Förordning (2005:899) om tillfälligt stöd för nyanställningar vid statliga myndigheter

SFS nr
2005:899
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1370
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:425

Allmänna bestämmelser

1 § Statliga myndigheter kan enligt denna förordning få bidrag
för lönekostnader för nyanställda som påbörjar sin anställning

1. senast den 1 juli 2006 (bidragsomgång 1),

2. från och med den 1 juli och senast den 1 november 2006
(bidragsomgång 2), eller

3. den senare tidpunkt som följer av bestämmelsen i 12 § tredje
stycket.

Bidraget syftar dels till att tidigarelägga nyanställningar på
grund av framtida pensionsavgångar, dels till att underlätta
för personer som söker arbete där högskoleexamen eller liknande
efterfrågas att få inträde på arbetsmarknaden.
Förordning (2006:425).

2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 § Bidraget uppgår till 30 000 kronor per hel kalendermånad
och anställd.

Förfarandet i bidragsärenden

4 § Kammarkollegiet beslutar i frågor om bidrag. Myndigheter
som lyder direkt under regeringen ansöker om, tar emot och
hanterar i övrigt frågor om bidrag även för underlydande
myndigheters räkning.

Förhandsbesked

5 § En myndighet som vill få bidrag skall ansöka om
förhandsbesked hos Kammarkollegiet. En sådan ansökan skall ha
kommit in till Kammarkollegiet senast den 16 januari 2006 för
bidragsomgång 1 och senast den 7 juli 2006 för bidragsomgång 2.
En ansökan skall innehålla uppgift om

1. hur många anställda som beräknas gå i pension till och med
2008, och

2. hur många nyanställningar myndigheten söker bidrag för.
Förordning (2006:425).

6 § Kammarkollegiet skall lämna förhandsbesked i frågan om en
myndighet kan få bidrag

1. senast den 15 februari 2006 för bidragsomgång 1, och

2. senast den 14 juli 2006 för bidragsomgång 2.

Av förhandsbeskedet skall framgå det antal nyanställda för
vilka bidrag kan lämnas. Förordning (2006:425).

Slutligt beslut om bidrag

7 § På ansökan av en myndighet som har fått förhandsbesked
skall Kammarkollegiet besluta slutligt om bidrag. En sådan
ansökan skall tillsammans med anställningsbeslutet ha kommit in
till Kammarkollegiet inom tre veckor från det att anställningen
påbörjades.

Fördelningen av bidrag

8 § Varje myndighet som ansöker om förhandsbesked är berättigad
till bidrag motsvarande minst en nyanställning i respektive
bidragsomgång. Förordning (2006:425).

9 § Om det sammanlagda antalet ansökningar om förhandsbesked
enligt 5 § avser fler nyanställningar än 1 000 när det gäller
bidragsomgång 1 och fler än 250 när det gäller bidragsomgång 2,
skall Kammarkollegiet för varje myndighet till grund för sitt
beslut om förhandsbesked lägga en beräkning enligt följande
formel:

a x c = d

b

a = antal nyanställningar som myndigheten sökt bidrag för
minskat med 1

b = antal nyanställningar som samtliga myndigheter sökt bidrag
för minskat med det sammanlagda antalet nyanställningar för
vilka bidrag skall lämnas enligt 8 §

c = 1 000 när det gäller bidragsomgång 1 respektive 250 när det
gäller bidragsomgång 2, minskat med det sammanlagda antalet
nyanställningar för vilka bidrag skall lämnas enligt 8 §

d = antal nyanställningar som myndigheten får bidrag för utöver
vad som följer av 8 §

Kammarkollegiet skall för varje myndighet runda av resultatet
av beräkningen till helt tal. Det sammanlagda antalet
nyanställningar för vilka bidrag enligt förhandsbeskeden kan
lämnas får inte överstiga 1 000 i bidragsomgång 1 respektive
250 i bidragsomgång 2. Förordning (2006:425).

10 § Vid fördelningen av bidrag och beräkningen enligt 9 §
första stycket skall inte fler nyanställningar beaktas än vad
som motsvarar det antal som myndigheterna uppgett enligt 5 § 1.

11 § Kammarkollegiet får beakta andra omständigheter än de som
anges i 9 § om de kan vara av betydelse för en ändamålsenlig
fördelning av bidragen.

Utbetalning av bidrag

12 § Bidrag betalas ut per kalendermånad.

Upphör en anställning för vilken bidrag har beviljats, skall
utbetalningen av bidrag upphöra. Myndigheten skall så snart som
möjligt och senast inom tre veckor från det att anställningen
upphörde upplysa Kammarkollegiet om att anställningen har
upphört.

Upphör en persons anställning för vilken bidrag har beviljats
och myndigheten nyanställer en annan person i dennes ställe,
skall utbetalningen av bidraget återupptas. Myndigheten skall
upplysa Kammarkollegiet om sådana nyanställningar och till
kollegiet lämna in myndighetens anställningsbeslut inom tre
veckor från det att anställningen påbörjades.

Överklagande

13 § Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.