Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

SFS nr
2006:1226
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:66

Regeringen föreskriver följande.

1 § Post- och Inrikes Tidningar skall framställas av
Bolagsverket i elektronisk form och göras tillgänglig för var
och en på Bolagsverkets webbplats.

2 § I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter
som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar. I Post- och Inrikes Tidningar får det också
kungöras uppgifter som enligt föreskrift i bolagsordning,
stadgar eller liknande förordnande skall kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar.

3 § Post- och Inrikes Tidningar skall kompletteras med nya
uppgifter en gång varje helgfri måndag, tisdag, onsdag, torsdag
och fredag, dock inte midsommarafton, julafton eller
nyårsafton.

4 § I samband med att Post- och Inrikes Tidningar kompletteras
med nya uppgifter skall Bolagsverket göra fyra utskrifter av de
nya uppgifterna. Av utskrifterna skall en bevaras hos
Bolagsverket, två sändas till Kungl. biblioteket och en sändas
till Lunds universitetsbibliotek.

Om Kungl. biblioteket eller Lunds universitetsbibliotek begär
det, skall även en elektronisk version av de nya uppgifterna
sändas till biblioteket.

5 § Uppgifter som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar skall
vara tillgängliga på Bolagsverkets webbplats under två år. Vad
som kungörs enligt 16 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken eller lagen
(1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till
arv eller testamente skall vara tillgängligt på Bolagsverkets
webbplats under sex år. När tiden har gått ut, skall
uppgifterna tas bort från webbplatsen.

6 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av
personuppgifter som verket utför för att framställa och hålla
tillgänglig Post- och Inrikes Tidningar.

7 § Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden enligt 21 § samma lag får
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar endast om det är
nödvändigt för att kungöra sådana uppgifter som enligt lag
eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

8 § Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar
får som sökbegrepp inte användas

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

2. personuppgifter enligt 21 § samma lag om lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som
inte är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats får endast dag
för kungörande och diarienummer eller annan beteckning som har
åsatts kungörelsen användas som sökbegrepp.

9 § Bolagsverket skall vidta de tekniska åtgärder som är
möjliga och rimliga för att förhindra för andra än verket att
elektroniskt spara uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som
är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats.

10 § Om en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar innehåller
någon oriktighet som beror på Bolagsverket, skall Bolagsverket
snarast rätta uppgiften genom att kungöra det rätta
förhållandet. Detsamma gäller om en oriktighet beror på någon
annan än Bolagsverket och den som kungjort förhållandet begär
en sådan åtgärd. Den kungörelse som innehåller oriktigheten
skall förses med en hänvisning till kungörelsen där rättelsen
har gjorts.

11 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

12 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska
förfarandet när en begäran om kungörelse ges in till verket
elektroniskt.

13 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst
förhållande i Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en
särskild föreskrift ska stå för kostnaden för sådant
kungörande ska betala en avgift med

1. 30 kr, om begäran om kungörelse ges in elektroniskt,
eller

2. 70 kr, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen,
om begäran om kungörelse ges in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som
Bolagsverket bestämmer. Förordning (2013:66).

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:1226

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Tidigare regeringsbeslut om avgifter vid kungörande i Post-
och Inrikes Tidningar gäller inte ifråga om kungörande som sker
efter utgången av år 2006.

2013:66

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för en begäran om kungörelse som
har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.