Förordning (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

SFS nr
2005:55
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-02-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:779

1 § Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om

1. att ansökningar om studiemedel, trots vad som sägs i 3 kap.
36 § första stycket första meningen studiestödsförordningen
(2000:655) om att sådana skall vara egenhändigt undertecknade
av den studerande, även får göras elektroniskt,

2. hur överföring av sådana ansökningar skall ske och

3. att den som gör en elektronisk ansökan får ha direktåtkomst
till sådana uppgifter om sig själv som finns hos Centrala
studiestödsnämnden och som får lämnas ut till honom eller
henne.