Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

SFS nr
2005:531
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1567

1 § I denna förordning ges bestämmelser om avgift för färd på
den nya, västra förbindelsen över Svinesund
(Svinesundsförbindelsen).

2 § Avgift skall betalas för färd med ett motordrivet fordon
norrut på Svinesundsförbindelsen.

Avgift behöver dock inte betalas för färd med

1. motorcykel,

2. moped,

3. ett motordrivet fordon som är antecknat som
utryckningsfordon i ett nationellt fordonsregister, eller

4. buss i linjetrafik.

Avgiften skall betalas till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att ta upp
avgiften för Transportstyrelsens räkning och i
Transportstyrelsens namn. Förordning (2008:1289).

3 § Fordonets förare och den som i ett nationellt
fordonsregister är angiven som ägare av fordonet är solidariskt
betalningsskyldiga för avgiften. Ägaren är dock inte
betalningsskyldig om fordonet har frånhänts ägaren genom brott.

Skyldigheten att erlägga avgift inträder vid passering av den
betalstation som är belägen på södra delen av
Svinesundsförbindelsen. Avgiften skall betalas direkt eller i
efterhand.

4 § Vid direkt betalning av avgiften skall föraren betala denna
kontant, med betal- eller kreditkort eller med användande av en
elektronisk betalbricka.

Kontant betalning skall ske i svenska kronor eller norska
kronor. Förordning (2007:307).

5 § Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller
kreditkort uppgår avgiften

1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte
överstiger 3,5 ton till 22 svenska kronor eller 20 norska
kronor, och

2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5
ton till 110 svenska kronor eller 100 norska kronor.
Förordning (2014:1541).

6 § Vid betalning med användande av en elektronisk betalbricka
erhålls rabatt med 13 procent av avgiften enligt 5 §.
Förordning (2007:307).

7 § Om betalning har erlagts med användande av en elektronisk
betalbricka vid någon eller några av betalstationerna vid
Svinesundsförbindelsen och vid den gamla, östra bron över
Svinesund för 16 passeringar under en kalendermånad, behöver
inte avgift betalas för ytterligare passeringar med samma
fordon under den kalendermånaden.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara vid passeringar med
ett fordon, vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Förordning (2007:307).

8 § Vid betalning i efterhand skall betalning ske i enlighet
med vad som anges i en skriftlig underrättelse, vilken erhålls
på begäran av föraren vid passering av betalstationen.

9 § Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren
betalar avgift direkt eller begär betalning i efterhand, ska
Transportstyrelsen förelägga någon som enligt 3 § första
stycket är betalningsskyldig att betala avgiften och en
tilläggsavgift. Detsamma gäller om passering sker utan
elektronisk betalbricka i ett körfält avsett för betalning
med användande av sådan bricka eller om betalning inte sker i
enlighet med bestämmelserna i 8 §.

Avgiften och tilläggsavgiften ska betalas till
Transportstyrelsen inom tre veckor från det att föreläggandet
mottogs.

Tilläggsavgiften uppgår till 300 svenska kronor. Om
föreläggandet inte följs, ska tilläggsavgiften höjas till 450
svenska kronor. Förordning (2014:1567).

10 § Har upphävts genom förordning (2014:1567).

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.
Förordning (2014:1567).

Övergångsbestämmelser

2014:1567

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana
förelägganden om att betala avgift och tilläggsavgift som har
beslutats före ikraftträdandet.