Förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

SFS nr
2006:396
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1436
Upphävd
2010-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:930

Syfte m.m.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska
insatser för nyanlända invandrare. Försöksverksamheten syftar
till att få till stånd en tidig etablering på arbetsmarknaden
för nyanlända invandrare i yrkesverksam ålder som beviljats
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas av Arbetsförmedlingen i samverkan med
vissa kommuner och andra aktörer till och med den 1 juli 2008.
Förordning (2007:930).

Försöksverksamhetens innehåll

2 § Försöksverksamheten ska bestå av individuellt anpassade
arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, såsom bedömning av
yrkeskompetens och annan validering av kunskaper och kompetens,
aktivt arbetssökande, förberedande utbildning,
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetslivsinriktad
rehabilitering, som anordnas parallellt med svenskundervisning
för invandrare (sfi) och annan lämplig verksamhet.

Arbetsförmedlingen svarar för de arbetsmarknadspolitiska
aktiviteterna samt samordnar verksamheten. Kommunerna svarar
för undervisningen i svenska. Förordning (2007:930).

2 a § Bestämmelser om stöd för anställning av nyanlända
invandrare finns i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb. Förordning (2006:1484).

Var försöksverksamheten bedrivs

3 § Försöksverksamheten omfattar personer som är bosatta i
Stockholms, Kronobergs eller Skåne län enligt vad
Arbetsförmedlingen närmare bestämmer. Förordning (2007:930).

Anvisningar

4 § Arbetsförmedlingen prövar frågor om anvisningar till
försöksverksamheten. En anvisning ska gälla under längst tolv
månader och normalt göras inom tre månader efter det att den
enskilde beviljats permanent uppehållstillstånd. Anvisningen
ska avse verksamhet på heltid eller under den tid som motsvarar
deltagarens arbetsutbud.

En anvisning ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det
betyder att den får göras endast om det är lämpligt både för
den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt
perspektiv. Anvisningen ska också vara lämplig ur ett
integrationspolitiskt perspektiv.

Anvisningen ska återkallas om den enskilde missköter sig, stör
verksamheten eller det i övrigt finns särskilda skäl för
återkallelse. Anvisningen får också återkallas om den enskilde
får ett arbete. Förordning (2007:930).

Ekonomiskt stöd

5 § I lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar och socialtjänstlagen
(2001:453) finns bestämmelser om försörjningsstöd och annat
ekonomiskt stöd till den enskilde som inte lämnas av
Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstöd lämnas inte till den som
deltar i aktiviteterna.

Arbetsförmedlingen ska ge kommunen det underlag kommunen
behöver för att pröva ärenden om ekonomiskt stöd.
Förordning (2007:930).

Omprövning m.m.

6 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det
begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2007:930).

6 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2007:930).

Bemyndigande

7 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av 1-4 §§ och 5 § andra stycket
denna förordning. Förordning (2007:930).