Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

SFS nr
2006:627
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:499

1 § Finansinspektionen får ingå sådana internationella
överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn
över kreditinstitut, försäkringsföretag och
värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU.
Förordning (2013:673).

2 § När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531)
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får
Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas
enligt 2 kap. 2–4 §§,

2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen
i 3 kap. 4 §,

3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt
5 kap. 3–5 §§,

4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,

5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska
värderas,
6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av
rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som
ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna
rapportering,

8. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ska
lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån, och

9. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern
kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§. Förordning (2014:499).

3 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2014:499).