Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

SFS nr
2005:754
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-11-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:656

1 § I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med
att en tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats
från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från
Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, återsänds med flyg
via Sverige.

Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är
medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller
medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein.
Lag (2011:1210).

2 § Polismyndigheten är centralmyndighet enligt rådets
direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid
transitering i samband med återsändande med flyg.
Lag (2014:656).

3 § Polismyndigheten ska

1. utse en eller flera kontaktpunkter inom myndigheten för de
flygplatser i Sverige som kan bli aktuella för
transitering,
2. ta emot ansökningar om ledsagad eller
icke-ledsagad transitering med flyg och om bistånd i samband
med transiteringen, och

3. besluta i fråga om tillstånd till och bistånd vid
transitering genom Sverige. Lag (2014:656).

4 § Ett beslut om transitering ska meddelas inom 48 timmar
från det att ansökan kom in till Polismyndigheten.

Om det finns särskilda skäl får tiden i första stycket
förlängas, dock med högst 48 timmar.

Om ett beslut inte har fattats inom de i första och andra
styckena angivna tidsfristerna, får den ansökande
medlemsstaten genomföra transiteringen av
tredjelandsmedborgaren efter anmälan till Polismyndigheten.

Bistånd vid en sådan transitering behöver dock inte lämnas om
sådana omständigheter som utgör skäl att återkalla ett
tillstånd enligt 6 § har framkommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet.
Lag (2014:656).

5 § En ansökan om transitering genom Sverige får avslås om

1. tredjelandsmedborgaren som skall transiteras är åtalad för
brott eller är efterlyst för att avtjäna ett straff i Sverige,

2. transiteringen genom andra stater eller återsändande till
destinationslandet inte går att genomföra,

3. transiteringen kräver att tredjelandsmedborgaren förflyttar
sig mellan flygplatser i Sverige,

4. det av praktiska skäl inte är möjligt att lämna det begärda
biståndet vid den begärda tidpunkten, eller

5. tredjelandsmedborgaren kan antas utgöra ett hot mot allmän
ordning och säkerhet eller folkhälsan eller skada Sveriges
internationella relationer.

6 § Ett tillstånd till transitering får återkallas, om sådana
omständigheter som enligt 5 § utgör skäl att avslå en ansökan
om transitering har framkommit.

7 § Har tillstånd till transitering meddelats får
Polismyndigheten

1. hämta tredjelandsmedborgaren på flygplatsområdet och
ledsaga honom eller henne till anslutande flyg, och

2. ta emot, förvara och vidarebefordra en
tredjelandsmedborgares pass, biljett och andra resehandlingar
under transiteringen. Lag (2014:656).

8 § En transitering skall genomföras inom kortast möjliga tid
från det att transiteringen påbörjas och får inte överstiga 24
timmar.

Om det finns särskilda skäl får tiden för transiteringen
förlängas, dock med högst 48 timmar.

9 § En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats
från Sverige och som transiteras via en annan medlemsstat eller
Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, ska omedelbart
återtas till Sverige på begäran av den staten om

1. tillståndet att bevilja transitering har återkallats,

2. tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i
den staten utan tillstånd, eller

3. fortsatt transitering eller återsändande till
destinationslandet inte går att genomföra. Lag (2011:1210).

10 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.