Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

SFS nr
2006:812
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredje land. Bestämmelserna
kompletterar, såvitt avser livsmedel, artiklarna 14-24 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

Villkor för importen

2 § Livsmedel av animaliskt ursprung får införas endast över en
ort där det finns en gränskontrollstation.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra
livsmedel än sådana som är av animaliskt ursprung får införas
endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om tillstånd eller andra villkor för import,
transitering och återinförsel av livsmedel.

3 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om krav på
förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra strecksatsen i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Livsmedelsverket skall även i övrigt utföra de uppgifter som
enligt artikel 17 i samma förordning ankommer på en
medlemsstat.

Kontrollmyndigheter

4 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig
kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung och andra
livsmedel som, enligt verkets föreskrifter, får införas endast
över en ort där det finns en gränskontrollstation.

Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras
av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet
deklareras för fri omsättning.

Den som importerar livsmedel skall biträda kontrollmyndigheten.

5 § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på
en behörig myndighet eller en medlemsstat enligt kommissionens
beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om villkor för
godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar för
veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen
från tredje länder.

Livsmedelsverket upprättar efter samråd med Tullverket en
förteckning över orter där det finns en av kommissionen godkänd
gränskontrollstation.

6 § Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje
stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över
gods skall övervaka att livsmedel som får införas endast över
ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över
någon annan ort.

7 § Transport av livsmedel till frizon, frilager eller tullager
skall ske under tullkontroll.

8 § Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll
skall utföra de kontrolluppgifter som enligt artikel 23.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
ankommer på en medlemsstat.

Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel
23.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 ankommer på en medlemsstat.

Kontrollens utförande

9 § Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll
skall se till att kraven i artikel 16.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om utförande av
kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och
utrustning är uppfyllda.

10 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur
kontrollen skall bedrivas. Verket får även meddela sådana
föreskrifter i övrigt som behövs som komplettering av de EG-
bestämmelser som kompletteras av denna förordning.

Kostnader för kontroll vid import

11 § Livsmedelsverkets kostnader för kontroll skall täckas med
avgift enligt en taxa som fastställts av verket efter samråd
med Ekonomistyrningsverket. I förordningen (1989:1110) om
avgift för livsmedelstillsyn m.m. finns bestämmelser om den
kommunala nämndens avgifter för kontrollen.

12 § Kostnader för kontrollmyndigheternas kontroll i samband
med import, transitering och återinförsel skall, även utöver
vad som följer av artikel 22 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004, betalas av importören eller dennes
ombud.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om
betalningen av kontrollmyndighetens kostnad.

13 § Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning
av ett visst varuslag, skall kostnaden för undersökningen
täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det
slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket fastställer efter
samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören skall betala
avgiften till Tullverket. Vad som föreskrivs i 5 kap. 23 §
tulllagen (2000:1281) om tull skall gälla i fråga om avgiften.
För en sändning som avvisas tas inte någon avgift ut.

14 § För livsmedel som tas ut som prov lämnas inte någon
ersättning. Kostnaden för uppföljning av prov som har lett till
anmärkning skall betalas av importören, dennes ombud eller
någon annan som ansvarar för livsmedlen.

Straff

15 § Om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna
förordning eller med stöd av förordningen meddelade
föreskrifter, eller mot de EG-bestämmelser som förordningen
kompletterar, och försök till sådan import finns bestämmelser i
lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om en vara har förklarats förverkad, skall Tullverket anmäla
detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som
skall vidtas med varan.

Överklagande m.m.

16 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning,
enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen
eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av
förordningen får överklagas hos länsstyrelsen.

I 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804) och 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande
hos allmän förvaltningsdomstol.

17 § Beslut enligt denna förordning, enligt de föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen och enligt de EG-
bestämmelser som kompletteras av förordningen skall gälla
omedelbart, om inte något annat bestäms.

18 § Livsmedelsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.