Förordning (2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el

SFS nr
2006:331
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:853
Upphävd
2010-12-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv
kraftvärmeel och förnybar el.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och
Affärsverket svenska kraftnät är garantimyndighet.

3 § En ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel skall
innehålla uppgifter om

1. den mängd högeffektiv kraftvärmeel som garantin avser och
den tidsperiod under vilken elen har producerats,

2. den produktionsanläggning där elen har producerats,

3. bränslets lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet),

4. hur den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen har
använts, och

5. den bränslebesparing som gjorts genom användning av
högeffektiv kraftvärme jämfört med separat produktion av el och
värme.

Bränslebesparingen skall bestämmas med tillämpning av
fastställda referensvärden för effektivitet och enligt den
formel som anges i punkten b i bilaga 3 till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om
främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på
nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om
ändring av direktiv 92/42/EEG.

4 § En ursprungsgaranti för förnybar el skall innehålla
uppgifter om

1. den mängd förnybar el som garantin avser och den tidsperiod
under vilken elen har producerats,

2. den produktionsanläggning där elen har producerats, och

3. de förnybara energikällor som har använts vid
elproduktionen.

Om elen har producerats med användning av vattenkraft skall
dessutom produktionsanläggningens installerade effekt anges.

5 § För varje ursprungsgaranti som utfärdas skall den
elproducent som begärt garantin betala en avgift om 100 kronor
till Affärsverket svenska kraftnät.

Detta gäller inte om begäran har gjorts elektroniskt.

6 § I fall som avses i 4 § andra stycket lagen (2006:329) om
ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
skall den andel el som producerats med användning av
högeffektiv kraftvärme beräknas enligt bilaga 2 till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG.

7 § Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning
matas in i ett elnät som inte omfattas av nätkoncession skall
elproducenten mäta mängden inmatad el och mängdens fördelning
över tiden samt rapportera uppgifterna till garantimyndigheten.

8 § Föreskrifter om skyldighet för den som har nätkoncessionen
för ett elnät att rapportera mängden inmatad el och mängdens
fördelning över tiden finns i 9 § andra stycket 2 förordningen
(1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd
el.

9 § Statens energimyndighet får meddela

1. närmare föreskrifter om hur den bränslebesparing som avses i
3 § andra stycket skall bestämmas,

2. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som en
ursprungsgaranti skall innehålla,

3. närmare föreskrifter om mätning och rapportering enligt 7 §,

4. föreskrifter om de uppgifter som skall finnas med i en
anmälan enligt 5 § (2006:329) lagen om ursprungsgarantier för
högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el, och

5. närmare föreskrifter om beräkning och rapportering enligt
6 § andra stycket och 7 § lagen (2006:329) om ursprungsgarantier
för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.