Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS nr
2006:637
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1004

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Förberedelser inför och verksamhet vid extraordinära händelser

Rapportering

2 § Varje kommun skall hålla länsstyrelsen underrättad om vilka
förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser samt
lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen
vid extraordinära händelser i enlighet med vad som föreskrivs i
2 kap. 9 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.

3 § Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap underrättade om vilka
förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vid extraordinära händelser ska landstingen lämna
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen till
Socialstyrelsen och länsstyrelsen i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Förordning (2008:1004).

Förberedelser inför och verksamhet under höjd beredskap

Planläggning

4 § Varje kommun och landsting skall ha de planer som behövs
för verksamheten under höjd beredskap. Dessa skall innehålla
uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under
höjd beredskap. Av planerna skall också framgå
krigsorganisationen, den personal som skall tjänstgöra i denna
och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller landstinget
skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under
höjd beredskap.

5 § Planeringen skall avse såväl beredskapshöjningar efter hand
som omedelbart intagande av högsta beredskap.

Rapportering

6 § Varje kommun skall hålla länsstyrelsen underrättad om de
beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i
kommunen.

Vid höjd beredskap skall kommunen hålla länsstyrelsen
underrättad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

7 § Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap underrättade om de
beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret inom
landstingets ansvarsområde.

Vid höjd beredskap ska landstinget hålla Socialstyrelsen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen
underrättade om beredskapsläget och de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila försvaret inom landstingets
ansvarsområde. Förordning (2008:1004).

8 § När 3 kap. 3 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap tilllämpas skall kommunen

1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med
nödvändiga varor,

2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor
och lämna allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen,

3. se till att varor som skall lämnas till staten, kommunen
eller landstinget noggrant vårdas och i föreskriven omfattning
kommer staten, kommunen eller landstinget till del,

4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,

5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade
inköpstillstånd samt övervaka att föreskrifter i
konsumtionsreglerande syfte efterlevs, och

6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om
medel att undvika eller lindra rådande svårigheter.

Bistånd mellan kommuner och landsting

9 § Omfattningen av hjälpen enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beslutas
av länsstyrelsen i det län där den kommun eller det landsting
som skall lämna hjälpen ligger. Kommuner eller landsting som
har fått hjälp med personal, skall svara för personalens
avlöning och andra anställningsförmåner.

Ersättning

10 § Den ersättning som kommunerna får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
inom ramen för vad regeringen årligen beslutar.

Länsstyrelsen kan föreslå att del av ersättningen ska reduceras
eller falla bort för en kommun som inte fullgjort sina
uppgifter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får
besluta att så ska ske. Förordning (2008:1004).

11 § Den ersättning som landstingen får enligt 5 kap. 1 § lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bestäms
och betalas ut av Socialstyrelsen, för verksamheter inom
Socialstyrelsens ansvarsområde, inom ramen för vad regeringen
beslutar. För övrig verksamhet bestämmer Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om ersättningen och betalar ut den
inom ramen för vad regeringen beslutar. Förordning (2008:1004).

Bemyndigande

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
närmare föreskrifter om sådana risk- och sårbarhetsanalyser som
avses i 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Förordning (2008:1004).