Förordning (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

SFS nr
2006:524
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:452
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1061

Uppgifter

1 § Statens strålskyddsinstitut är central
förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa
och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-
joniserande strålning.

2 § Strålskyddsinstitutet ansvarar för samordning, utveckling,
uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga
om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö samt för att ge förslag
till kostnadseffektiva åtgärder och på andra sätt verka för att
miljökvalitetsmålet och dess delmål uppnås.

Strålskyddsinstitutet skall rapportera om miljömålsarbetet till
det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket.
Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som
miljömålsrådet utfärdar.

3 § Strålskyddsinstitutet skall inom sina ansvarsområden främja
hälsa och motverka ohälsa. Institutet skall beakta de
konsekvenser som dess beslut och verksamhet kan få i fråga om
folkhälsa för olika grupper av befolkningen.

4 § Strålskyddsinstitutet skall särskilt

1. utöva tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), svara för
tillsynsvägledning vad gäller miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. 6 § miljöbalken i de fall frågorna regleras genom
strålskyddslagen samt sköta huvudmannaskapet för riksmätplatsen
för joniserande strålning,

2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena
skador till följd av strålning,

3. ha god kunskap om de risker som är förenade med strålning
och följa utvecklingen inom strålskyddsområdet,

4. ha ett samordnande ansvar för den målinriktade
strålskyddsforskningen,

5. genom beräkningar och mätningar ta fram underlag för
bedömningar inom strålskyddsområdet och upprätthålla kompetens
för att kunna förutse och möta framtida frågor,

6. bidra med underlag till svenska ställningstaganden och med
expertkunskaper inom internationell verksamhet och därigenom
främja såväl tillkomst som upprätthållande av internationella
normer på strålskyddsområdet,

7. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges
internationella åtaganden eller av något annat skäl är
påkallade från allmän synpunkt med avseende på strålskydd och
strålskyddsberedskap,

8. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och
användningsområden samt om strålskydd,

9. vägleda de myndigheter som är ansvariga för skydd mot
olyckor, civilt försvar och åtgärder vid svåra påfrestningar på
samhället i fred inom den nationella strålskyddsberedskapen
samt samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att
förebygga, identifiera och detektera nukleära eller
radiologiska händelser som kan leda till skador på människors
hälsa eller miljön,

10. ge råd till de myndigheter som avses i 9 om strålskydd och
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen om en nukleär eller
radiologisk nödsituation inträffar inom eller utom landet,

11. tillhandahålla underlag för tillämpningen inom institutets
ansvarsområden av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

12. utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på
behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93
av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan
medlemsstater och rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3
februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av
radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från
gemenskapen, om inte ärendet skall handläggas av en annan
myndighet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

13. utföra de uppgifter och beakta de principer som ankommer på
behörig myndighet och som föreskrivs i rådets direktiv
2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna
radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa
strålkällor samt i Internationella atomenergiorganets (IAEA)
Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive
Sources (IAEA/CODEOC/2004),

14. hålla ett nationellt register över de stråldoser som
arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med
verksamhet med strålning samt utfärda personliga dokument för
dosövervakning (dospass) för dessa arbetstagare,

15. fortlöpande värdera stråldoser för hela befolkningen och
för särskilda grupper, och

16. vid ingripanden i en radiologisk nödsituation eller i fall
då efterverkningarna av en tidigare nödsituation eller
strålningsverksamhet medför bestående bestrålning, beakta de
principer som anges i rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13
maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som
uppstår till följd av joniserande strålning, om inte dessa
frågor ankommer på en annan myndighet enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.

5 § Föreskrifter om Strålskyddsinstitutets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap. Förordning (2006:967).

6 § Strålskyddsinstitutet får ingå avtal med myndigheter i
andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte på
strålskyddsområdet.

Strålskyddsinstitutet får, i samband med utvecklingssamarbete
med andra länder på strålskyddsområdet som regeringen eller
Europeiska gemenskaperna har beslutat om, ingå avtal om närmare
villkor med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller
säga upp sådana avtal.

7 § Har upphävts förordning (2007:1061).

Myndighetens ledning och styrelse

8 § Strålskyddsinstitutets generaldirektör är chef för
myndigheten.

9 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

10 § Strålskyddsinstitutet bestämmer sin organisation, med
undantag för vad som anges i 11 och 12 §§.

Forskningsnämnden

11 § Inom Strålskyddsinstitutet finns en rådgivande
forskningsnämnd.

Till nämndens uppgifter hör att ge råd om forskningsprogram för
den målinriktade strålskyddsforskningen samt om planering,
samordning och uppföljning av den forskning som
Strålskyddsinstitutet svarar för.

12 § Forskningsnämnden består av en ordförande, som utses av
regeringen, samt sex andra ledamöter som utses av
Strålskyddsinstitutets styrelse. Förordnandena ges för en
bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor

Personalföreträdare

13 § Strålskyddsinstitutet ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1001) i dess lydelse före
den 1 januari 2008. Förordning (2007:1061).

Övergångsbestämmelser

2007:1061

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Statens strålskyddsinstitut med undantag av 17 §.