Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

SFS nr
2006:275
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2006-04-12

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter i
utrikesförvaltningens konsulära verksamhet.

Förordningen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är
tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Personuppgiftsansvar

3 § Varje myndighet inom utrikesförvaltningen är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som myndigheten utför.

När behandling av personuppgifter är tillåten

4 § Personuppgifter får behandlas i den utsträckning det behövs
för handläggningen av konsulära ärenden och för den konsulära
verksamhet i övrigt som avses i 12 och 14 §§ förordningen
(1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen.

Personuppgifter får också behandlas i den utsträckning det
behövs för

1. tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten, och

2. framställning av statistik.

Den konsulära databasen

5 § Inom utrikesförvaltningen får det finnas en samling
uppgifter och handlingar som med hjälp av automatiserad
behandling används i den konsulära verksamheten (den konsulära
databasen).

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Uppgifter som rör någons hälsa får behandlas om det är av
väsentlig betydelse för att en myndighet skall kunna utföra
sina konsulära uppgifter.

7 § Uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap
i fackförening eller som rör någons sexualliv får inte användas
som sökbegrepp vid behandlingen av personuppgifter i den
konsulära databasen.

Direktåtkomst

8 § Regeringskansliet får ha direktåtkomst till samtliga
personuppgifter i den konsulära databasen.

9 § En utlandsmyndighet får ha direktåtkomst till de
personuppgifter i den konsulära databasen som avser
verksamheten vid den myndigheten.

En utlandsyndighet får därutöver ha direktåtkomst till
personuppgifter som avser verksamheten vid en annan myndighet,
i den utsträckning det är nödvändigt för att få upplysning om
att en person

1. förekommer eller har förekommit i ett ärende vid den andra
myndigheten samt när och av vilken anledning personen varit
aktuell, eller

2. har skuld för tidigare beviljat konsulärt ekonomiskt bistånd
eller har missbrukat sådant bistånd.

10 § Regeringskansliet får besluta att en utlandsmyndighet får
ha direktåtkomst också till andra personuppgifter i databasen
än som följer av 9 §, om uppgifterna är av väsentlig betydelse
för verksamheten vid den myndigheten.

11 § Behörigheten för åtkomst till personuppgifter i den
konsulära databasen skall vara begränsad till de personer vid
en myndighet som på grund av sina arbetsuppgifter i den
konsulära verksamheten behöver ha tillgång till uppgifterna.

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2006:275

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

2. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av
personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 och
sådan manuell behandling som utförs för ett visst ändamål, om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att denna förordning har trätt i kraft för den aktuella
behandlingen.