Förordning (2006:1213) om hamnskydd

SFS nr
2006:1213
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1278

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2006:1209) om hamnskydd.

2 § Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet.
Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta
organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG
av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd. Förordning (2008:1169).

3 § Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och
hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 §
lagen (2006:1209) om hamnskydd. Förordning (2008:1169).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i
den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens
om. Förordning (2014:1278).

5 § När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 §
ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen
eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar
tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som
tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.
Förordning (2014:1278).

6 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. tillsyn,

2. avgifter till staten för hamnskyddet,

3. skyddsnivåer,

4. hamnskyddsutredningar,

5. hamnskyddsplaner,

6. hamnskyddsövningar,

7. hamnskyddschefer,

8. erkända skyddsorganisationer, och

9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om
förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om
tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller
bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191),
varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1278).