelserna i 6 kap. 5 § första stycket
tillämpas dock inte på

a) sådana tariffer för tillträde till en
förgasningsanläggning som gäller för tiden före det
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller närmast
därefter, eller

b) sådan tariff för tillträde till en förgasningsanläggning
som anläggningens innehavare tillämpar från det att en
ansökan om godkännande har lämnats in till
tillsynsmyndigheten till dess att myndigheten har meddelat
beslut i ärendet, om ansökan har lämnats in före utgången
av augusti 2012.

2013:209

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § tillämpas första gången för
det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller närmast
därefter.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 6–24 §§ tillämpas första gången
för en tillsynsperiod som inleds den 1 januari 2015.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för villkor för
sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 §, överföring och
lagring av naturgas samt tillträde till en
förgasningsanläggning, som avser tid före den 1 januari
2015.

5. Balansavtal som har ingåtts före den 1 juni 2013 omfattas
inte av bestämmelsen i 7 kap. 5 § i dess nya lydelse under
avtalens återstående giltighetstid.

2014:246

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 1 kap. 2 §,
7 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 1 § och i övrigt den 1 januari
2015.

2015:251

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår
som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.