Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher

SFS nr
2006:585
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01

1 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om hur en
personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild
skattekontroll i vissa branscher skall vara utformad och hur
den skall föras.

2 § Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 18 §
lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher,
skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid
brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet
finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får
förenas med vite.