Förordning (2006:638) om skyddsrum

SFS nr
2006:638
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1021

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2006:545) om skyddsrum.

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om
behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets
kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska föra register över samtliga
skyddsrum som finns och planeras. Förordning (2008:1021).

2 kap. Utformning och placering av skyddsrum

1 § Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till
befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska
byggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att
skyddsrummen ska vara tillgängliga för personer med
funktionshinder. Förordning (2008:1021).

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur
skyddsrum ska utformas, utrustas och underhållas samt inom
vilken tid de ska kunna iordningsställas.
Förordning (2008:1021).

3 kap. Byggande och kontroll av skyddsrum

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i den
omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om
byggande av skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum
har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett.
Förordning (2008:1021).

2 § Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen
(2006:545) om skyddsrum ska vara skriftlig. Den ska innehålla
de uppgifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att
bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska tillhandahålla blanketter för
underrättelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt
3 kap. 3 § första stycket lagen om skyddsrum.
Förordning (2008:1021).

3 § Ett beslut enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum
skall innehålla en preliminär uppgift om den beräknade
ersättningen till den som föreläggs att bygga skyddsrummet.

4 § När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen
beslutas ska skyddsrummet besiktigas.

Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet
uppfyller föreskrivna krav. Beviset ska innehålla vad som har
framkommit vid besiktningen och ska överlämnas till ägaren av
byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021).

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som
hör till skyddsrummen. Förordning (2008:1021).

2 § Ett föreläggande enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om
skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den
ersättning av staten som avses i 6 kap. 2 § samma lag.

3 § När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om
skyddsrum har slutförts och innan ersättningen beslutas ska
skyddsrummet besiktigas av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, ska
myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset ska lämnas till
ägaren av byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021).

4 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt
civilbefolkningen i skyddsrum enligt 4 kap. 3 § lagen
(2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545)
om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

5 kap. Avveckling av skyddsrum

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att
ett redan inrättat utrymme inte längre ska vara skyddsrum, om
det finns särskilda skäl. Ägaren av byggnaden eller
anläggningen ska underrättas om beslutet.
Förordning (2008:1021).

6 kap. Ersättning

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6 kap. lagen
(2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

Övergångsbestämmelser

2006:638

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

2. Genom förordningen upphävs:

– Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1995:2) om
tidskoefficient vid beräkning av ersättning för
skyddsrumskostnader,

– Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1997:1) om
ersättning för besiktning av skyddsrum som byggts enligt 6 kap.
11 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Föreskrifterna gäller dock för besiktningar som genomförts före
den 1 september 2006.

3. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av
denna förordning gäller ersättningsbestämmelserna i 6 kap. i
den upphävda förordningen (1995:128) om civilt försvar.