Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

SFS nr
2006:343
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:596

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd
till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen vid
terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära
användning av våld eller tvång mot enskilda.

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får begära sådant
stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt
ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som varken
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har tillgång till,
och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samråda med
varandra innan regeringens medgivande begärs.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall
som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller
för omfattande förstörelse av egendom. Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen ska i ett sådant fall omedelbart underrätta
regeringen om att stöd har begärts. Den myndighet som begärt
stödet ska även underrätta den andra myndigheten om detta.
Regeringen ska pröva om beslutet att begära stöd ska
undanröjas eller bestå. Lag (2014:596).

2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är
lämpliga och det inte medför synnerligt hinder i myndighetens
ordinarie verksamhet.

3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna
lag ska stå under befäl av en militär chef. När en stödinsats
görs, ska enheten och dess chef stå under direkt ledning av
den myndighet som har begärt stödet. Lag (2014:596).

4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från
Försvarsmakten som har lämplig utbildning och erfarenhet för
uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den
medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda
förhållanden som kan gälla för uppgiften.

5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller
de krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer i fråga om tjänsteställning och
kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en polisman
har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en
stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har
också vid en stödinsats samma befogenhet som en polisman att
gripa personer enligt 24 kap. 7 § första stycket
rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller
vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och
proportionalitet.

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning
med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt
denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon
får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte
obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.