Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.

SFS nr
2006:1116
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-09-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1353

1 § Denna lag gäller för den som utför transporter av
passagerare i linjetrafik med buss eller som utför motsvarande
trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn (transportör).
Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i 1 kap. 5 § 1 i
yrkestrafiklagen (2012:210).

I de fall då trafiken organiseras av en regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik gäller lagens bestämmelser om transportör i
stället beträffande myndigheten, även om denne inte själv utför
trafiken.

Lagen gäller inte för den som utför trafik med
museijärnvägsfordon eller liknande trafik. Lag (2012:223).

1 a § Särskilda bestämmelser om ersättning och information
till passagerare finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om
rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av
den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr
2006/2004. Lag (2014:1353).

Ersättningssystem

2 § Transportören skall ha ett system för att lämna ersättning
till passagerare som drabbas av förseningar eller andra
störningar i trafiken.

Allmän reseinformation

3 § Transportören har en allmän skyldighet att lämna tydlig och
tillförlitlig information om sina transporttjänster och om sitt
ersättningssystem enligt 2 §.

Till den som vill köpa en enskild resa skall transportören
lämna information om

1. resans pris,

2. avgångs- och ankomsttid,

3. sitt ersättningssystem, och

4. vem som skall utföra transporten eller del av den, om denne
är någon annan än den som säljer transporten.

Vid behov skall transportören också lämna information om
möjligheterna för en funktionshindrad person att genomföra en
viss resa.

Resenären skall på begäran ges en utskrift av informationen
enligt andra stycket.

Information vid försening

4 § Om det uppstår en försening eller annan störning i
trafiken, skall transportören snarast möjligt lämna information
om förseningens eller störningens orsak, varaktighet och
konsekvenser.