Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
2005:787
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:680

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid Tullverkets behandling av
personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten, om
behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 7-10 och 19-26 §§ samt 27 § andra stycket
gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

1 a § I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt
samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i
anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser
om behandling av personuppgifter som följer av
internationella överenskommelser om polisiärt samarbete.

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första och andra
styckena finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i
stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2013:338).

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
lag får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Tullbrottsdatabasen

3 § I Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall det finnas
en samling uppgifter och handlingar som med hjälp av
automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten
(tullbrottsdatabas).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de register som
ingår i tullbrottsdatabasen.

4 § Åtkomsten till tullbrottsdatabasen skall begränsas till vad
var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Förhållandet till personuppgiftslagen

5 § Om inte annat anges i 6 § gäller denna lag i stället för
personuppgiftslagen (1998:204).

6 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt
andra föreskrifter som meddelats med stöd av lagen gäller
personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,

2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,

3. grundläggande krav på behandling i 9 § första stycket a, b
och e-h,

4. information till den registrerade i 23 och 25-27 §§,

5. rättelse i 28 §,

6. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,

7. personuppgiftsombud m.m. i 36 § andra stycket och 38-41 §§,

8. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,

9. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 §, 45 § första
stycket första meningen och 47 §, och

10. skadestånd i 48 §.

När personuppgifter behandlas på annat sätt än i
tullbrottsdatabasen gäller även 22 § personuppgiftslagen om
behandling av personnummer och samordningsnummer.

Ändamål

7 § Uppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet om det behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet,

2. utreda eller beivra visst brott, eller

3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella
åtaganden. Lag (2013:338).

8 § Uppgifter som behandlas i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 7 § får även behandlas när det är
nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i
författningsreglerad brottsbekämpande verksamhet hos
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen.
Lag (2014:680).

9 § I Tullverkets brottsbekämpande verksamhet får uppgifter
inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 7 och
8 §§. Uppgifter får dock lämnas ut till riksdagen och
regeringen samt, i den utsträckning uppgiftsskyldighet följer
av lag eller förordning, till andra.

Personuppgiftsansvar

10 § Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som myndigheten utför, om inte annat framgår
av särskild lag eller förordning. Motsvarande ansvar gäller för
behandling av uppgifter om juridiska personer.

Behandling av känsliga personuppgifter

11 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket
när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid
utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Dessutom får uppgifter som avses i första stycket behandlas om
de förekommer i en handling som kommit in till Tullverket i ett
ärende.

Behandling av uppgifter för att förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet

12 § För sådant ändamål som anges i 7 § 1 får sådana uppgifter
behandlas som

1. kan hänföras till en person, om de behandlade uppgifterna

a) ger anledning att anta att sådan verksamhet utövats eller
kan komma att utövas som innefattar brott för vilket är
föreskrivet fängelse i minst två år eller som innefattar andra
brott, om verksamheten sker systematiskt, och

b) gör att personen skäligen kan misstänkas för att ha utövat
eller komma att utöva verksamheten,

2. avser en person som utan att vara skäligen misstänkt kan
antas ha samband med sådan verksamhet som avses i 1 a, eller

3. inte direkt kan hänföras till en person, om uppgifterna
avser sådana transportmedel, varor eller hjälpmedel som kan
antas ha samband med sådan verksamhet som avses i 1 a.

Uppgifter som avses i första stycket 2 får bara behandlas i ett
ärende som rör viss preciserad sådan verksamhet som avses i
första stycket 1 a. Endast de personer som arbetar med ärendet
får ha direkt tillgång till uppgifterna.

13 § För sådant ändamål som anges i 7 § 1 får uppgifter som
kommit in till Tullverket om passagerare, importörer,
exportörer och transportörer samt varor och transportmedel
behandlas för planering av kontrollverksamheten och urval av
kontrollobjekt.

Behandling av uppgifter för att utreda eller beivra visst brott

14 § För sådant ändamål som anges i 7 § 2 får uppgifter om den
som kan misstänkas för brottet och om andra personer behandlas
när det behövs för att utreda eller beivra brottet.

Endast de personer som arbetar med ärendet får ha direkt
tillgång till uppgifterna.

Regeringen får meddela föreskrifter om att flera får ha
tillgång till vissa särskilda kategorier av uppgifter.

Behandling av uppgifter som rör internationella åtaganden

15 § Utöver vad som följer av 12–14 §§ får Tullverket
behandla uppgifter för sådant ändamål som anges i 7 § 3.

Endast de personer som arbetar med internationella åtaganden
får ha direkt tillgång till uppgifterna. Lag (2013:338).

Särskilda upplysningar

16 § Uppgifter om en person som inte är misstänkt för brott
skall förses med särskild upplysning om detta, om det inte på
annat sätt klart framgår att personen inte är registrerad som
misstänkt för brott. Kan personen inte heller skäligen
misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva sådan
brottslig verksamhet som avses i 12 § första stycket 1, skall
upplysningen omfatta även detta.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med brottslig
verksamhet skall förses med upplysning om uppgiftslämnarens
trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak.

Behandling av uppgifter om kvarstående misstankar

17 § Om en förundersökning mot en person har lagts ned på grund
av bristande bevisning, får uppgifter om brottsmisstanken
behandlas för andra ändamål än arkivering endast om

1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och

2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas
upp på nytt.

18 § Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom
lagakraftvunnen dom har frikänts, får uppgifter om
brottsmisstanken behandlas för andra ändamål än arkivering
endast

1. om förundersökningen tas upp på nytt, eller

2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap.
rättegångsbalken.

Uppgifter som får behandlas i tullbrottsdatabasen

19 § Om förutsättningarna för behandling enligt 1, 7, 8 och
11–18 §§ är uppfyllda, får i tullbrottsdatabasen behandlas
handlingar som kommit in till eller upprättats av Tullverket
i ett ärende samt följande uppgifter:

1. uppgifter om en fysisk persons identitet, arbetsplats och
yrke samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter
som behövs för kommunikation med personen,

2. uppgifter om en juridisk persons identitet, firmatecknare,
säte och verksamhet samt adress, telefonnummer och andra
liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,

3. upplysningar om varifrån en uppgift kommer och om
uppgiftslämnarens trovärdighet,

4. de omständigheter och händelser som är orsaken till att
uppgifter om en person behandlas,

5. uppgifter om särskilda fysiska kännetecken,

6. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

7. varning om att en person tidigare varit beväpnad,
våldsam eller flyktbenägen,

8. ärendenummer, ärendekoder, ärendemening och andra
uppgifter som beskriver ett ärende,

9. administrativa åtgärder i ett ärende,

10. uppgifter som är nödvändiga för att Tullverket ska kunna
fullgöra förpliktelser som följer av internationella
åtaganden,

11. hänvisning till andra brottsbekämpande myndigheters
databaser eller register i vilka uppgifter om en person som
avses i 12 § första stycket 1 eller som är skäligen misstänkt
för ett visst brott också förekommer, samt

12. upplysningar som avses i 16 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som får
behandlas i tullbrottsdatabasen.

Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § får inte
behandlas i tullbrottsdatabasen. Lag (2013:338).

Sökbegrepp

20 § Uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får inte
användas som sökbegrepp. Uppgifter som beskriver en persons
utseende får dock användas som sökbegrepp.

21 § Namn, personnummer och samordningsnummer får användas
som sökbegrepp bara om uppgifterna avser en person som
misstänks för något visst brott eller för brottslig
verksamhet.

Första stycket gäller inte vid sökning

1. i ett visst ärende eller en viss handling,

2. efter den som en handling kommit in från eller expedierats
till i ett ärende, eller

3. för att Tullverket ska kunna fullgöra förpliktelser som
följer av internationella åtaganden. Lag (2013:338).

22 § Vid sökning efter en handling som kommit in eller
upprättats i ett ärende får endast följande uppgifter användas
som sökbegrepp:

1. uppgift om från vem handlingen har kommit in eller till vem
den har expedierats,

2. datum då handlingen kom in eller upprättades,

3. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts
handlingen, och

4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgiftsskyldighet

23 § På begäran av den som avser att utfärda vitesföreläggande
enligt tullagen (2000:1281), skall upplysning lämnas om
huruvida det i den brottsbekämpande verksamheten görs
bedömningen att vite enligt 10 kap. 4 § tredje stycket tullagen
inte får sättas ut.

24 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för
att framställa sådan statistik.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

25 § Enstaka uppgifter får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling. Regeringen får meddela föreskrifter
om att utlämnande på sådant medium får ske även i andra fall.

Direktåtkomst

26 § Regeringen får meddela föreskrifter om att
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kustbevakningen i sin
brottsbekämpande verksamhet får ha direktåtkomst till
uppgifter i tullbrottsdatabasen. Lag (2014:680).

Gallring

27 § Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall
gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats. Det
gäller dock inte uppgifter i förundersökningar. Uppgifter som
inte hör till ett ärende och som inte ingår i
tullbrottsdatabasen skall gallras senast ett år efter att de
behandlades automatiserat första gången.

Uppgifter som avses i 19 § första stycket 1-12 skall gallras
senast tre år efter utgången av det kalenderår då den sista
registreringen gjordes avseende personen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att uppgifter trots första eller andra
stycket skall bevaras.

28 § Uppgifter som behandlas enbart med stöd av 13 § skall
gallras så snart de inte längre har betydelse för planeringen
av kontrollverksamhet och urvalet av kontrollobjekt, dock
senast sex månader efter att de behandlades automatiserat
första gången. Om uppgifterna hänför sig till en viss
transport, skall de dock gallras senast fjorton dagar efter
transporten.

I 6 kap. 24 § tullagen (2000:1281) och 16 § lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen, finns bestämmelser om tillgången till
och gallringen av vissa uppgifter från transportföretag.

Information till den registrerade

29 § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta en handling
som inkommit till eller upprättats av Tullverket i ett ärende,
om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, skall dock informationen omfatta även
uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte omfattar en handling som avses i första
stycket, skall det av informationen framgå att handlingen
finns.

Överklagande

30 § Tullverkets beslut om rättelse och om information som
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2005:787

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2005, då lagen
(2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter
skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga
om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats
före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs
för ett visst ändamål om manuell behandling för ändamålet
påbörjats före den 24 oktober 1998.

3. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen. I annat fall tillämpas äldre bestämmelser.