Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2006:1582
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2006-12-21

Förutsättningar för bidrag

1 § En kommun har rätt till ett särskilt bidrag år 2007 enligt
vad som följer av denna förordning, om kommunen under bidrags-
och avgiftsåret 2007 får en negativ förändring av

1. avgifter enligt lagen (2003:886) om utjämningsavgift för
kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, och

2. bidrag enligt lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till
kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Bidrag lämnas om de negativa förändringarna har orsakats av de
ändringar av beräkningen av koncentrations- och
personalkostnadsindex som gäller från och med bidrags- och
avgiftsåret 2007 enligt förordningen (2004:9) om
utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för
kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Bidrag lämnas för den del av förändringen som överstiger 200
kronor per invånare den 1 november 2006.

Beräkning av bidrag

2 § Statistiska centralbyrån skall beräkna det särskilda
bidraget för varje kommun som uppfyller förutsättningarna i 1 §
och då beakta den begränsning av avgiften som sker enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (2003:886) om
utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppgiftslämnande

3 § Statistiska centralbyrån skall senast den 16 april 2007
lämna uppgifter till Skatteverket om de belopp som har
beräknats.

Hur bidrag fastställs

4 § Skatteverket skall senast den 15 maj 2007 fastställa det
särskilda bidraget för varje berörd kommun.

Bidraget får dock fastställas senare om följande beslut av
Skatteverket för bidrags- och avgiftsåret 2007 har överklagats:

1. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:886) om
utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
eller

2. beslut enligt 5 § tredje stycket lagen (2003:887) om
utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I sådana fall skall bidragen fastställas senast fyra veckor
efter det att samtliga beslut enligt de nämnda lagarna har
vunnit laga kraft.

Överklagande

5 § Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.