Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

SFS nr
2006:1006
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-06-21

Krav på tillstånd

1 § Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som
tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld
avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får
inte anordnas utan tillstånd enligt denna lag.

För tävling och uppvisning i sport och idrott vid offentlig
tillställning gäller även bestämmelserna i 2 kap. ordningslagen
(1993:1617) om krav på tillstånd eller anmälan.

Förutsättningar för tillstånd

2 § Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om
kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär
en godtagbar säkerhet för deltagarna.

3 § Tillstånd lämnas för en eller flera kampsportsmatcher på
ansökan av anordnaren. Tillstånd får också lämnas för viss tid
eller tills vidare på ansökan av en organisation som är
ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får förenas med
villkor.

Tillståndsmyndigheten

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om
tillstånd att anordna kampsportsmatch.

När ansökan om tillstånd skall göras

5 § Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos
tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller
flera matcher, skall ansökan göras senast tre månader före
matchen eller den första av matcherna.

Vad ansökan skall innehålla

6 § En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera
kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om anordnaren, när
och var matchen eller matcherna anordnas samt tävlingsregler
och säkerhetsbestämmelser för kampsporten.

En ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare
anordna kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten,
stadgar för den organisation som är ansvarig för kampsporten
samt uppgift om hur kontroll utövas inom organisationen av de
kampsportsmatcher som anordnas.

7 § Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på
begäran av tillståndsmyndigheten lämna de ytterligare uppgifter
som myndigheten behöver.

Avgift

8 § Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd
enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för prövningen.

Tillsyn

9 § Tillståndsmyndigheten utövar i den utsträckning som behövs
tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd
enligt denna lag. Tillsynen omfattar kontroll av att
kampsportsmatch anordnas i enlighet med det tillstånd och de
villkor som har meddelats enligt 3 §.

10 § Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för
tillsynen. Tillståndsmyndigheten har rätt att få tillträde till
en kampsportsmatch.

Återkallelse av tillstånd

11 § Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om
tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som har
meddelats enligt 3 §.

Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd om
tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att
lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller
vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till kampsportsmatch.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte annat
anges i beslutet.

Överklagande

12 § Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straff

13 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om
gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller
i strid mot ett villkor enligt 3 §, eller

2. skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende.

14 § Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som
uppsåtligen deltar i en kampsportsmatch som anordnas utan
tillstånd enligt denna lag. Detsamma gäller den som

1. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för
den,

2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar
tillkomsten av sådant avtal, eller

3. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen.

15 § För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms
inte till ansvar.

Förverkande

16 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

I fråga om beslag av egendom som kan antas vara förverkad
enligt första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i
rättegångsbalken.

Bemyndigande

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser för kampsportsmatcher enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2006:1006

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006 men skall inte
tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007.

2. Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning skall
upphöra att gälla den 1 januari 2007.

3. Annan kampsportsmatch än i professionell boxning får
anordnas utan tillstånd enligt denna lag till och med den 31
december 2006.