Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

SFS nr
2006:242
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:38

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av
vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i vägtrafikskattelagen (2006:227).

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av
vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av
vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som
behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela
närmare föreskrifter om debitering och betalning av
vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i
vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som
behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt.
Förordning (2008:1187).

4 § Om det finns anledning anta att ett brott har begåtts
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228)
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skall Skatteverket
anmäla detta till åklagarmyndigheten. Anmälan skall dock inte
göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra
påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

Transportstyrelsens uppgifter

5 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av
vägtrafikskattelagen (2006:227),

1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av
skattevikt förs in i vägtrafikregistret,

2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i
vägtrafikregistret,

3. återbetala vägtrafikskatt, samt

4. begära indrivning av vägtrafikskatt samt avgifter som i
samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 6 kap.
18 § och 14 kap. 9 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som
understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän
synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4
utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2010:1839).

5 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller
kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje
stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).
Förordning (2009:1473).

Debitering och återbetalning av fordonsskatt

6 § Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen
bestäms efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer
enligt följande uppställning.

Slutsiffra Skatteår/ Fordonsskatt Betalningsmånad
skatteperioder

1 skatteår: maj-april april
skatteperioder: maj-augusti april
september-december augusti
januari-april december

2 skatteår: juni-maj maj
skatteperioder: juni-september maj
oktober-januari september
februari-maj januari

3 skatteår: juli-juni juni
skatteperioder: juli-oktober juni
november-februari oktober
mars-juni februari

4 skatteår: september-augusti augusti
skatteperioder: september-december augusti
januari-april december
maj-augusti april

5 skatteår: november-oktober oktober
skatteperioder: november-februari oktober
mars-juni februari
juli-oktober juni

6 skatteår: december-november november
skatteperioder: december-mars november
april-juli mars
augusti-november juli

7 skatteår: januari-december december
skatteperioder: januari-april december
maj-augusti april
september-december augusti

8 skatteår: februari-januari januari
skatteperioder: februari-maj januari
juni-september maj
oktober-januari september

9 skatteår: mars-februari februari
skatteperioder: mars-juni februari
juli-oktober juni
november-februari oktober

0 skatteår: april-mars mars
skatteperioder: april-juli mars
augusti-november juli
december-mars november

7 § Fordonsskatt skall debiteras för ett skatteår eller en
skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap.
3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 §
vägtrafikskattelagen (2006:227). Debiteringen skall avse skatt
för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för
hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av
skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller
5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen.

8 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den
skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5
kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast
den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han
eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka
innan skatten ska vara inbetald. Förordning (2008:1187).

9 § På begäran av den skattskyldige får fordonsskatt
förskottsdebiteras. Fordonsskatt som förskottsdebiteras får
avse närmast följande skatteår eller, om fordonsskatten skall
betalas för skatteperiod, högst de tre närmast följande
skatteperioderna.

Debitering av saluvagnsskatt

10 § Ett inbetalningskort för skatten skall sändas till den
skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens
enligt 19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister har
beslutats.

11 § Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december
månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för
närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast
den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han
eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20
december. Förordning (2008:1187).

Omhändertagna registreringsskyltar

12 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6
kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen
(2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka
efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets
ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder
för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen.
Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra
dem. Förordning (2014:1209).

13 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har
tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket
vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i
fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande
enligt tredje stycket i den paragrafen. Förordning (2015:38).

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande av beslut enligt denna förordning hos allmän
förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2006:242

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Genom
förordningen upphävs

a) fordonsskatteförordningen (1993:1028), och

b) förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

2. I fråga om skatt som hänför sig till tiden före den 1 maj
2006 gäller fortfarande 3 § fordonsskatteförordningen.

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna
förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.