Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

SFS nr
2006:1201
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-11-02

Regeringen föreskriver att Skatteverket skall pröva sådana
ärenden som skall handläggas av behörig myndighet enligt
artikel 21 i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 24 juni
1997 (SFS 1997:918). Om ett sådant ärende är av särskild
betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör
avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringen.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:1201

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och skall
tillämpas även på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.