Tillkännagivande (2005:784) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.

SFS nr
2005:784
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-10-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:333
Upphävd
2014-05-27

Utländska medborgare och utländska juridiska personer är, i den
utsträckning som anges nedan, på grund av internationella
överenskommelser och åtaganden som avses i 5 § lagen (1980:307)
om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader, befriade från skyldigheten att ställa
säkerhet enligt nämnda lag och har samma rätt att kräva
säkerhet enligt den lagen som svenska medborgare och svenska
juridiska personer.

Befriade från skyldigheten att ställa säkerhet är

1. medborgare i Danmark med Färöarna och Grönland, Island eller
Japan,

2. medborgare i en stat som är ansluten till någon av
Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen samt juridiska
personer, bildade i en sådan stat enligt dess lag, i mål eller
ärenden som inte rör ansvar för brott, om medborgaren eller den
juridiska personen har hemvist i en stat som är ansluten till
någon av de nämnda Haagkonventionerna,

3. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
bosättningskonventionen den 13 december 1955,

4. den som vistas i en stat som är ansluten till New York-
konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag
i utlandet, i mål eller ärenden angående underhållsbidrag som
har väckts enligt bestämmelserna i nämnda konvention,

5. den som vistas i Amerikas Förenta Stater jämte Guam,
Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av
Alabama, District of Columbia och Mississippi, i mål eller
ärenden angående underhållsbidrag som har väckts genom
förmedling av Försäkringskassan eller av Utrikesdepartementet,

6. fysiska och juridiska personer i rättegång som avser
tillämpning av lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående
underhåll till barn eller tillämpning av lagen (1976:108) om
erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående
underhållsskyldighet,

7. medborgare i en stat som är ansluten till Genève-
konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell
godsbefordran på väg samt juridiska personer, bildade i en
sådan stat enligt dess lag, i rättegång med anledning av
godsbefordran som avses i konventionen, om medborgaren eller
den juridiska personen har hemvist eller idkar rörelse med fast
driftställe i en stat som är ansluten till konventionen,

8. medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares
rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som
migrerande arbetstagare i konventionens mening,

9. fysiska och juridiska personer vid talan som grundas på
fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik
(COTIF),

10. fysiska och juridiska personer med hemvist i en stat som är
ansluten till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om
internationell rättshjälp, i mål eller ärenden som inte rör
ansvar för brott.

Franska medborgare och sådana juridiska personer, som är
bildade i Frankrike enligt fransk lag och har hemvist i
Frankrike, har i rättegång som inte rör ansvar för brott samma
befogenhet att kräva säkerhet som tillkommer svenska medborgare
och svenska juridiska personer enligt lagen (1980:307) om
skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1996:625) om
befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa
säkerhet för rättegångskostnader, m.m.