Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

SFS nr
2006:1494
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1419

1 § Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har
beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om
anställning som träffats efter utgången av år 2006 får
tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant
skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Lag (2011:1419).

2 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om den stimulans
enligt 1 § som får krediteras skattekontot.