Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

SFS nr
2006:1051
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1730

Inledande bestämmelse

1 § Enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403)
skall verksamhet som rör överföring av naturgas
(överföringsverksamhet), lagring av naturgas
(lagringsverksamhet) och drift av en förgasningsanläggning
(förgasningsverksamhet) ekonomiskt redovisas var för sig och
skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 3 kap.
4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen, särskilt granskas av en
revisor.

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan
redovisning och revision. De termer och uttryck som används i
förordningen har samma betydelse som i naturgaslagen.

Redovisning av överförings-, lagrings- och
förgasningsverksamhet

Årsrapport

2 § Den som bedriver överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet skall för varje verksamhet upprätta en
årsrapport.

Årsrapporten skall innehålla

1. en balansräkning för det aktuella räkenskapsåret samt den
från det närmast föregående räkenskapsåret,

2. en resultaträkning för det aktuella räkenskapsåret samt den
från det närmast föregående räkenskapsåret,

3. noter,

4. en förvaltningsberättelse,

5. en sammanställning av verksamhetens finansiering och
kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, om det krävs enligt
3 §,

6. upplysningar om koncernbidrag till eller från det företag
som bedriver överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamheten, och

7. uppgifter om sådant ägartillskott som berör verksamheten.

Årsrapporten skall upprättas för varje räkenskapsår och enligt
god redovisningssed så som den tillämpas av aktiebolag.

3 § Årsrapporten ska innehålla en sammanställning av
överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhetens
finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, om

1. nettovärdet av tillgångarna i överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamheten enligt balansräkningarna för de två
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av
respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda i överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamheten under de två senaste räkenskapsåren i
medeltal överstigit 200, eller

3. överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten
bedrivs i ett aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev
är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
Förordning (2010:1730).

4 § I noter till årsrapporten skall det lämnas upplysning om
följande uppgifter angående sådana företag som nämns i 1 kap.
5 § årsredovisningslagen (1999:1554) (intresseföretag):

1. inköp och försäljning avseende intresseföretag,

2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar avseende
intresseföretag som utgör anläggningstillgångar,

3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från
intresseföretag,

4. räntekostnader och liknande kostnader avseende
intresseföretag,

5. andelar i intresseföretag som avser kortfristiga
placeringar, och

6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för
intresseföretag.

5 § I förvaltningsberättelsen skall det lämnas upplysning om

1. förhållanden som är viktiga för bedömningen av ställningen
och resultatet i överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamheten, men som inte skall redovisas i
resultaträkningen eller balansräkningen, och

2. händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter
om de är av väsentlig betydelse för verksamheten.

6 § I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall det finnas
en särskild rapport med de uppgifter som behövs för

1. att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och
lagring av naturgas,

2. tillträde till en förgasningsanläggning, och

3. att kunna jämföra olika överförings-, lagrings- och
förgasningsverksamheter.

Ingångsbalansräkning

7 § Den som bedriver överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet och som enligt denna förordning är
skyldig att upprätta årsrapport, skall upprätta en särskild
ingångsbalansräkning

– det första räkenskapsår som skyldighet att upprätta
årsrapport uppkommer,

– det första räkenskapsår som skyldighet att särredovisa
verksamhetsgrenar enligt 3 kap. 3 § eller 4 kap. 3 §
naturgaslagen (2005:403) uppkommer, och

– vid förändring av verksamhetens omfattning t.ex. vid förvärv
eller försäljning.

8 § I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar,
skulder och eget kapital som ingår i överförings-, lagrings-
och förgasningsverksamheten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed
som den tillämpas av aktiebolag. Energimarknadsinspektionen får
meddela närmare föreskrifter om upprättande av
ingångsbalansräkning.

Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 §
och ges in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett
revisorsintyg senast sju månader efter det första
räkenskapsårets början. Förordning (2007:1325).

Årsrapportens utformning

9 § Överföring på transmissionsledningar och överföring på
distributionsledningar skall redovisas var för sig i
årsrapporten.

10 § Samtliga intäkter och kostnader som är direkt hänförliga
till överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten
skall redovisas i resultaträkningen. Om en sådan verksamhet
bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma
intäkter och kostnader redovisas efter en fördelning mellan
verksamhetsgrenarna enligt adekvata och dokumenterade
fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av
överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheterna.

11 § Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder som är
direkt hänförliga till överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet samt eget kapital skall redovisas i
balansräkningen. Om en sådan verksamhet bedrivs tillsammans med
annan verksamhet, skall tillgångar, avsättningar och skulder
samt eget kapital som är gemensamma fördelas enligt adekvata
och dokumenterade fördelningsgrunder mellan verksamhetsgrenarna
på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings-,
lagrings- och förgasningsverksamheterna.

12 § I de fall god redovisningssed som den tillämpas av
aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än
vad som gäller i den officiella årsredovisningen skall uppgift
lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken
till justeringen.

Anläggningsregister

13 § Ett anläggningsregister för överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet skall upprättas och hållas aktuellt.
Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den
tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller
delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i
överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten.
Anläggningsregistret skall innehålla uppgifter om

1. anskaffningstidpunkt,

2. anskaffningsvärde,

3. avskrivningsplan, och

4. årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Särskild granskning av överförings-, lagrings- och
förgasningsverksamhet

14 § Den som bedriver överförings-, lagrings- eller
förgasningsverksamhet skall senast fem månader efter
räkenskapsårets utgång lämna årsrapporthandlingarna till en
revisor för sådan granskning som avses i 3 kap. 4 § och 4 kap.
4 § naturgaslagen (2005:403).

15 § En revisor som granskar redovisning av överförings-,
lagrings- eller förgasningsverksamhet enligt 3 kap. 4 § och 4
kap. 4 § naturgaslagen (2005:403) ska vara auktoriserad eller
godkänd. Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan
verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter
som gäller för associationsformen ska granskas av minst en
auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar
överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten vara
auktoriserad.

Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens
från första stycket, om inte verksamheten enligt annan
lagstiftning är skyldig att ha auktoriserad eller godkänd
revisor. Förordning (2007:1325).

16 § Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap.
4 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till
Energimarknadsinspektionen. I intyget ska revisorn ange om
årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i
överensstämmelse med god redovisningssed som den tilllämpas av
aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning ska revisorn
teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som
enligt 2 § andra stycket ska biläggas förvaltningsberättelsen.

När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i
intyget särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett
enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.
Förordning (2007:1325).

Insändande av årsrapporthandlingar m.m.

17 § En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska
ha kommit in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader
efter räkenskapsårets utgång.

Årsrapporten ska skrivas under av samtliga behöriga
ställföreträdare för det företag som bedriver överförings-,
lagrings- eller förgasningsverksamhet, med angivande av dagen
för underskrift. Förordning (2007:1325).

Bemyndiganden

18 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om

1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,

2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för
intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan
underhåll och investering,

3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella
mått,

4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar och

5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska
bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter,
uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser
och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna bedöma
skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas,
för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna
bedöma olika överförings-, lagrings- och
förgasningsverksamheter. Förordning (2007:1325).

Överklagande

19 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt denna förordning
får inte överklagas. Förordning (2007:1325).