Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor

SFS nr
2005:893
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1039
Upphävd
2014-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:731

Marknadskontroll

1 § Med marknadskontroll avses i denna förordning en myndighets
åtgärd för att säkerställa att en vara som gjorts tillgänglig
på marknaden uppfyller gällande krav.

De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning utövar
marknadskontroll.

2 § Behovet av marknadskontroll skall bedömas för varje
varukategori för sig. Vid bedömningen skall, om inte annat är
särskilt föreskrivet, hänsyn tas till varornas egenskaper och
riskerna med varorna, rapporterade skador, effekter av tidigare
marknadskontroll, förekomst på marknaden och det förväntade
användningsområdet. Vidare skall hänsyn tas till
kontrollinsatser av andra myndigheter och till marknadskontroll
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 § Myndigheter som bedriver marknadskontroll skall, så långt
det är möjligt och ändamålsenligt, samordna sådana åtgärder som
vidtas med stöd av 1 och 2 §§.

Marknadskontrollrådet

4 § Vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC) finns ett marknadskontrollråd.

Rådet skall

1. fungera som nationellt samordningsorgan i frågor om
marknadskontroll,

2. stödja myndigheter som utövar marknadskontroll i syfte att
främja effektivitet och balans i kontrollen på olika områden,

3. organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte,

4. utarbeta en handlingsplan för marknadskontroll som följs upp
och redovisas årligen till regeringen,

5. ansvara för en förteckning över ansvariga myndigheter och
dess kontaktpersoner, och

6. ansvara för att spridning av information om marknadskontroll
fungerar väl samt underlätta allmänhetens och näringslivets
kontakter med berörda myndigheter.

5 § Generaldirektören för Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll är rådets ordförande.

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar
för sekretariatsfunktionen i rådet.

7 § De myndigheter som utövar marknadskontroll,
Kommerskollegium och Tullverket skall vara representerade i
rådet. Förordning (2007:110).

8 § Rådets ordförande utser representanter för de myndigheter
som avses i 7 § efter förslag från myndigheterna i fråga.
Förordning (2007:110).

9 § Rådet skall samråda med representanter för andra
myndigheter samt med företrädare för näringsliv, konsumenter
och andra intressenter i syfte att inhämta synpunkter av
betydelse för marknadskontroll.

10 § Rådet skall upprätta en arbetsordning.

Bilaga

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll

Arbetsmiljöverket

Boverket

Elsäkerhetsverket

Energimyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Socialstyrelsen

Skatteverket

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Transportstyrelsen
Förordning (2010:731).